پایان نامه ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته: جغرافیای طبیعی         گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت

( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))

 

استاد راهنما

دکتر بهمن رمضانی

 

سال تحصیلی 93-1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 سوال تحقیق.. 4

1-3 اهداف تحقیق.. 4

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5 روش تحقیق.. 5

1-6 روش گردآوری اطلاعات… 5

1-7 ابزار گردآوری اطلاعات… 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

1-9  قلمرو تحقیق.. 6

1-10 مشکلات تحقیق.. 6

1-11 واژه ها و مفاهیم. 8

فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق.. 10

2-1-1 کاربری اراضی.. 10

2-1-2 کاربری زمین.. 10

2-2 توانهای محیطی.. 10

2-3 جغرافیا و محیط.. 10

2-4 مفهوم محیط در جغرافیا 11

2-5 محیط طبیعی.. 11

2-6 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه. 12

2-7 ژئوتوریسم. 13

2-7-1 تاریخچه ژئوتوریسم. 13

2-7-2 اهداف ژئوتوریسم. 13

2-7-3 عوامل پیدایش پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7- 3-1 فرسایش، خالق پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7-3-2 قوانین و مقررات ژئو توریسم. 15

2-8 آمایش… 15

2-9 آمایش سرزمین.. 15

2-9-1 اهداف آمایش سرزمین.. 16

2-10 جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین.. 16

2- 11 مدیریت محیط.. 17

2-12 مشارکت ژئومورفولوژی درمدیریت محیط.. 17

2-13 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای.. 18

2-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع. 18

2-15 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی پست… 19

2-16 پیشینه تحقیق.. 19

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1داده ها…………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-2 روش کار…………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2-1 روش کرجینگ………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 موقعیت… 34

4-2 توپوگرافی.. 34

4-3  خاک.. 37

4-4  پوشش گیاهی و کاربری اراضی.. 39

4-5 زمین شناسی.. 42

4-6 فیزیوگرافی.. 46

4-6-1 حوضه آبریز. 46

4-6-2 خصوصیات ژئومتری حوضه. 46

4-6-3 شیب حوضه. 48

4-6-3-1 نقش درجه شیب در فرسایش خاک.. 48

4-7 هیدرولوژی.. 50

4-7-1 بررسی آبدهی فصلی حوضه امامزاده ابراهیم. 50

4-7-2 تداوم جریان رودخانه ای.. 51

4-7-3 ارتفاع آب جاری شده 51

4-7-4 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه امامزاده ابراهیم. 52

4-8-اقلیم. 53

4-8-1 انتخاب پایه زمانی مشترک.. 53

4-8-2 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه. 53

4-8-3  بارندگی ماهیانه. 56

4-8-4  توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 58

4-8-5 درجه حرارت… 59

4-8-5-1 رژیم حرارتی.. 62

4-8-5-2 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 63

4-8-5-3 بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق.. 65

4-8-5-4 تغییرات روزانه و فصلی دما 65

4-8-5-5 رژیم فصلی دما در حوضه. 65

4-8-6 برف… 67

4-8-7 تعداد روزهای یخبندان. 68

4-8-8 رطوبت نسبی.. 70

4-8-9 تبخیر. 71

4-8-10 ساعات آفتابی و مقدار ابرناکی.. 73

4-8-11 طبقه بندی اقلیمی.. 75

4-8-11-1 روش دمارتن اصلاح شده 75

4-8-11-2 منحنی آمبروترمیک… 75

4-9 توان کاربری رودخانه امام زاده ابراهیم. 76

4-10 زمین شناسی و ژئوتوریسم. 77

4-11 آب و هوا و ژئوتوریسم. 79

4-12 مراتع و ییلاقات… 80

4-13 شبکه آب و ژئوتوریسم. 82

4-13-1 رودخانه سله مرز. 85

4-13 -2- رودخانه و یسرود. 86

4-13 -3- رودخانه کیش خاله. 87

4-14 آبشار. 88

4-15 چشمه‌های معدنی.. 89

4-16 پوشش گیاهی و ژئوتوریسم. 89

4-16-1 جنگل‌های  حوضه ی امام زاده ابراهیم. 91

4-16-2 جنگل‌ها ی سر سبز دورودخان. 92

4-16-3- جنگل‌های شاه بلوط روستای ویسرود. 93

4-17 نیمرخ‌ توپوگرافی و ژئوتوریسم. 96

4-18 مناطق مستعد ژئوتوریسم دررودخانه امامزاده ابراهیم (ع) 100

4-18-1 دره ها 101

4-18-2 تراس آبرفتی.. 102

4-18-3 مآندر. 104

4-18-4 قله. 105

4-18- 5- میانآب… 106

4-18-6 خط الراس اصلی.. 107

4-18-7 خط الراس فرعی (یال) 108

4-18-8 پرتگاه رودخانه ای.. 109

4-18-9 مخروط افکنه. 110

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید