پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )


دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان پایان نامه :

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

استاد راهنما :

دکتر محمد اجزاء شکوهی

استاد مشاور :

محمد رحیم رهنما دکتر

زمستان 1393 

 

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ا

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب

جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..س

نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ض

شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ظ

نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ع

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………غ

فصل اول : کلیات

1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.

1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………15

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….17

1-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19

ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

 

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….36

2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….38

2-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….44

2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 47

2-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………63

2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری …………………………………………………………………………………….76

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید