پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها


سوالات پژوهش

پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که « چنانچه منابعی جدید در یک فرآیند تولید افزوده شود، چگونه می توان به طریقی منصفانه در جهت کاهش خروجیهای نامطلوب آنها را در بین واحدها توزیع نمود». در این راستا سؤالات فرعی ذیل مطرح می شود:

 • طرح مناسب تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب چیست؟
 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابراتی استانی چگونه صورت می پذیرد؟
 • از بین شرکت های مخابراتی استانی، کدام ها کارا و کدام ناکارا هستند؟
 • با توجه به مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی نامطلوب در بین شرکت های سهامی کدام شرکت ها کارا خواهند شد؟

۱-۵-اهداف پژوهش

 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سهامی مخابرات استانی و تعیین کارایی آن ها.
 • تعیین کاراترین مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب.
 • تخصیص منابع در بین واحدهای تصمیم گیرنده .
 • تعیین کارایی مجدد واحدهای تصمیم گیرنده پس از تخصیص بهینه منابع.

۱-۶-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 • کارمندان: تعدادکارمندان شرکت های سهامی مخابرات استانی.
 • سرمایه: میزان سرمایه شرکتهای سهامی مخابرات یا سپرده های آنها.
 • دارایی: داراییها همان منابع شرکت هستند.
 • هزینه پرسنل: هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های جانبی مرتبط با کارمندان.
 • هزینه عملیاتی: هزینه کلی عملیات برای شرکتهای سهامی مخابرات استانی.
 • ودایع مشترکان: مبالغی که مشترکان نزد شرکتهای سهامی مخابرات استانی می سپارند.

نسبتهای نقدینگی شامل:

 • نسبت جاری = داراییهای جاری / بدهیهای جاری.

نسبت اهرم مالی شامل:

 • نسبت بدهی = کل بدهیها / کل دارایی ها.

نسبتهای سودآوری شامل:

 • (ROI) بازدهی دارایی : سودخالص / کل دارایی.
 • (ROE)بازدهی حقوق صاحبان سهام: سودخالص / حقوق صاحبان سهام.
 • (ROS)بازدهی فروش: سودخالص / فروش.
 • خروجی نامطلوب : حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص

۱-۷-قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی مشخص می شود:

۱-۷-۱-قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر به تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب و تعیین کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تکنیک تحلیل پوششی داده ها می پردازد.

۱-۷-۲-قلمرو مکانی : پژوهش حاضر به بررسی شرکتهای سهامی مخابرات استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

۱-۷-۳-قلمرو زمانی : این پژوهش از لحاظ اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۸-روال انجام پژوهش

در فصل های آتی به ترتیب در فصل دوم به مرورمنابع وادبیات پژوهش وپیشینه پژوهش در خصوص تحلیل پوششی داده ها و شرکت مخابرات پرداخته می شود و در فصل سوم روش اجرای تحقیق وموادوروش­های مورد استفاده در پژوهش حاضر بیان می شود و در فصل چهارم به تجزیه وتحلیل داده هاویافته­های تحقیق می پردازیم و در فصل پنجم بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات ارائه خواهد شد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید