پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسیدهای چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه صنایع غذایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) 

 گرایش: شیمی موادغذایی 

عنوان:

ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسیدهای چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو (Juglans

 regia L.)  کاشت شده باغات حومه تهران و کرج

       استاد راهنما :

 سرکار خانم مهندس پریسا زیارتی

 فهرست مطالب                                                 صفحه          

خلاصه فارسی…………………………………………………………….1                                                                                                              

مقدمه ………………………………………………….2                                                                                                              

فصل اول :کلیات                                                                                          

۱-۱-هدف از انجام پایان نامه………………………………4                                                                                                          

۱-۲-بیان مسئله…………………………………………….5                                                          

1-3- ضرورت اهمیت موضوع…………………………………………………6                                                                                 

1-4- هدف اصلی…………………………………………8                                                                                                      

فصل دوم :بررسی متون و مطالعات دیگران  

بخش اول : معرفی گردوی ایرانی

2-1-1-تاریخچه ……………………………………..10                                                                                                    

2-2-2- واژه شناسی………………………………….11                                                                                                

2-1-3-طبقه بندی و گیاه شناسی………………………………11                                                                                 

2-1-4-گونه های مختلف گردو………………………………………13                                                                                  

 2-1-5-گردوی ایرانی…………………………14    

2-1-6 -ارقام مختلف گردو درایران……………………………..15

2-1-7- اکولوژی گردو………………………………………….16                                                                                          

2-1-7-1-آب و هوا………………………………..16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الف     

2-1-7-2-بارندگی………………………16                                                                                                

2-1-7-3-خاک……………………………17                                                                                                    

2-1-8- زمان مناسب برداشت محصول………………………17                                                                 

2-1-9-شیوه های برداشت گردو…………………………………..19                                                                           

2-1-10-خشک کردن گردو………………………………………20                                                                               

2-1-11-ارزش غذایی گردوی ایرانی……………………………….21                          

بخش دوم: لیپید

2-2-1معرفی…………………………………………………….22                                                                                                     

2-2-2-اسیدهای چرب………………………………………22                                                                                           

2-2-2-1- اسیدهای چرب اشباع………………………………..22                                                                              

2-2-2-2-اسیدهای چرب غیراشباع………………………….23                                                                           

2-3-3- اسیدهای چرب ضروری………………………………………………….24                                                                             

2-2-4- فواید روغن مغزگردو………………………………………………..25                                                                               

بخش سوم: پروتئین

2-3-1معرفی……………………………………………………………..27                                                                                                    

2-3-2-آمینواسیدهای ضروری……………………………….27                                                                               

2-3-3-آمینواسیدهای مغزگردو………………………………………28                                                                              

2-3-4-پروتئین های مغزگردو………………………………………………..29                                                                             

2-3-5-فواید واثرات پروتئین مغزگردو…………………………………………….29                                                                   

بخش چهارم: فیبر

2-4-1معرفی…………………………………………….31    

2-4-2-فواید فیبر……………………………………………..32                                                                                                                                   بخش پنجم: فلزات                                                       

2-5-1کلسیم………………………………………..33                                                                                                      

2-5-2-پتاسیم……………………………………………….34                                                                                                      

2-5-3-آهن……………………………………………………..35                                                                                                        

2-5-4-مس……………………………………………………….36                                                                                                       

2-5-5-روی……………………………………………..38                                                                                                      

2-6-2-مرور منابع خارجی…………………………………..41                                                                                    

فصل سوم : مواد و روش ها

بخش اول: معرفی مناطق مورد مطالعه                                                                                    

3-1-معرفی مناطق مورد مطالعه……………………………45                                                                             

3-3-1- موقعیت و وسعت مناطق مورد بررسی…………………………………..45                                                                                                           3-1-1-1-موقعیت و وسعت منطقه باغستان……………….45                                                              

3-1-1-2.موقعیت و وسعت مناطق روستای ارنگه………………………46                                                     

3-1-2.تاریخچه مناطق موردمطالعه……………………………………..47                                                                     

3-1-2-1.تاریخچه شهر باغستان…………………………………..47                                                                          

3-1-2-2.تاریخچه روستای ارنگه…………………………………………47                                                                        

3-1-3. بررسی عوامل اقلیمی………………………………………..48                                                                             

3-1-3-1.آب و هوای استان تهران و شهر شهریار……………………48     

3-1-3-2.درجه حرارت در استان تهران و شهر شهریار……………………….49  

3-1-3-3.بارندگی در استان تهران و شهرشهریار……………………………….50

3-1-3-4.جهت وزش باد غالب در استان تهران………………………………51                                                      

3-1-3-5.آب و هوای شهرستان کرج……………………………..51                                                                   

3-1-3-6.درجه حرارت شهرستان کرج…………………………52                                                                                  

3-1-3-7.بارندگی در شهرستان کرج……………………………53                                                                  

3-1-3-8.توده های هوا و سیستم های هواشناسی موثر بر استان البرز…………………….53                           

بخش دوم: روش های انجام آزمون

3-2-1.روش نمونه برداری……………………………………55                                                                               

3-2-1-1.روش نمونه برداری از خاک………………………….55                                                                 

3-2-1-2.روش نمونه گیری ازگردو…………………….55                                                                   

3-2-1-3.روش نمونه گیری از آب………………………………………56                                                                      

3-2-2.آماده سازی نمونه ها………………………………………..56                                                                               

3-2-3.روش انجام آزمون ها………………………………….57                                                                              

3-2-3-1.تجزیه و تحلیل های فیزیکی……………………………….57                                                                   

3-2-3-1-1.برآورد اندازه و وزن گردو………………………………………57                                                                 

3-2-3-2.تجزیه و تحلیل های شیمیایی…………………………….57                                                                 

3-2-3-2-1.برآورد میزان فیبر خام درگردو……………………………..57                                                          

3-2-3-2-2.برآورد میزان پروتئین خام درگردو………………………….59                                                     

3-2-3-2-3.برآورد میزان روغن درگردو………………………………….61                                                       

3-2-3-2-4.تجزیه روغن…………………………………………….61  

3-2-3-2-4-1.آماده سازی نمونه…………………………………………….61                                                                         

3-2-3-2-4-2.دستگاه کروماتوگرافی گازی……………………………62                                                           

3-2-3-2-5.برآورد غلظت فلزات درمغزگردو…………………………………………….63                                                        

3-2-3-2-5-1.هضم خشک………………………………….63                                                                                 

3-2-3-2-5-2.هضم مرطوب………………………….63                                                                              

3-2-3-2-5-3.دستگاه جذب اتمی……………………………64                                                                         

3-2-3-2-5-4.دستگاه فلیم فتومتربرای اندازه گیری غلظت پتاسیم…………………………65                                  

3-2-3-2-6.برآورد غلظت فلزات درخاک………………………..65                                                                

3-2-3-2-6-1.اندازه گیری غلظت آهن، مس وروی…………………………..65                                                   

3-2-3-2-6-2.اندازه گیری غلظت کلسیم وپتاسیم……………………………66                                                       

3-2-3-2-7.برآورد میزان pH و Ec آب………………………………………..66                                                                 

3-2-4.تجزیه تحلیل داده ها……………………………………67                                                                                   

فصل چهارم : نتایج

4-1 میانگین های بدست آمده از تجزیه و تحلیل های شیمیایی باغستان تهران……………………..69                     

4-2 میانگین های بدست آمده از تجزیه و تحلیل های شیمیایی ارنگه کرج………………..70                          

4-3 نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل های فیزیکی……………………………………….72                                                   

4-3-1 نتایج حاصل از اندازه و وزن گردوها……………………72                                                             

4-4 نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل های شیمیایی……………….73                                                   

4-4-1 نتایج مربوط به آب…………………………………..73                                                                                    

4-4-1-1 نتایج مربوط به هدایت الکتریکی آب در دو منطقه موردمطالعه……………………..73                         

4-4-1-2 نتایج مربوط به اسیدیته آب در دو منطقه موردمطالعه……………………………….74    

4-4-2 نتایج مربوط به خاک…………………………………….74                                                                                 

4-4-2-1نتایج مربوط به کلسیم خاک در دو منطقه موردمطالعه……………………………….74                                     

4-4-2-2 نتایج مربوط به پتاسیم خاک در دو منطقه مورد مطالعه………………………………………………………..75                                    

4-4-2-3 نتایج مربوط به آهن خاک در دومنطقه موردمطالعه…………………………………………………………….75                                      

4-4-2-4 نتایج مربوط به مس خاک در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………………………76                                      

4-4-2-5 نتایج مربوط به روی خاک در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………………………76                                     

4-4-3 نتایج مربوط به گردو……………………………………………77                                                                                  

4-4-3-1 نتایج مربوط به کلسیم گردو در دو منطقه موردمطالعه………………………………………………………….77                                    

4-4-3-2 نتایج مربوط به پتاسیم گردو در دو منطقه موردمطالعه…………………………………………………………77                                   

4-4-3-3 نتایج مربوط به آهن گردو در دو منطقه موردمطالعه…………………………………………………………….78                                      

4-4-3-4 نتایج مربوط به مس گردو در دو منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………78                                                           

4-4-3-5 نتایج مربوط به روی گردو در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………………………79                                    

4-4-3-6 نتایج مربوط به فیبر خام گردو در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………………….79                               

4-4-3-7 نتایج مربوط به پروتئین گردو در دو منطقه مورد مطالعه……………………………………………………….80                                

4-4-3-8 نتایج مربوط به روغن گردو در دو منطقه موردمطالعه………………………………………………………….80                                  

4-4-3-9 نتایج مربوط به پالمیتیک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه………………………………………………81                    

4-4-3-10 نتایج مربوط به استئاریک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………81                      

4-4-3-11 نتایج مربوط به اولئیک اسید گردو در دو منطقه مورد مطالعه………………………………………………82                       

 4-4-3-12 نتایج مربوط به لینولئیک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………82                       

4 -4-3-13 نتایج مربوط به لینولنیک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه……………………………………………83                           

 4 -5. نمودارهای مقایسه ای حاصل از داده های دو منطقه مورد مطالعه………………………………………………83         

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5-1 مقایسه برخی از عوامل محیطی دو منطقه مورد مطالعه (تهران وکرج)……………………………………………87                     

5-2 مقایسه محتوای روغن،اسیدهای چرب،پروتئین، فیبرخام و پنج عنصر معدنی در دو منطقه مورد مطالعه (تهران وکرج)…………….88                                                                                                    

5-3مقایسه خصوصیات آب…………..89                                                                               

5-3-1هدایت الکتریکی(Ec)……………………………….89                                                                               

5-3-2اسیدیته آب(pH)……………………………….90                                                                                       

5-4مقایسه خصوصیات خاک…………………..91                                                                               

5-4-1کلسیم خاک(Ca)………………………….91                                                                                     

5-4-2پتاسیم خاک (K)………………………………………92                                                                                    

5-4-3آهن خاک(Fe)………………………………………………92                                                                                      

5-4-4مس(Cu)………………………………………93                                                                                             

5-4-5روی(Zn)…………………………………….93                                                                                            

5-5بحث بر روی خصوصیات فیزیکی گردو……………………………94                                                          

5-5-1مقایسه اندازه و وزن گردو…………………………………………..94                                                                         

5-6 بحث بر روی خصوصیات شیمیایی گردو……………………………………95                                                        

5-6-1مقایسه وارزیابی درصدروغن……………………………..95                                                                   

5-6-2مقایسه وارزیابی درصد اسیدهای چرب………………………………96                                                         

5-6-2-1پالمیتیک اسید………………………………………….96                                                                                     

5-6-2-2استئاریک اسید…………………………………..96                                                                                    

5-6-2-3لینولئیک اسید………………………………………………………97

5-6-2-4اولئیک اسید…………………………………………………………………………………………..98

5-6-2-5لینولنیک اسید……………………………………………………………………………………………………………….98

5-6-3مقایسه وارزیابی درصدپروتئین…………………………………………………………………………………………….99

5-6-4مقایسه وارزیابی درصدفیبرخام………………………………………………………………………………………….100

5-6-5مقایسه ارزیابی فلزات………………………………………………………………………………………………………101

5-6-5-1.کلسیم………………………………………………………………………………………………………………………101

5-6-5-2پتاسیم……………………………………………………………………………………………………………………….102

5-6-5-3آهن………………………………………………………………………………………………………………………….103

5-6-5-4مس…………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-6-5-5روی………………………………………………………………………………………………………………………….104

5-7. جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….105

5-8.پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………109

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….118

ضمایم……………………………………………………………………………………………………………………………..119

خلاصه فارسی 

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید