پایان نامه ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695

 

استاد راهنما :

دکتر حسین تاجمیر ریاحی

 

 

استاد مشاور :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

بهمن    1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده——————————————————————— 1

فصل اول « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

1-1 مقدمه —————————————————————– 3

1-2 روشهای محاسبه ضریب رفتار———————————————– 5

1-3 تشریح اجزای ضریب رفتار————————————————- 6

1-3-1 شکل پذیری———————————————————- 6

1-3-1-1 ضریب شکل پذیری کلی سازه—————————————— 6

1-3-1-2  ضریب کاهش نیرو توسط شکل پذیری———————————- 7

1-3-2 مقاومت افزون——————————————————— 9

1-3-3 درجه نامعینی——————————————————— 10

1-4  محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی—————————— 11

1-4-1  معیار های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی————————- 11

1-4-1-1 معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات————————————- 12

1-4-1-1-1  معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه 2800——————— 12

1-4-1-1-2  آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000 ————————— 12

1-4-1-2  معیار پایداری—————————————————— 14

1- 5 بررسی ضریب رفتار با روند آئین نامهFEMA P695  ————————— 14

1-6  نتیجه گیری———————————————————— 23

فصل دوم « بررسی آنالیز استاتیکی غیر خطی »

2-1  مقدمه—————————————————————– 25

2-2   مروری بر روشهای تحلیل لرزه­ای سازه ها———————————— 27

2-2-1  تحلیل استاتیکی معادل————————————————- 27

2-2-2  تحلیل دینامیکی خطی————————————————- 28

2-2-2-1  تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال———————————- 28

2-2-2-1-1  تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب——————————— 29

2-2-2-2  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی———————————- 29

2-2-2-2-1  خصوصیات شتابنگاشت­های انتخاب شده جهت تحلیل ——————- 29

2-2-3  تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی———————————- 30

2-3  تحلیل پوش آور مرسوم————————————————— 31

2-3-1 مطالعه مقایسه ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی——– 31

2-3-2  اساس تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی———————————- 32

2-3-3  مزایا و نتایج قابل حصول از آنالیز پوش آور——————————— 33

2-3-4  روش انجام تحلیل پوش آور مرسوم ————————————— 35

2-3-5  ارکان اصلی در انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی—————————– 36

2-3-5-1  تعیین مشخصات غیر خطی اجزاء————————————– 36

2-3-5-2   الگوی بارگذاری جانبی ———————————————- 36

2-3-5-2-1  الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه 2800 ایران ———————— 37

2-3-5-3  منحنی رفتاری—————————————————– 39

فصل سوم « اثر دیوار برشی در سازه های بتن آرمه »

3-1 مقدمه —————————————————————– 43

3-2  ویژگی کاربرد دیوار برشی در سازه‌های بتنی———————————- 44

3-2-1  بررسی رفتار سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی———————– 45

3-2-2  بررسی اندرکنش افقی در سیستم دوگانه———————————– 45

3-2-3  دیاگرام ونمودارهای شماتیک جابجایی،لنگر وبرش درسیستمهای دوگانه———– 46

3-3  اثر دیوار برشی بر اجزاء سازه———————————————– 47

3-3-1  ستونها————————————————————– 47

3-3-2  تیرها—————————————————————- 49

3-4  رفتار دیوارهای برشی و عوامل مؤثر بر آن————————————– 49

3-4-1  ابعاد دیوارهای برشی————————————————— 49

3-4-2  تعداد دیوارهای برشی————————————————– 49

3-4-3  ابعاد تیرها و ستون ها————————————————— 50

3-4-4  نسبت مجموع ممان اینرسی دیوارهای برشی به ستونها———————— 50

3-5  رفتار غیرالاستیک دیوارهای برشی——————————————- 51

3-6  بررسی ضرایب رفتار سازه‌های بتن مسلح دارای ارتفاعهای مختلف—————– 52

6-3-1  بررسی ارتفاع اپتیمم دیوارهای برشی در سیستمهای دوگانه——————— 53

6-3-2  عوامل مؤثر در ارتفاع اپتیمم دیوار—————————————– 53

فصل چهارم « مدلسازی مسئله »

4-1  فرضیات مدلسازی——————————————————- 56

4-2  تحلیل استاتیکی خطی————————————————— 59

4-3  تحلیل استاتیکی غیر خطی ( پوش آور ————————————– 61

4-3-1  انواع کنترل آنالیز پوش آور———————————————- 64

4-4  تحلیل دینامیکی غیر خطی  (Incremental Dynamic Analysis—————– 67

 

فصل پنجم « ارزیابی ضرایب رفتار قاب ها و بحث و نتیجه گیری »

5-1 مشخصات دینامیکی مدل ها———————————————— 72

5-2  ضریب بیش مقاومت—————————————————– 72

5-3  محاسبه ظرفیت خرابی بوسیله آنالیز  IDA———————————– 73

5-4  بررسی خرابی ها——————————————————– 81

5-5  بررسی جابجایی نسبی طبقات———————————————- 85

5-6 بررسی وضعیت مدل چهار طبقه پنج دهانه پس از بالا بردن سختی دیوار طبقه اول آن- 86

5-7 نتیجه گیری————————————————————- 89

منابع و مآخذ—————————————————————- 91

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول 1-1 نسبت دقت  طراحی————————————————- 16

جدول 1-2  نسبت دقت به کارگیری و کیفیت مصالح——————————– 16

جدول 1-3  جهت محاسبه SSF بر اساس Tµ و T برای Dmin————————————- 20

جدول 1-4  جهت محاسبه SSF بر اساس Tµ و T برای Dmax————————————- 20

جدول 1-5 سطح نیاز طراحی—————————————————- 21

جدول 1-6 مقادیر قابل قبول CMR———————————————– 22

جدول 3-1 مقادیر درصد برش جذب شده توسط دیوارها به کل برش پایه سازه به مجموع ستونهای قاب ٨ طبقه با نسبت تغییر ممان اینرسیهای دیوارهای برشی————————————————– 51

جدول 4-1 مشخصات مصالح—————————————————- 56

جدول 4-2  انواع قاب ها——————————————————– 59

جدول 4-3 جزئیات مقاطع ستون و دیوارهای برشی قاب مدل 3 x 8——————– 60

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند
پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA
دانلود پایان نامه ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C
پایان نامه بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران طی دوره­ی زمانی 1388- 135...
پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک