پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC

 

 

استاد راهنما

دکتر عباس عباس پور

 

استاد مشاور

دکتر یحیی مهاجر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 


فهرست مطالب
فصل اول1
مقدمه2
1-1: مسئله پژوهش3
1-2: اهمیت و ضرورت پژوهش5
1-3: اهداف پژوهش6
1-3-1: هدف کلی:6
 1-3-2: اهداف جزئی:6
1-4:سوال­های پژوهش6
4-1-1:  سئوال اصلی:6
4-1-2:سئوال های فرعی:7
1-5: تعریف نظری و عملی مفاهیم7
1-5-1: تعریف نظری متغیرها:7
1-5-2: تعریف عملیاتی متغیر ها:8
فصل دوم11
الف: مقدمه13
ب: مبانی نظری پژوهش13
2-1: مبنی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد13
2-1-1: تعریف ارزیابی عملکرد:13
2-1-2: فواید ارزیابی عملکرد:14
2-1-3: معایب و مشکلات سیستم های ارزیابی عملکرد15
2-1-4: بررسی مختصر ارزیابی عملکرد سنتی و نوین و احصاء تفاوت ها16
2-1-5: تعدادی دیگر از الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ها18
2-1-5-1: جایزه دمینگ18
2-1-5-2: جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج18
2-1-5-3: جایزه کیفیت اروپایی19
2-2: مبانی مفوم شناسی کارت امتیازی متوازن19
2-2-1: تعریف کارت امتیازی متوازن19
2-2-2: بستر شکل گیری کارت امتیازی متوازن20
2-2-3: روند شکل گیری و تکامل کارت امتیازی متوازن22
2-2-4: ابعاد کارت امتیازی متوازن24
2-2-4-1: بعد مالی24
2-2-4-2: بعد مشتریان26
2-2-4-3: بعد فرآیند های داخلی:30
2-2-4-4: بعد رشد و یادگیری32
2-2-5: رابطه میان چهار منظر کارت امتیازی متوازن33
2-2-6: توازن در ارزیابی متوازن34
2-2-7: ویژگی های کارت امتیازی متوازن35
2-2-8: کارکرد های کارت امتیازی متوازن37
2-2-9:ارتباط کارت امتیازی متوزان با سایر سیستم ها و روش های ارزیابی عملکرد39
2-2-10: وجه تمایز ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی40
2-2-11: راهبرد و کارت امتیازی متوازن43
2-2-12: موانع موجود در جهت استقرار کارت امتیازی متوازن45
2-2-13: نقاط قوت ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن46
2-2-14: مراحل ساخت کارت امتیازی متوازن47
ج: پیشینه تجربی پژوهش49
2-3-1: تحقیقات داخلی49
2-3-2: تحقیقات خارجی51
د: چارچوب نظری تحقیق52
2-4-1: پیاده سازی کارت امتیازی متوازن53
2-4-2: معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان قم و نقشه استراتژی آن54
فصل سوم57
مقدمه58
3-1: روش تحقیق:58
3-2: جامعه آماری:58
3-3:روش نمونه گیری58
3-4: نمونه پژوهش:59
3-5: ابزار و روش های جمع آوری داده ها59
3-6: روایی پرسشنامه60
3-7: پایایی پرسشنامه61
3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها61
3-9:  قلمرو پژوهش:64
فصل چهارم65
مقدمه66
4-1: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی پژوهش66
4-1-1: جنسیت کارکنان67
4-1-2: نوع همکاری کارکنان با شرکت شهرک های صنعتی68
4-1-3 : سطح تحصیلات کارکنان69
4-1-4: سطح تحصیلات کارکنان بر اساس جنسیت70
4-2: تجزیه و تحلیل توصیفی  نتایج پژوهش71
4-2-1: سئوال شماره 1:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد رشد و یادگیری متوازن و قابل قبول است؟74
4-2-1-1: بررسی وضعیت هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت”74
4-2-1-2: بررسی وضعیت هدف “گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی”.77
4-2-1-3: بررسی وضعیت هدف” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی”79
4-2-1-4: بررسی وضعیت هدف ” توسعه دانش و فناوری روز در شرکت “.82
4-2-2: سئوال شماره 2: آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد فرایند های داخلی متوازن و قابل قبول است؟84
4-2-2-1: بررسی وضعیت هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی “85
4-2-2-2: بررسی وضعیت هدف ” نگهداشت منابع انسانی شرکت “.87
4-2-2-3: بررسی وضعیت هدف” ایجاد امکانات زیست محیطی “89
4-2-2-4: بررسی وضعیت هدف “تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی”91
4-2-2-5: بررسی وضعیت هدف “افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی”.94
4-2-2-6: بررسی وضعیت هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی”95
4-2-2-7: بررسی وضعیت هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی”98
4-2-2-8: بررسی وضعیت هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی”.100
4-2-2-9: بررسی وضعیت هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرک ها”.102
4-2-2-10:بررسی وضعیت هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی”103
 4-2-2-11: بررسی وضعیت هدف  “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت”106
4-2-3 سئوال شماره 3:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد مشتریان متوازن و قابل قبول است؟110
4-2-3-1: بررسی وضعیت هدف”تسهیل حضور در بازار های خارجی”110
4-2-3-2: بررسی وضعیت هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”113
4-2-3-3: بررسی وضعیت هدف”فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری”117
4-2-3-4: بررسی وضعیت هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی”120
4-2-4 سئوال شماره 4:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد خلق ارزش پایدار متوازن و قابل قبول است؟124
4-2-4-1: بررسی وضعیت هدف”بهبود خوشه­های صنعتی”124
4-2-4-2: بررسی وضعیت هدف “توسعه سرمایه گذاری های صنایع کوچک”127
4-2-4-3: بررسی هدف “افزایش تعداد کارگاه ها”128
4-2-4-4: بررسی وضعیت هدف “افزایش واحد های صنعتی”129
4-2-4-5:بررسی وضعیت هدف”افزایش سطح اشتغال صنعت استان”130
4-2-5 سئوال اصلی پژوهش:  آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم متوازن و قابل قبول است؟132
4-3 خلاصه نتایج133
فصل پنجم136
مقدمه:137
1-5: خلاصه نتایج پژوهش و بحث در مورد آن:138
5-1-1:بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم138
5-1-2: بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد رشد یاد و یادگیری139
5-1-3:  بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد فرآیند های داخلی139
5-1-4: بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد مشتریان140
5-1-5: بررسی مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت شهرکت های صنعتی استان قم در بعد خلق ارزش پایدار141
5-2: پیشنهادات پژوهش142
5-2-1: پیشنهادات مربوط به بعد رشد و یادگیری142
5-2-2: پیشنهادات مربوط به بعد فرآیند های داخلی143
5-2-3: پیشنهادات مربوط به بعد مشتریان143
5-2-4: پیشنهادات مربوط به بعد خلق ارزش پایدار144
5-3: محدودیت های پژوهش144
5-4: پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی145
فهرست منابع146
پیسوت ها151
پیوست شماره یک:سنجه های کیفی مورد استفاده در ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم152
پیوست شماره دو:شاخص های کمی استفاده در ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم157

 

 

فهرست نمودار ها
نمودار شماره4-1: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت67
نمودار شماره 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر اساس نوع همکاری68
نمودار شماره4-3: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات69
نمودار شماره4-4: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات70
نمودار شماره 4-5: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت”75
نمودار شماره 4-6: وضعیت تحقق شاخص های کمی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت”76
نمودار 4-7: وضعیت تحقق هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی77
نمودار شماره4-8 : وضعیت سنجه های کیفی هدف ” گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی”78
نمودار شماره 4-9: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی”79
نمودار شماره 4-10: وضعیت شاخص های کمی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی “80
نمودار 4-11: وضعیت تحقق هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی81
نمودار شماره4-12: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه دانش و فناوری روز در شرکت”82
نمودار شماره4-13: وضعیت عملکرد شرکت در بعد رشد و یادگیری84
نمودار شماره4-14: وضعیت شاخص های کمی هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی “86
نمودار شماره 4-15: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” نگهداشت منابع انسانی شرکت “88
نمودار شماره 4-16: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی “89
نمودار شماره 4-17: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف” ایجاد امکانات زیست محیطی “90
نمودار شماره4-18: وضعیت تحقق هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی91
نمودار شماره 4-19: وضعیت سنجه های کیفی هدف “تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی”92
نمودار شماره4-20: وضعیت تحقق هدف “تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی93
نمودار شماره 4-21: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی”94
نمودار شماره 4-22: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی”96
نمودار شماره 4-23: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی “96
نمودار شماره4-24: وضعیت تحقق هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی97
نمودار شماره 4-25: وضعیت سنجه های کیفی هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی”98
نمودار شماره4-26: وضعیت تحقق هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی100
نمودار شماره 4-27: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی”101
نمودارشماره 4-28: وضعیت سنجه های کیفی هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرک ها”102
نمودار شماره 4-29: وضعیت سنجه های کیفی هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی”104
نمودار شماره 4-30: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف”شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی”105
نمودار شماره4-31: وضعیت تحقق هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی106
نمودار شماره 4-32: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت”107
نمودار شماره4-33: وضعیت تحقق هدف”توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی108
نمودار شماره4-34: وضعیت عملکرد شرکت در بعد فرآیند های داخلی109
نمودار شماره 4-35: میانگین نمرات سنجه های کیفی هدف”تسهیل حضور در بازار های خارجی”111
نمودار شماره4-36: وضعیت تحقق هدف”تسهیل حضور در بازار های خارجی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی112
نمودار شماره 4-37: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”114
نمودار شماره 4-38: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف”توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”115
نمودار شماره4-39: وضعیت تحقق هدف”توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی116
شماره 4-40: وضعیت سنجه های کیفی هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری”118
نمودار شماره 4-41: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف”فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری”119
نمودار شماره4-42: وضعیت تحقق هدف”توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی120
نمودار شماره4-43: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی”121
نمودار شماره4-44: وضعیت تحقق هدف”توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی122
نمودار شماره4-45: وضعیت عملکرد شرکت در بعد مشتریان123
نمودار شماره4-46: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی”125
نمودار شماره 4-47: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی”126
نمودار شماره4-48: وضعیت تحقق هدف”بهبود خوشه­های صنعتی”  بر اساس سنجه های کیفی و  شاخص های کمی127
نمودار شماره 4-49: وضعیت تحقق هدف شاخص کمی هدف “افزایش تعداد کارگاه ها”129
نمودار شماره4-50: وضعیت عملکرد شرکت در بعد خلق ارزش افزوده131
نمودار4-51: وضعیت عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم132

  

فهرست جداول
جدول2-1: کارت امتیازی سازمان محور در مقابل مشتری محور29
جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت67
جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر اساس نوع همکاری68
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب سطح تحصیلات69
جدول شماره4-4: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت و سطح تحصیلات70
جدول شماره 4-5: معرفی ابعاد، اهداف به همراه شاخص ها و سنجه های ارزیابی کننده هر هدف72
جدول شماره 4-6: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت”74
جدول شماره 4-7: وضعیت شاخص های کمی هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت”75
جدول شماره4-8 وضعیت تحقق هدف “توسعه مدیریت منابع انسانی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی76
جدول شماره4-9 : وضعیت سنجه های کیفی هدف ” گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی”77
جدول شماره4-10 وضعیت تحقق هدف ” گسترش فرهنگ تعاملات درون سازمانی ” بر اساس سنجه های کیفی و کمی78
جدول شماره 4-11: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی”79
جدول شماره 4-12: وضعیت شاخص های کمی هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی “80
جدول شماره4-13وضعیت تحقق هدف ” آموزش نیروی انسانی شرکت شهرک های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی81
جدول شماره4-14: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” توسعه دانش و فناوری روز در شرکت “82
جدول شماره4-15: وضعیت تحقق هدف ” توسعه دانش و فناوری روز در شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و کمی83
جدول شماره4-16: وضعیت عملکرد شرکت در بعد رشد و یادگیری83
جدول شماره4-17: وضعیت شاخص های کمی هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی “85
جدول شماره4-18وضعیت تحقق هدف ” ایجاد و بهبود فضاهای فیزیکی و زیربنایی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی86
جدول شماره 4-19: وضعیت سنجه های کیفی هدف “نگهداشت منابع انسانی شرکت”87
جدول شماره4-20: وضعیت تحقق هدف ” نگهداشت منابع انسانی شرکت ” بر اساس سنجه های کیفی88
جدول شماره 4-21: وضعیت سنجه های کیفی هدف “ایجاد امکانات زیست محیطی”89
جدول شماره 4-22: وضعیت شاخص های کمی هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی “89
جدول شماره4-23: وضعیت تحقق هدف ” ایجاد امکانات زیست محیطی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی90
جدول شماره 4-24: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی “91
جدول شماره 4-25: وضعیت شاخص های کمی هدف ” تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی “92
جدول شماره4-26: وضعیت تحقق هدف ” تسریع در به بهره برداری رساندن واحد های صنعتی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی93
جدول شماره 4-27: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی”94
جدول شماره4-28: وضعیت تحقق هدف “افزایش زیر ساخت های دسترسی به منابع مالی” بر اساس سنجه های کیفی95
جدول شماره 4-29: وضعیت سنجه های کیفی هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی”95
جدول شماره 4-30: وضعیت شاخص های کمی هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی”96
جدول شماره4-31: وضعیت تحقق هدف ” توانمند سازی واحد های کوچک صنعتی در بازاریابی ” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی97
جدول شماره 4-32: وضعیت سنجه های کیفی هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی”98
جدول شماره4-33: وضعیت شاخص های کمی هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی”99
جدول شماره 4-34: وضعیت تحقق هدف “ارتقاء فن آوری در واحد های صنعتی”99
جدول شماره 4-35: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی”100
جدول شماره 4-36: وضعیت تحقق هدف “بهبود فرآیند جذب نیروی انسانی” بر اساس سنجه های کیفی101
جدول شماره 4-37: وضعیت سنجه های کیفی هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرکها”102
جدول شماره4-38: وضعیت تحقق هدف “هدایت سرمایه گذاری های خصوصی به سوی شهرک ها” بر اساس سنجه های کیفی103
جدول شماره 4-39: وضعیت سنجه های کیفی هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی”103
جدول شماره 4-40: وضعیت شاخص های کمی هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی”104
جدول شماره4-41: وضعیت تحقق هدف “شناسایی متقابل بازار و واحد های صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی  و شاخص های کمی105
جدول شماره 4-42: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت”106
جدول شماره 4-43: وضعیت شاخص های کمی هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت”107
جدول شماره 4-44: وضعیت تحقق هدف “توسعه منابع در آمد و مدیریت مالی شرکت” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی108
جدول شماره4-45: وضعیت عملکرد شرکت در بعد فرآیند های داخلی109
جدول شماره .4-46: وضعیت سنجه های کیفی هدف “تسهیل حضور در بازار های خارجی”110
جدول شماره 4-47: وضعیت شاخص های کمی هدف “تسهیل حضور در بازار های خارجی”111
جدول شماره4-48: وضعیت تحقق هدف “تسهیل حضور در بازار های خارجی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص کمی112
جدول شماره 4-49: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”113
جدول شماره 4-50: وضعیت شاخص های کمی هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی”114
جدول شماره4-51: وضعیت تحقق هدف “توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد های صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی115
جدول شماره 4-52: وضعیت سنجه های کیفی هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری”117
جدول شماره4-53: وضعیت شاخص های کمی هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری”118
جدول شماره 4-54: وضعیت تحقق هدف “فرهنگ سازی و بهبود زمینه های ارتقاء بهره وری” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی119
جدول شماره4-55: وضعیت سنجه های کیفی هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی”120
جدول شماره4-56: وضعیت شاخص های کمی هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی”121
جدول شماره 4-57: وضعیت تحقق هدف “توانمند سازی نهادهای اجتماعی صنعتی” بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی122
جدول شماره4-58: وضعیت عملکرد شرکت در بعد مشتریان123
جدول شماره4-59: وضعیت سنجه های کیفی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی”124
جدول شماره 4-60: وضعیت شاخص های کمی هدف “بهبود خوشه­های صنعتی”125
جدول شماره4-61: وضعیت تحقق هدف “بهبود خوشه­های صنعتی”بر اساس سنجه های کیفی و شاخص های کمی126
جدول شماره4-62: وضعیت شاخص کمی هدف”توسعه سرمایه گذاری های صنایع کوچک”127
جدول شماره4-63: وضعیت تحقق هدف “توسعه سرمایه گذاری های صنایع کوچک” شاخص کمی128
جدول شماره 4-64: وضعیت شاخص های کمی هدف”افزایش تعداد کارگاه ها”128
جدول شماره4-65: وضعیت تحقق هدف “افزایش تعداد کارگاه ها” شاخص کمی128
جدول شماره 4-66: وضعیت شاخص کمی هدف”افزایش واحد های صنعتی”129
جدول شماره4-67: وضعیت تحقق هدف “افزایش واحد های صنعتی” شاخص کمی130
جدول شماره4-68: وضعیت شاخص کمی هدف “افزایش سطح اشتغال صنعت استان”130
جدول شماره 4-69: وضعیت تحقق هدف “افزایش سطح اشتغال صنعت استان” شاخص کمی130
جدول شماره4-70: وضعیت عملکرد شرکت در بعد خلق ارزش پایدار131
جدول شماره 4-71: وضعیت عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم132

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم بر اساس برنامه راهبردی آن ارزیابی شود. به این منظور پس از مطالعه برنامه راهبردی، 12 هدف استراتژیک شرکت که در حکم CSF ها (شاخص های کلیدی موفقیت) می باشند تعیین و 24 هدف که منجر به تحقق این شاخص های می شوند شناسایی شدند. سپس این اهداف در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن مورد بررسی در این پژوهش (رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی، مشتریان و خلق ارزش پایدار) تقسیم بندی شدند و نقشه استراتژیک شرکت تدوین شد. به منظور ارزیابی این 24 هدف  با استفاده از استراتژی های خرد و شاخص های کمی مندرج در برنامه استراتژیک و ادبیات نظری موجود، مجموعا 117 KPI (شاخص کلیدی عملکرد) شامل 74 سنجه (گویه پرسشنامه) و 43 شاخص کمی تدوین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به صورت کلی نسبتا مطلوب و متوازن است.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، برنامه راهبردی، شرکت شهرک های صنعتی استان قم

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید