پایان نامه ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695


دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695

 

استاد راهنما :

دکتر تاجمیر ریاحی

 

 

استاد مشاور :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

 

بهمن 1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده——————————————————————— 1

فصل اول « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی »

1-1- مقدمه—————————————————————– 3

1-2- مروری بر روشهای تحلیل لرزه­ای سازه ها————————————- 5

1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل———————————————— 5

1-2-2- تحلیل دینامیکی خطی————————————————- 6

1-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال——————————— 7

1-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی———————————- 7

1-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی——————————— 8

1-3- تحلیل پوش آور مرسوم————————————————— 9

1-3-1- مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیرخطی با آنالیز دینامیکی غیرخطی—————- 9

1-3-2- اساس تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی——————————— 10

1-3-3- مزایا و نتایج قابل حصول از آنالیز پوش آور——————————— 12

1-3-4- روش انجام تحلیل پوش آور مرسوم ————————————– 13

1-3-5- ارکان اصلی در انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی—————————– 15

1-4- پوش آور مودی——————————————————— 15

1-5- مقدمه ای بر آنالیز پوش آور تطبیقی ————————————— 15

1-6- نتیجه گیری———————————————————— 16

فصل دوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

2-1- مقدمه—————————————————————– 18

2-2- تاریخچه مطالعاتی ضریب رفتار——————————————— 20

2-3- روشهای محاسبه ضریب رفتار———————————————- 20

2-3-1- روشهای آمریکایی—————————————————– 22

2-3-1-1- روش طیف ظرفیت فریمن——————————————– 22

2-3-1-2- روش شکل پذیری یوانگ——————————————— 24

2-3-2- روشهای اروپایی——————————————————- 27

2-3-2-1- روش تئوری شکل پذیری——————————————— 27

2-3-2-2- روش انرژی——————————————————– 29

2-4- تشریح اجزای ضریب رفتار———————————————— 30

2-4-1- شکل پذیری——————————————————— 30

2-4-1-1- ضریب شکل پذیری کلی سازه—————————————– 30

2-4-1-2- ضریب کاهش نیرو توسط شکل پذیری———————————- 30

2-4-2- مقاومت افزون——————————————————– 32

2-4-2-1- عوامل مؤثر در مقاومت افزون—————————————— 33

2-4-2-2- چگونگی محاسبه مقاومت افزون————————————— 35

2-4-2-3- استفاده از ضریب مقاومت افزون در ترکیبهای بارگذاری آیین نامه­ها———– 36

2-4-2-3- تاریخچه اعدادی محاسبه شده برای مقاومت افزون———————— 37

2-4-3- درجه نامعینی——————————————————– 38

2-4-3-1- تئوری قابلیت اعتماد در سیستم های سازه ای ————————— 39

2-4-3-2- اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف————————— 42

2-4-3-3- آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها—————————— 44

2-5-  محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی—————————– 44

2-5-1- معیار های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی————————- 45

2-5-1-1- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات———————————— 46

2-5-1-2- معیار پایداری—————————————————— 46

2-6-روش بررسی ضریب رفتار با روند fema p695  ——————————– 47

2-7- نتیجه گیری———————————————————— 56

فصل سوم « مدلسازی مسئله »

3-1-مقدمه—————————————————————– 58

3-2-فرضیات—————————————————————- 58

3-3-تحلیل استاتیکی خطی—————————————————- 59

3-4-تحلیل پوش آور———————————————————- 64

3-5-تحلیل دینامیکی غیر خطی(incremental dynamic analysis)—————— 68

فصل چهارم « ارزیابی ضرایب رفتار قاب ها »

4-1-مشخصات دینامیکی مدل ها———————————————— 74

4-2- ضریب بیش مقاومت—————————————————– 74

4-3-محاسبه ظرفیت خرابی بوسیله آنالیز IDA———————————— 76

4-4- بررسی خرابی———————————————————- 83

فصل پنجم « نتیجه گیری »

5-1 نتیجه گیری————————————————————- 85

منابع———————————————————————– 87

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول 2-1- مقادیر ضرایب نامعینی در ATC-19 و مقادیر محاسبه شده از پیشنهاد موسز– 42

جدول2-2- نسبت دقت برای نیاز طراحی—————————————– 48

جدول2-3- نسبت دقت برای آزمایش مصالح————————————– 49

جدول2-4  جهت محاسبه SSF————————————————- 53

جدول2-5—————————————————————— 54

جدول2-6—————————————————————— 55

جدول 3-1 مشخصات مصالح————————————————— 59

جدول 3-2  انواع قاب ها—————————————————— 60

جدول 3-3 نتایج تحلیل استاتیکی خطی—————————————— 62

جدول3-4 خروجی پوش آور————————————————— 68

جدول 3-5 انواع شتاب نگاشت و ضریب نرمال سازی شتاب نگاشت ها—————— 69

جدول4-1—————————————————————— 74

جدول4-2—————————————————————— 75

جدول4-3 خروجی پوش آور————————————————— 75

جدول4-4—————————————————————— 76

جدول 4-5—————————————————————— 77

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید