پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی و تفرجگاهی اراضی عباس آباد با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران


دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

عنوان:

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی رفیعیان

 

فهرست مطالب:

فهرست جداول……………………………………..6

فهرست شکل ها……………………………………. 8

فهرست نقشه ها……………………………………. 9

فهرست نمودارها……………………………………. 10

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………….. 11

1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش………………. 12

2-1-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه…………………………… 14

3-1- اهداف پایان‌نامه…………………………………….. 14

4-1- معرفی و بیان فرضیه‌های پایان‌نامه…………………………………. 15

5-1- معرفی روش کار پایان‌نامه…………………………………….. 15

6-1- مسائل و مشکلات پژوهش……………………………………….. 17

فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش…………………… 19

مقدمه…………………………………….. 20

1-2- روند عمومی شهرسازی……………………………………… 20

1-1-2- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای…………………………….. 20

-2-1-2گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی……………………………. 21

3-1-2-  نیاز به برنامه ریزی…………………………………….. 23

4-1-2-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی………………………. 23

5-1-2-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی……………………. 24

6-1-2-  برنامه ریزی برای آینده…………………………………… 25

2-2- جهانی شدن…………………………………….. 26

1-2-2-  تاریخچه جهانی شدن…………………………………….. 26

2-2-2-  مفهوم جهانی شدن…………………………………….. 27

3-2-2- روند جهانی شدن شهرها…………………………………… 28

4-2-2-  ظهور جهان شهرها…………………………………… 28

5-2-2- خصوصیات شهرهای جهانی…………………………………….. 29

6-2-2-  شهرهای جهانی معاصر……………………………………. 31

7-2-2- جهانی شدن و تحولات شهری…………………………………….. 32

8-2-2- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها…………………………………… 32

9-2-2- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری…………………….. 34

3-2- برند شهری…………………………………….. 35

1-3-2- برند مکان…………………………………….. 36

2-3-2- کونکنیک……………………………………… 37

4-2- رقابت پذیری شهری……………………………………… 42

1-4-2-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری…………………………………….. 42

2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری……………………………. 47

3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی…………………………….. 51

4-4-2- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری………………….. 53

1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر……………………………………. 53

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)…………………………… 54

3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی…………………………………….. 55

4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی……………………………………. 55

5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی………. 58

6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری…………………………………….. 59

7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی………………………………….. 59

-2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری……….60

-2-4-51تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم)…………………………….. 60

-2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم……………………………. 61

-2-4-5-3عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری………….. 61

-2-4-5-4عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری…………………… 63

-2-4-6ابعاد رقابت پذیری گردشگری…………………………………….. 64

-2-4-7شهرهای رقابت پذیر اروپا…………………………………… 65

5-2- خلاقیت………………………………………. 66

-2-5-1تئوری های خلاقیت در شهرسازی…………………………… 67

-2-5-2نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت………………………. 69

-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا…………………… 69

-2-5-4تحقیق مونتگومری…………………………………….. 72

6-2- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی………………………….. 74

مقدمه…………………………………….. 74

-2-6-1آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2014……..74

2-6-2- پروژه Superklin در دانمارک……………………………………. 82

3-6-2- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی…….85

1-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک………………….85

2-3-6-2- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر 2010 – 2005 (سیدنی)…..87

3-3-6-2- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام…………….89

4-6-2- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری………91

1-4-6-2- تجربه روین…………………………………….. 91

2-4-6-2- روتردام (Rotterdam)…………………………………… 92

3-4-6-2 – کپنهاگ……………………………………… 93

7-2- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق……………………………………… 95

فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش……………………………. 97

مقدمه…………………………………….. 98

1-3- روش تحقیق……………………………………… 98

2-3- معرفی روش های مختلف………………………………………. 98

3-3- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA………………………….

1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA…………………………………….

1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها…………………………………… 103

2-1-3-3- تسهیلات حمایتی…………………………………….. 103

3-1-3-3- تجربه محیطی…………………………………….. 103

4-1-3-3- ارتباطات……………………………………… 104

5-1-3-3- عملکرد گردشگری…………………………………….. 105

6-1-3-3- رضایت گردشگران…………………………………….. 105

4-3- معیارها و شاخص های تحقیق………………………………. 106

5-3- روشهای گرد اوری داده ها……………………………………. 107

1-5-3- پرسشنامه……………………………………. 107

1-1-5-3- پایایی پرسشنامه……………………………………. 108

2-1-5-3- روایی پرسشنامه……………………………………. 109

6-3- روش تجزیه و تحلیل……………………………………… 109

1-6-3- تحلیل رگرسیون تک متغیره ……………………………………110

7-3- جمع بندی……………………………………… 110

فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه……………… 111

مقدمه…………………………………….. 112

1-4- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران…….112

2-4- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی ـ کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران…………113

3-4- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد……………… 117

1-3-4- تاریخچه عباس آباد……………………………………. 117

2-3-4- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی………………….. 117

4-4- مطالعات پایه…………………………………….. 119

1-4-4- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی…………………………….. 119

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید