پایان نامه ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده علوم انسانی ،گروه مدیریت اجرایی
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدریت اجرایی گرایش تولید و عملیات
عنوان :
ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران

 

چکیده :

در راستای توجه و اهمیت دادن به موضوع مشتری مداری هدف از اجرای تحقیق حاضر، ارزیابی مشتری مداری شهرداری های استان مازندران بوده است. ارزیابی میزان مشتری مداری با استفاده از مدل مفهومی معروف سروکوئال که یک مدل پنج بعدی ارزیابی کیفیت خدمات شامل: پاسخگویی، قابلیت اعتماد، همدلی با مشتری، ملموس بودن خدمات و تضمین خدمات است پرداخته شد. در این تحقیق جامعه و نمونه آماری به ترتیب 700 و 148 می باشد. از آزمون تحلیل عاملی به منظور بررسی دیدگاه افراد نمونه استفاده شد و نتایج بدست آمده تحقیق نشان می دهد میان پنج بعد مذکور و میزان مشتری مداری و رضایت آنان از عملکرد شهرداری ها تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شهرداری ها در تامین رضایت مشتریان به خوبی عمل نمی کنند. نتایج بدست آمده نشان داد فاصله و شکافی بین انتظارات مشتریان و رضایت آنان از خدمات شهرداری ها وجود دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارئه تفصیلی نتایج و یافته ها موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات آینده ارئه شده است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید