پایان نامه ارزیابی اثرات زیست¬محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای


دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش مهندسی رودخانه

 

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) انتقال آب بین حوزه­ای

(مطالعه موردی: آبرسانی از سد کوچری به سرشاخه­های قمرود)

 

 

دی ماه، سال 1392

چکیده

کمبود منابع آبی و کیفیت نامناسب آب شرب شهر قم با توجه به پیش­بینی گرمتر شدن اقلیم و افزایش بیرویه جمعیت و همچنین عدم وجود منبع آبی قابل اتکا در محدوده این استان، ضرورت انجام طرح انتقال آب مورد نیاز شهر قم از سرشاخه­های غربی دز به قمرود را آشکار می­سازد. در این تحقیق، با جمع­آوری داده­ها و اطلاعات و انجام مطالعات کتابخانه­ای و میدانی، وضعیت موجود محیط­زیست منطقه بررسی و به منظور بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی در فازهای اجرایی و بهره­برداری از پروژه بر محیط­زیست محدوده مطالعات، کلیه فعالیت­ها در هر دو فاز شناسایی و ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح صورت پذیرفته است. جهت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی (EIA) این طرح از روش ماتریس ایرانی استفاده شده و ماتریس ارزیابی اثرات طرح تشکیل و اثرات و پیامدهای عمده مثبت و منفی تجزیه وتحلیل شده و با ترسیم نمودار، درصد فراوانی آن­ها بررسی می­شود. نتایج مطالعه نشان می­دهد که پروژه بدون نیاز به راهکارهای اصلاحی و طرح­های بهسازی تایید می­گردد.

کلمات کلیدی

ارزیابی اثرات زیست­محیطی، ماتریس ایرانی، انتقال آب بین حوزه­ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2- اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی……………………………………………………………………………………………..14

1-3- مفهوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی………………………………………………………………………………………………15

1-4- مفهوم انتقال بین حوزه­ای آب……………………………………………………………………………………………………..17

فصل دوم: سوابق مطالعاتی

2-1- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در جهان………………………………………………………………………………….20

2-2- پیشینه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران…………………………………………………………………………………..22

2-3- طرح­های انتقال بین حوزه­ای آب در ایران و جهان……………………………………………………………………………23

2-3-1- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای داخلی…………………………………………………………………………………..23

2-3-2- طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای خارجی…………………………………………………………………………………..26

2-4- سوابق مطالعاتی طرح­های انتقال آب و ارزیابی زیست­محیطی آن­ها در ایران و جهان……………………………….27

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- اهداف، نیازها و ضرورت­های طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………………………………………30

3-2- قوانین، مقررات و آیین­نامه­های زیست­محیطی مرتبط با طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم………………31

3-2-1- قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………..31

3-2-2- آیین نامه­ها………………………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-3- معیارهای یونسکو در مورد طرح­های انتقال آب بین حوزه­ای………………………………………………………….32

3-3- موقیت مکانی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………………………33

3-4- مشخصه­های مکانی و فنی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………………………………………34

3-5- ضرورت انجام ارزیابی اثرات زیست­محیطی طرح انتقال آب از سد کوچری به قم…………………………………..39

3-6- انتخاب روش ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………..40

3-6-1- ماتریس ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………..42

3-7- تعیین محدوده­های مطالعاتی طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………………………………45

3-8- وضعیت موجود محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………………50

3-9- وضعیت موجود محیط­زیست بیولوژیکی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم…………………………….52

3-10- وضعیت موجود محیط­زیست اقتصادی-اجتماعی در طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم……………….52

3-10-1- ویژگی­های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………53

۳-10-2- آثار تاریخی و وضعیت گردشگری…………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج

4-1- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………..58

4-1-1- اثرات به وجود آمده در صورت عدم اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی……………………………58

4-1-2- اثرات به وجود آمده در صورت اجرای طرح بر محیط­زیست فیزیکی-شیمیایی………………………………….59

4-2- بررسی اثرات طرح انتقال آب از سد کوچری به شهر قم بر محیط­زیست بیولوژیکی………………………………..61

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید