پایان نامه ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز


عنوان کامل پایان نامه :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

۱-۳-اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به ويژگيهای عصر کنونی که انسان با انفجار اطلاعات و توسعه فناوری مواجه است، نظام آموزش و پرورش وظيفه دارد برنامه‌های آموزشی و درسي علوم را به نحوی ساماندهی کند كه همة تواناييهای شناختی و شخصيتی دانش‌آموزان رشد کرده و با بهره گيري از مزاياي علوم و فناوري، توانمنديهای لازم را برای رويارويي با تحولات جديد کسب نمايند(هارلن به نقل ازسعيدي، ۱۳۸۲).

پژوهش پرويزيان(۱۳۸۴) نشان مي‌دهد که اغلب دانش‌آموزان فاقد اين ويژگی هستند و به عبارت ديگر برنامه‌های آموزشی علوم نتوانسته است روحيه علمی و کاوشگری، آفرينندگی و خلاقيت را در دانش‌آموزان پرورش دهد.

بررسي تطبيقي نظام‌هاي آموزشي علوم در كشورهاي مؤفق در آزمون‌هاي تيمز نشان مي‌دهد كه بيشتر كشورهاي موفق داراي برنامه درسی ملي بوده و بر پايه آن سعي مي‌كنند تا آموزش علوم را به بهترين نحو ممکن انجام دهند و بررسي آماري نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان اين كشورها از رشد تحصيلي بسيار بالايي برخوردار هستند تهیه استانداردهای برنامه درسی بویژه در کشورهایی که دارای سند ملی برنامه درسی هستند، بیشتر به چشم می‌خورد. کشورهایی مثل ايالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، نیوزیلند و… از جمله کشورهایی هستند که دارای برنامه درسی ملي بوده و به سمت استاندارد كردن مؤلفه‌هاي نظام آموزشي خود حركت مي‌كنند درحالیکه که ایران دارای رتبه بسیارپایین تر از میانگین میججباشد ودربرنامه درسی خوداکثرویژگی های مذکور را ندارد(هارلن به نقل ازبدريان، ۱۳۸۵).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۴-۲- اهداف ویژه  پژوهش

۱-۱- بين اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز انطباق وجود دارد.

۱-۲- تعيين ميزان انطباق بين  شرايط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۳- تعيين ميزان انطباق  بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۴- تعيين ميزان انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز

۱-۵- تعيين ميزان انطباق بينجروش تدریس پيشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  ناحيه ۲ شيراز.

۱-۶- تعيين ميزان انطباق  بين زمان پيشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۷- تعيين ميزان انطباق بين مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پيشنهادی سازمان برنامه ريزي كتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۸- تعيين ميزان انطباق  بين روش ارزشيابي برنامه قصد شده و روش ارزشيابي معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز