پایان نامه ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی

 عنوان

ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان البرز )

 استاد  راهنما

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع،  قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر است، تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یکی از مدل‌های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می‌پردازد، مدل کارت امتیازی متوازن است، که علاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری نیز دو گروه مدیران کارکنان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشند که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است . این پژوهش به بررسی چهار فرضیه پرداخته است که برای بررسی این فرضیات از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که منظر مالی و منظر رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق نیافته ولی منظرهای مشتری و فرآیند داخلی تحقق یافته است .

واژگان کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،منظر مالی ،منظر مشتری ،منظر فرایند داخلی  و رشد و یادگیری

 

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1.مقدمه 2

1-2.تعریف موضوع پژوهش 3

1-3. تشریح و بیان مسئله 3

1-4.اهمیت موضوع و ضرورت  انجام تحقیق 4

1-5 .اهداف تحقیق 5

1-6.فرضیات تحقیق 6

1-7. سوالات تحقیق 6

1-8 .روش تحقیق 7

1-9.تعاریف عملیاتی و مفهومی 7

1-9-1.تعریف مفهومی 7

1-9-2.تعاریف عملیاتی متغیر ها 9

ادبیات پژوهش 11

2-1.مقدمه 12

2-2.چند تعریف مفهومی و عملیاتی در حوزه مدیریت و ارزیابی 13

2-2-1.استراتژی 13

2-2-2.مدیریت استراتژیک 13

2-2-3.برنامه ریزی استراتژیک 14

2-3.ارزیابی عملکرد 14

2-4.اهمیت اندازهگیری عملکرد 15

2-5.فرآیند ارزیابی عملکرد 16

2-6.انقلاب ارزیابی عملکرد 17

2-7.روش های اندازه گیری عملکرد 18

2-7-1. جایزه کیفیت اروپایی 18

2-7-2.شش سیگما 19

2-8.نیاز به چارچوبی متوازن برای ارزیابی عملکرد 20

2-9. کارت امتیازی متوازن 20

2 ـ 10 . مدل کارت امتیازی متوازن 21

2 ـ 10 ـ 1. چگونگی شکل گیری کارت امتیازی متوازن 21

2 ـ 10 ـ 2. تعاریف کارت امتیازی متوازن 22

2 ـ 10 ـ 3 . سیر تکامل کارت امتیازی متوازن 23

2 ـ 10ـ 4. معرفی کارت امتیازی متوازن 26

2 ـ 10 ـ 5. ساختار کارت امتیازی متوازن 27

2 ـ 10 ـ 6 . چارچوب کارت امتیازی متوازن 29

2 ـ 10 ـ 6 ـ 1. منظر مالی 29

2 ـ 10 ـ 6 ـ 2. منظر مشتری 31

1 ـ 10 ـ 6- 3. منظر فرایند داخلی 34

2 ـ 10 ـ 6 ـ 4. منظر یادگیری و رشد 36

2 ـ 10 ـ 7. مفاهیم عمده در کارت امتیازی متوازن 39

2 ـ 10 ـ 7 ـ 1. عملکرد در سطح واحد تجاری 39

2 ـ 10 -7ـ 2. رابطه های علت و معلولی 40

2 ـ 10 ـ 7 ـ 3. اندازه های مالی وغیر مالی 40

2 ـ 10 ـ 7 ـ 4. اعلام استراتژی های بنگاه به کارکنان 41

2 ـ 11 . فرایندهای کارت امتیازی متوازن 41

2 ـ 12 . اهمیت کارت امتیازی متوازن و نقش آن در سازمان 42

2 ـ13 . موفقیت سازمان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن 43

2 ـ 14 . دلایل استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد 44

2ـ 15 . الگوی تبدیل استراتژی به عمل 46

2 ـ 15 ـ 1 . گام اول : ارزیابی امکان پذیری 47

2 ـ 15 ـ 2. گام دوم : تامین منابع 49

2 ـ 15 ـ 3. گام سوم: سیاست گذاری و معیارسازی 49

2 ـ 15 ـ 4. گام چهارم: انگیزش و بسیج سازمان 50

2 ـ 15 ـ 5. گام پنجم: اجرای استراتژی 50

2 ـ 15 ـ 6. گام ششم: تبدیل استراتژی به عمل 50

2 ـ 15 ـ 7. گام هفتم ـ تحکیم 52

2-16.موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی 53

2 ـ 16 ـ 1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی 55

2 ـ 16 ـ 2. مانع به عدم همسویی کارکنان با استراتژی 55

2 ـ 16 ـ 3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 55

2 ـ 16 ـ 4.  مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 56

2 ـ 17 . بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش کارت امتیازی متوازن 56

2 ـ 17 ـ 1. برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی 57

2 ـ 17 ـ 2. بر طرف کردن مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان 57

2 ـ 17 ـ 3. برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 58

2 ـ 17 ـ 4. بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 58

2 ـ 18 . مزایا و معایب روش کارت امتیازی متوازن 59

2 ـ19 . تحقیقات انجام  شده در موضوع مورد تحقیق 60

2-19-1.در داخل کشور 61

2-19-2.خارج از کشور 69

2-20.تاریخچه سازمان تامین اجتماعی 71

فصل سوم 74

روش شناسی تحقیق 74

3-1.مقدمه 75

3-2.روش تحقیق 75

3-3.جامعه آماری و نمونه آماری 76

3-4 .ابزار گردآوری داده ها 78

3-4-1.پرسشنامه 79

3-4-2.مصاحبه 79

3- 5. اعتبار ابزار اندازه گیری 79

3-5- 1.بررسی روایی 80

3- 5- 2.بررسی پایایی 80

3-6 .روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 82

3-7. محدوده تحقیق 82

3-7-1 .قلمرو مکانی پژوهش 82

3-7-2. قلمرو زمانی پژوهش 83

3-7-3. قلمرو موضوعی پژوهش 83

4-1. مقدمه 85

4-2. آمار توصیفی 85

4-2-1. آمار توصیفی مدیران ،معاونین و رؤسای ادارات  امور و گروه 86

4-2-1-1.سن پاسخگویان 86

4-2-1-2.جنسیت پاسخگویان 87

4-2-1-3.وضعیت تاهل پاسخگویان 88

4-2-1-4.سطح تحصیلات 90

4-2-1-5.سابقه خدمت پاسخگویان 91

4-2-2. آمار توصیفی بیمه شدگان 92

4-2-2-1.جنسیت پاسخگویان 93

4-2-2-2.سن پاسخگویان 94

4-2-2-3.سطح تحصیلات 95

4-3. آمار استنباطی 96

4-3-1.آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 96

4-3-2.آزمون فرضیات 97

4-3-2-1.فرضیه اول 97

4-3-2-2.فرضیه دوم 98

4-3-2-3. فرضیه سوم 99

4-3-2-4.فرضیه چهارم 100

5-1. مقدمه 103

5-2.خلاصه آزمون فرضیات پژوهش 103

5-3.نتیجه گیری 105

5-4. پیشنهادهای کاربردی 106

5-5. پیشنهادهای پژوهشی 107

5-6. محدودیت‌های پژوهش 107

منابع فارسی 110

منابع انگلیسی 115

منابع اینترنتی 118

پیوست 119

پرسشنامه شماره 1 120

پرسشنامه شماره 2 121

خروجی نرم افزار

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید