پایان نامه ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

استاد راهنما :

دکتر سید مهدی حسینی

چکیده
ایران کشوری زلزله خیز می‌باشد یکی از سیستم‌های که در اثر وقوع زلزله آسیب می‌بیند شبکه فاضلاب شهری می‌باشد. در این تحقیق سعی شده به بررسی آسیب‌های وارده بر شبکه فاضلاب شهری به صورت موردی شبکه شهر بروجن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل اول این تحقیق تعاریف شبکه از جمله شریانهای شبکه فاضلاب و اصلاحات مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم این تحقیق به بررسی عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته و نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسیب پذیری می‌پردازیم نیز تعدادی از این روابط مورد بررسی قرار می‌دهیم. در فصل سوم این تحقیق به بررسی جامعه آماری روش‌های مورد استفاده در این تحقیق و معرفی نرم افزار مورد استفاده می‌پردازیم. در فصل چهارم به تحلیل داده‌های نتایج خروجی می‌پردازیم. نتایج حاصل این تحقیق شامل نقشه‌های خروجی نرم افزار GIS می‌باشد که آسیب‌های داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان می‌دهند. در پایان پیشنهادهای جهت استفاده از این نتایج توسط محققان و مسئولان بویژه ستاد بحران ارائه شده است

1-1- مقدمه
کشور ایران سرزمینی است که در یکی از مناطق زلزله خیز جهان واقع شده این زلزله خیز بودن از یکسو ایران را سرزمینی غنی از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی می‌باشد ورشته کوه‌های آن آب و هوایی چهار فصل را رغم زده اند و از سوی دیگر این زمین لرزه‌ها باعث خسارات جانی ومالی به ساکنین این سرزمین شده است.

یکی از سیستم‌هایی که در زلزله‌های گذشته بسیار آسیب دیده لوله‌های مدفون است ، این خطوط به علت گستردگی و عبور از نواحی مختلف در معرض خطرات زیادی قراردارند آسیب دیدن این شبکه‌ها باعث وقفه در زندگی امروزی شده ومشکلات فراوانی را به بار می‌آورد و بررسی آسیب پذیری شبکه جمع آوری فاضلاب به عنوان یکی از این شریان‌ها علاوه بر مشخص کردن میزان آسیب‌های احتمالی ونشان دادن نقاط ضعیف شبکه اولین قدم جهت برنامه ریزی اقدامات نوسازی ، مقاوم سازی وبرنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری می‌باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد