پایان نامه ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت برتر واحدهای تجاری در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

 پایان نامه  کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

عنوان پایان نامه

ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت  برتر واحدهای تجاری  در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی.

(شرکت لبنیاتی کاله )

 استاد راهنما  :

دکترحسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق حاضر کوششی است جهت بررسی عوامل مهم و موثر بر اثرات جایگاه و مقبولیت  برتر واحدهای تجاری  در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی.می باشد. بدین منظور سعی شده است تا مهم ترین عوامل که در ایجاد جایگاه و مقبولیت  برای شرکت کاله در بازار تاثیر گذار است،مورد بحث و بررسی قرار گیرد . فرضیه های این پژوهش بر مبنای متغیرهایی نظیر (تعهدات سازمانی ، وفاداری مشتریان، کمک به مشتریان شرکتهای دیگر (رقبا) وکمک به دیگر شرکتها) و بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطلاعات متغیرها در چارچوب نظری بررسی شده است. بر مبنای جامعه آماری شرکت لبنیاتی کاله در بخشهای تولیدی ،بازاریابی و فروش که در حدود 215 نفر بوده است، نمونه ای 134 نفری از کارشناسان و متخصصین در بخشهای تولیدی،فروش، اداری و سایر قسمتها به  صورت تصادفی در نظر گرفته شد و پرسش نامه های تحقیق بین انها توزیع گردید و بعد از  جمع آوری و تلخیص داده ها از  ازمون های تی تست و رتبه بندی فرید من مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شد .نتایج بررسی در سطح خطای 5 در صد نشان داد که پنج فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه های این تحقیق پیشنهاداتی برای ایجاد جایگاه برتر نیز ارائه گردید .

واژگان کلیدی:

1– تعهدات سازمانی         2- وفاداری مشتریان            3- کمک به مشتریان شرکتهای دیگر         4- وکمک به دیگر شرکتها  – ایجاد جایگاه و مقبولیت

فهرست مطالب

    فصل اول:  کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-بیان مسئله …………………………………………………………………………………….. 2

2-1-سابقه موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. 4

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 4

5-1-فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 5

6-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………… 6

7-1- روش نمونه گیری………………………………………………………………………….. 7

8-1-ابزار جمع اوری اطلاعات…………………………………………………………………. 7

9-1-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………….. 7

10-1-متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 8

11-1- واژگان کلیدی……………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 11

بخش اول-ادبیات موضوع………………………………………………………………………. 12

1-1-2- بازاریابی …………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………. 15

1-3-1-2- مدیریت بازاریابی استراتژیک……………………………………………………. 16

4-1-2- روش برخورد با محیط بازاریابی……………………………………………………. 16

 1-4-1-2-تجزیه و تحلیل استراتژی رقبا…………………………………………………….. 17

5-1-2- فلسفه مدیریت بازاریابی………………………………………………………………. 17

1-5-1-2- تحقیقات بازاریابی………………………………………………………………….. 18

6-1-2- انواع بازارهای اقتصادی……………………………………………………………….. 19

1-6-1-2-بازار رقابت کامل……………………………………………………………………. 19

2-6-1-2-بازار انحصاری……………………………………………………………………….. 19

3-6-1-2-بازار چند قطبی………………………………………………………………………. 19

4-6-1-2- بازار بین الملل………………………………………………………………………. 20

7-1-2-ارزش از دیدگاه مشتری……………………………………………………………….. 20

8-1-2-جایگاه شرکتها در بازار………………………………………………………………… 21

 1-8-1-2-جایگاه شرکتها بر اساس مشتری………………………………………………… 22

9-1-2-تصاویر و جایگاه شرکتها در بازار ………………………………………………….. 22

10-1-2-آسیب پذیری نام و تصویر شرکتها در بازار …………………………………….. 23

11-1-2-اهداف مهم شرکتها در کسب جایگاه در بازار  ………………………………..  24

12-1-2-بهبود و جایگاه و منزلت در بازار………………………………………………….. 25

13-1-2-افزایش ارزش شرکتها در بازار …………………………………………………….. 26

14-1-2-جایگاه یابی شرکتها در بازار ………………………………………………………. 26

15-1-2-دست یابی به جایگاه برتر نسبت به رقبا در بازار………………………………… 27

بخش دوم- تشریح شاخص های تحقیق                                            30

1-2-2- تعهدسازمانی…………………………………………………………………………….. 31

2-2-2—اهمیت تعهدات سازمانی…………………………………………………………….. 31

3-2-2-انواع تعهدات سازمانی…………………………………………………………………. 32

1-3-2-2- تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع………………………………………… 32

2-3-2-2- تعهد نسبت به سازمان ……………………………………………………………. 33

3-3-2-2-تعهد نسبت به خود………………………………………………………………….. 33

4-3-2-2-تعهد نسبت به مردم…………………………………………………………………. 33

5-3-2-2-تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف…………………………………………………… 33

4-2-2-عوامل موثر بر تعهدات سازمانی…………………………………………………….. 34

1-4-2-2- ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی …………………………………… 34

2-4-2-2- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………………………….. 36

3-4-2-2- تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی………………………. 36

4-4-2-2- ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی ……………………………………………. 37

5-4-2-2- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ……………………………………… 38

5-2-2- وفاداری مشتریان……………………………………………………………………….. 39

1-5-2-2- رضایت مشتریان در بازار…………………………………………………………. 40

2-5-2-2- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری………………………………….. 40

6-2-2- ارزش ازدیدگاه مشتری……………………………………………………………….. 42

1-6-2-2- مدل های ارزش از دید مشتری………………………………………………….. 42

2-6-2-2- مدل مؤلفه های ارزش…………………………………………………………….. 42

3-6-2-2- مدل نسبت هزینه- فایده………………………………………………………….. 43

4-6-2-2- مدل وسیله- نتیجه………………………………………………………………….. 45

5-6-2-2- مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری………………………………………… 46

7-2-2- فرضیات عمده در رابطه با وفاداری مشتریان…………………………………….. 47

1-7-2-2- وفاداری بعنوان یک نگرش ابتدایی…………………………………………… 48

2-7-2-2- وفاداری براساس رفتار آشکار شده……………………………………………. 48

3-7-2-2- خرید معتدل شده بوسیله نگرش افراد………………………………………… 48

8-2-2- رضایتمندی مشتری و احساسات:………………………………………………….. 49

1-8-2-2- تاثیر احساسات بر روی وفاداری مشتری…………………………………….. 49

بخش سوم-معرفی جامعه اماری و بیشینه تحقیق                                       51

1-3-2-بیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 52

2-3-2-معرفی جامعه آماری……………………………………………………………………. 55

  فصل سوم روش تحقیق                                                                             58

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 59

2-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………… 59

3-3- متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 60

4-3- متغییر های مستقل………………………………………………………………………….. 60

5-3- بررسی سوالات مربوط به فرضیه ها…………………………………………………….. 64

6-3- متغییر وابسته…………………………………………………………………………………. 64

7-3- جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………. 65

1-7-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………….. 65

2-7-3- ابزار نمونه گیری……………………………………………………………………….. 66

8-3- تعیین روایی …………………………………………………………………………………. 68

9-3-تعیین پایایی…………………………………………………………………………………… 68

10-3- روش های اماری…………………………………………………………………………. 70

1-10-3- آمار توصیفی………………………………………………………………………….. 70

2-10-3- آمار تحلیلی و استنباطی…………………………………………………………….. 70

3-10-3- تحلیل همبستگی……………………………………………………………………… 71

4-10-3- آزمون کای اسکویر………………………………………………………………… 71

5-10-3- ازمون فریدمن………………………………………………………………………… 72

  عنوان                                                                                                         صفحه

 فصل چهارم :تجزیه تحلیل داده ها                                                                                                              

1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………… 74

بخش اول ……………………………………………………………………………………………. 75

2-4- تحلیل توصیفی و ویژگی های ان………………………………………………………. 75

3-4- ویژگی های فردی…………………………………………………………………………. 75

1-3-4- پراکنش پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………… 75

2-3-4-پراکنش پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………….. 76

3-3-4- پراکنش پاسخگویان بر حسب تحصیلات………………………………………… 78

4-3-4- پراکنش پاسخگویان بر حسب سابقه کار…………………………………………… 79

4-4- عوامل مربوط ارتباط بین تعهدات سازمانی با  جایگاه واحدهای تجاری در بازار.. 80

5-4- عوامل مربوط به به ارتباط بین وفاداری مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار           81

6-4- عوامل مربوط به ارتباط بین کمک به دیگر مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار     82

7-4- عوامل مربوط به ارتباط بین کمک به دیگر شرکتها با جایگاه واحدهای تجاری.. 83

8-4- عوامل مربوط به ارتباط بین جایگاه واحدهای تجاری در بازار با افزایش فروش… 84

9-4- ارتباط بین هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته………………………………… 85

1-9-4- ارتباط بین تعهدات سازمانی با  جایگاه واحدهای تجاری……………………….. 85

2-9-4- ارتباط بین وفاداری مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار……………… 86

3-9-4- ارتباط بین کمک به دیگر مشتریان با جایگاه واحدهای تجاری در بازار…….. 87

4-9-4- ارتباط بین کمک به دیگر شرکتها با جایگاه واحدهای تجاری در بازار……… 88

5-9-4- ارتباط بین ایجاد جایگاه واحدهای تجاری در بازار با افزایش فروش در بازار. 89

بخش دوم…………………………………………………………………………………………….. 90

10-4- آمار استنباطی……………………………………………………………………………… 90

1-10-4- فرضیه اول……………………………………………………………………………… 90

2-10-4- فرضیه دوم……………………………………………………………………………… 91

3-10-4- فرضیه سوم ……………………………………………………………………………. 92

4-10-4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………….. 94

5-10-4- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………. 95

11-4- ازمون فریدمن ……………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: بحث در نتایج و پیشنهادات                                                         100

1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………… 101

2-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………. 102

3-5- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………. 103

4-5-تحلیل نتایج تحقیق…………………………………………………………………………. 103

5-5- پیشنهادات برامده ار نتایج تحقیق……………………………………………………….. 106

6-5- سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………….. 108

7-5- پیشنهادات برای محققین آینده………………………………………………………….. 109

منابع و مآخذ

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید