پایان نامه ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

 

استاد راهنما :

دکتر حسین تاجمیر ریاحی

 

 

استاد مشاور :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

بهمن    1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده——————————————————————— 1

فصل اول « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

1-1 مقدمه —————————————————————– 3

1-2 روشهای محاسبه ضریب رفتار———————————————– 5

1-3 تشریح اجزای ضریب رفتار————————————————- 6

1-3-1 شکل پذیری———————————————————- 6

1-3-1-1 ضریب شکل پذیری کلی سازه—————————————— 6

1-3-1-2  ضریب کاهش نیرو توسط شکل پذیری———————————- 7

1-3-2 مقاومت افزون——————————————————— 9

1-3-3 درجه نامعینی——————————————————— 10

1-4  محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی—————————— 11

1-4-1  معیار های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی————————- 11

1-4-1-1 معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات————————————- 12

1-4-1-1-1  معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه 2800——————— 12

1-4-1-1-2  آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000 ————————— 12

1-4-1-2  معیار پایداری—————————————————— 14

1- 5 بررسی ضریب رفتار با روند آئین نامهFEMA P695  ————————— 14

1-6  نتیجه گیری———————————————————— 23

فصل دوم « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی »

2-1  مقدمه—————————————————————– 25

2-2   مروری بر روشهای تحلیل لرزه­ای سازه ها———————————— 27

2-2-1  تحلیل استاتیکی معادل————————————————- 27

2-2-2  تحلیل دینامیکی خطی————————————————- 28

2-2-2-1  تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال———————————- 28

2-2-2-1-1  تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب——————————— 29

2-2-2-2  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی———————————- 29

2-2-2-2-1  خصوصیات شتابنگاشت­های انتخاب شده جهت تحلیل ——————- 29

2-2-3  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی———————————- 30

2-3  تحلیل پوش آور مرسوم————————————————— 31

2-3-1 مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی——– 31

2-3-2  اساس تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی———————————- 32

2-3-3  مزایا و نتایج قابل حصول از آنالیز پوش آور——————————— 33

2-3-4  روش انجام تحلیل پوش آور مرسوم ————————————— 35

2-3-5  ارکان اصلی در انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی—————————– 36

2-3-5-1  تعیین مشخصات غیر خطی اجزاء————————————– 36

2-3-5-2   الگوی بارگذاری جانبی ———————————————- 36

2-3-5-2-1  الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه 2800 ایران ———————— 37

2-3-5-3  منحنی رفتاری—————————————————– 39

فصل سوم « اثر دیوار برشی در سازه های بتن آرمه »

3-1 مقدمه —————————————————————– 43

3-2  ویژگی کاربرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی———————————- 44

3-2-1  بررسی رفتار سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی———————– 45

3-2-2  بررسی اندرکنش افقی در سیستم دوگانه———————————– 45

3-2-3  دیاگرام ونمودارهای شماتیک جابجایی،لنگر وبرش درسیستمهای دوگانه———– 46

3-3  اثر دیوار برشی بر اجزاء سازه———————————————– 47

3-3-1  ستونها————————————————————– 47

3-3-2  تیرها—————————————————————- 49

3-4  رفتار دیوارهای برشی و عوامل مؤثر بر آن————————————– 49

3-4-1  ابعاد دیوارهای برشی————————————————— 49

3-4-2  تعداد دیوارهای برشی————————————————– 49

3-4-3  ابعاد تیرها و ستون ها————————————————— 50

3-4-4  نسبت مجموع ممان اینرسی دیوارهای برشی به ستونها———————— 50

3-5  رفتار غیرالاستیک دیوارهای برشی——————————————- 51

3-6  بررسی ضرایب رفتار سازه‌های بتن مسلح دارای ارتفاعهای مختلف—————– 52

6-3-1  بررسی ارتفاع اپتیمم دیوارهای برشی در سیستمهای دوگانه——————— 53

6-3-2  عوامل مؤثر در ارتفاع اپتیمم دیوار—————————————– 53

فصل چهارم « مدلسازی مسئله »

4-1  فرضیات مدلسازی——————————————————- 56

4-2  تحلیل استاتیکی خطی————————————————— 59

4-3  تحلیل استاتیکی غیر خطی ( پوش آور ————————————– 61

4-3-1  انواع کنترل آنالیز پوش آور———————————————- 64

4-4  تحلیل دینامیکی غیر خطی  (Incremental Dynamic Analysis—————– 67

 

فصل پنجم « ارزیابی ضرایب رفتار قاب ها و بحث و نتیجه گیری »

5-1 مشخصات دینامیکی مدل ها———————————————— 72

5-2  ضریب بیش مقاومت—————————————————– 72

5-3  محاسبه ظرفیت خرابی بوسیله آنالیز  IDA———————————– 73

5-4  بررسی خرابی ها——————————————————– 81

5-5  بررسی جابجایی نسبی طبقات———————————————- 85

5-6 بررسی وضعیت مدل چهار طبقه پنج دهانه پس از بالا بردن سختی دیوار طبقه اول آن- 86

5-7 نتیجه گیری————————————————————- 89

منابع و مآخذ—————————————————————- 91

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول 1-1 نسبت دقت  طراحی————————————————- 16

جدول 1-2  نسبت دقت به کارگیری و کیفیت مصالح——————————– 16

جدول 1-3  جهت محاسبه SSF بر اساس Tµ و T برای Dmin————————————- 20

جدول 1-4  جهت محاسبه SSF بر اساس Tµ و T برای Dmax————————————- 20

جدول 1-5 سطح نیاز طراحی—————————————————- 21

جدول 1-6 مقادیر قابل قبول CMR———————————————– 22

جدول 3-1 مقادیر درصد برش جذب شده توسط دیوارها به کل برش پایه سازه به مجموع ستونهای قاب ٨ طبقه با نسبت تغییر ممان اینرسیهای دیوارهای برشی————————————————– 51

جدول 4-1 مشخصات مصالح—————————————————- 56

جدول 4-2  انواع قاب ها——————————————————– 59

جدول 4-3 جزئیات مقاطع ستون و دیوارهای برشی قاب مدل 3 x 8——————– 60

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید