پایان نامه : ارزیابی عملکرد سازمان زندان‌ها در استان اصفهان


عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق

سوال سوم  تحقیق : آیا اشتغال و بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۵ سوال فرعی ( گویه های ۵ الی ۹ پرسشنامه  ) در زمینه‌های تأثیر اشتغال، بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی فرد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره ۴-۹ الی ۴-۱۳ تجمع  فراوانی‌ها را در سطح زیاد و خیلی زیاد نشان می‌دهد.

نتایج حاصله از گویه های ۸، ۷، ۶،۵ و ۹ پرسشنامه  نشان می‌دهد اکثر معتادین مورد پژوهش از نظر شغلی بیکار یا در حد شغل کارگری بوده‌اند و ۷۵  درصد ابراز داشتند که هنگام ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر بیکار بوده‌اند. و از طرفی ۹۰  درصد از معتادین مورد پژوهش در آمد ماهیانه‌ای در حد۳ میلیون ریال داشته‌اند. ۷۰  درصد آن‌ها با انگیزه مالی دست به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر زده‌اند و به طور میانگین ۶۰  درصد از نمونه آماری مورد پژوهش وضعیت بد معیشتی خانواده را بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر موثر دانسته‌اند.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر بیکاری، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی فرد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته از جمله  تحقیقات انجام شده توسط مسعود بابایی بنایی تحت عنوان « آسیب شناسی حمل و استعمال مواد مخدر و عوامل موثر بر آن در شهر تهران »، و  تحقیق سعید معدنی (۱۳۷۳) هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد. مضاعف بر این  تحقیقات انجام شده در ایران در بین سال‌های ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۱ نشان می‌دهد ۸۰  درصد از معتادان بیکاری بوده‌اند و از درآمد کافی و وافی برخوردار نبوده اند.

۵-۱-۴ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق

سوال چهارم  تحقیق : آیا زمینه‌های فرهنگی مربوط به جامعه و محیط رشد فرد ( اعم از خانواده، مدرسه و محل زندگی و دوستان ) در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

نتایج حاصله از داده‌های توصیفی مربوط به سوال چهارم پژوهش که در جداول شماره ۴-۱۰ الی ۴-۱۵ ارائه شده است نشان می‌دهد. بیشترین  فراوانی مربوط گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد است.

نتایج حاصله از گویه های ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرسشنامه  نشان می‌دهد اکثر سواد تحصیلی پدران و مادران معتادین به ترتیب ۹۰ و ۹۵  دیپلم  به پایین بوده است. و مابقی مؤلفه ها سطح فرهنگ و محیط رشد افراد میانگین ۵۲ را به خود اختصاص داده است به عبارتی معتادین و محکومین به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر معتقد بودند خانواده، دوستان، محل زندگی و جامعه مردم پیرامونی تأثیر گذار بوده‌اند.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر زمینه‌های تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته از جمله تحقیقات انجام شده توسط محمد حسن موسوی (۱۳۷۷) تحت عنوان « علل موثر بر ارتکاب حمل و استعمال مواد مخدر و تکرار آن در استان مرکزی » و  تحقیق مراد عبداللهیان (۱۳۷۷) هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

۵-۱-۵ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق

سوال پنجم  تحقیق : آیا اعتیاد به مواد مخدر در ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارد؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۴ سوال فرعی ( گویه های ۱۶ الی ۱۹ پرسشنامه ) در زمینه‌های تأثیر اعتیاد بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر پرداخته شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جداول توصیفی داده شماره ۴-۱۹ الی ۴-۲۱ تجمع  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه تأثیر اعتیاد به مواد مخدر بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج  تحقیقات انجام شده در گذشته از جمله  تحقیقات انجام شده توسط دفتر خدمات ماشینی سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، آمار موجود زندانیان کل کشور، ۱۳۸۰ نشان داده که « حمل و استعمال مواد مخدر نخستین جرم معتادان است. به طوری که ۸۱  درصد جرائم معتادان را تشکیل می‌دهد و ۶۰  درصد سارقان معتاد هستند.»[۱] همچنین « گزارش گروه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱ نشان داد که از ۱۲ هزار معتاد شهر بالتیمور سالانه چندین میلیون دلار اجناس مختلف را از مغازه دزدیده‌اند و پس از فروش آن‌ها به ثلث قیمت صرف استعمال مواد مخدر کرده‌اند هم‌خوانی دارد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

۵-۲ بحث و نتیجه گیری

نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

[۱] – دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی، آمار موجود زندانیان کل کشور، ۱۳۸۰

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید