پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشكده منابع طبيعي

گروه شيلات و محيط زيست

جلسه بحث كارشناسي محیط زیست

موضوع :

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

استاد راهنما :

مهندس حسين واعظ زاده

تهيه كننده :

فهيمه حيدري

مقدمه:

امروزه مباحث تخصصي و كاربردي در حوزه صنعت از وسعت شايان توجهي برخوردار است و با توجه به وجود رويه هاي مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محيط زيست انساني، برقراري ارتباط و استفاده از تجربيات مثبت گروه هاي داوطلب ايجاد وحدت رويه بين واحدهاي استفاده كننده از خدمات زيست محيطي و بالاخره شناخت فراگير و سهل الوصول شركتهاي مشاور طراح و سازنده تجهيزات و تاسيسات مربوطه داراي اولويت مهمي مي باشد. خوشبختانه دسترسي به شبكه هاي جهاني اطلاعات، دستيابي به بخشي از موارد فوق را تسهيل نموده وليكن با نگاهي واقع بينانة فقر اطلاعاتي غير قابل انكاري در حوزه محيط زيست صنعتي كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتي را توجيه پذير و الزامي مي نمايد.

تحول در راهبردهاي حفاظت محيط زيست، حاكي از تحول رو به تكامل رويكردهاي زيست محيطي مي باشد كه در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار مي گيرند. در چند دهه اخير، تحول هاي مختلف صنعتي عبارت بوده اند از ناديده گرفتن مشكل، رقيق كردن(Dilution) ، كنترل آلودگي در انتهاي خط(End-of-pipe) ، بازيافت، استفاده مجدد و پيشگيري از آلودگي (Pollution Prevention)كه هر يك از اين رويكردها در دوره زماني خاصي مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنايع و فراگير شدن آلودگي ناشي از آنها، اخيراً توجه به رويكردهاي بيولوژيك رشد فزاينده اي يافته است.

روش هاي مختلف تصفيه بيولوژيك پساب شهري و صنعتي، طي نيمه دوم قرن بيستم توسعه يافت و شايد لجن فعال به عنوان متداولترين آنها مطرح گرديد. اما واقعيت اين است كه روش هاي هوازي تصفيه پساب داراي يك محدوديت اساسي مي باشند زيرا هزينه هاي جاري تصفيه خانه هاي پساب با استفاده از روش هاي متعارف بسيار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق براي حذف هر تن … حدود 1200 كيلو وات ساعت است كه نيازمند برق ارزان و يا پرداختي ماهانه بسيار زياد خواهد بود. براين اساس توسعه روش هاي تصفيه روش تصفيه بي هوازي براي تصفيه پساب هاي شهري و صنعتي در سال هاي اخير رويكرد سرمايه گذاري در سيستم هاي تصفيه متحول ساخته است. تصفيه بي هوازي كه هميشه به علت وجود محدوديت در توليد بوي نامطبوع به فراموشي سپرده مي شد، امروزه به دليل ظرفيت قابل قبول در تصفيه پساب هاي با بالا، با هدف استفاده مهندسين، سرپرستان و تكنسين هاي تصفيه خانه هاي پساب به عنوان قدم اول در اين زمينه مطرح مي گردد و بدون شك در قرن جديد ساير روشهاي تصفيه فاضلاب را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.

فصل اول

نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

1-1- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران:

سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد:

«صنعت به كليه فعاليت هايي اطلاق مي گردد كه در جهت تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد از طريق فرآيندهاي صنعتي به منظور تبديل و يا آماده سازي اين مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت مي پذيرد» ايرانيان باستان در شمار قديمي ترين صنعت كاران و صاحبان فن قرار مي گيرند. در اين دوران بعلت شيوه زندگي و نوع اقتصاد و روابط اجتماعي، توليدات صنعتي عمدتاً تامين كننده مايحتاج داخلي اقوام بوده است:

در قرون شانزدهم و هفدهم بتدريج با توسعه جوامع و تحول وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فعاليتهاي توليدي و صنعتي نيز گسترش يافت و كارگاه هاي صنعتي با تعداد كارگر زياد كه اغلب وابسته به حكومت و دربار بودند پديدار گشتند. در همين دوره تحول شگرفي در صنعت جهان پديدار گشت و رشد اقتصادي، صنعتي آنها به سرعت فزوني يافت. اين زمان فرصت مناسبي جهت پيشرفت صنعتي ايران بود كه متاسفانه بدلايل متعدد از جمله ضعف حكومتها، شيوه زندگي سنتي، قوم گرايي و ساختار اقتصادي چنين نشده و صنعت ايران تا يالها به همان صورت ابتدايي و غير ماشيني و در حد تامين نيازهاي داخلي، باقي ماند. در دهه 1260 هجري با جلب توجه سرمايه گذاري خارجي صنعت بصورت نوين و ماشيني بتدريج به ايران وارد شد.

در ابتداي دهه 1300 با ظهور سلسله پهلوي و بدنبال تقويت و اقتدار حكومت مركزي و افزايش درآمدهاي دولت از طريق فروش نفت سرمايه گذاري دولتي در صنايع بشدت افزايش يافت. بطوريكه در طي مدت هفت سال از 1311 تا 1317 حدود 63 كارخانه جديد با بيش از 30 هزار كارگر در كشور راه اندازي شد و روند صنعتي شدن ايران از اين دوران به صورت جدي تر ادامه يافت. از مهمترين ويژگيهاي صنعت در اين دوران مي توان به توسعه صنايع مونتاژ، عدم توجه به تربيت نيروي متخصص داخلي و اتكاء به كارشناسان خارجي و تكيه بر درآمدهاي نفتي اشاره كرد.(9)

پس از انقلاب اسلامي در سال 1357 اولين اولويت بخش صنعت رفع وابستگي و استقلال اقتصادي اعلام گرديد. در اين راستا برنامه ريزي هايي در برنامه اول توسعه صورت پذيرد كه بعلت جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي با مشكلات زيادي روبرو شد وليكن اين اهداف در برنامه دوم توسعه تحقق يافت و اكنون نيز تمركز اصلي برنامه سوم در بكارگيري كامل از ظرفيت هاي ايجاد شده در برنامه هاي اول و دوم توسعه مي باشد.

در نخستين برنامه پنجساله توسعه، 8000 ميليارد ريال شامل 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري ارزي از سوي بخش خصوصي و دولتي در بخش صنعت انجام شد كه حدود 50 درصد آن در زير مجموعه صنايع كوچك و متوسط و مابقي در صنايع پتروشيمي و فلزات بود. سرمايه گذاري انجام شده و ساير برنامه هاي حمايتي و اصلاحي موجب شد كه سهم بخش صنعت در توليد ناخالص مالي در سال 1374 به 17 درصد برسد. رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در برنامه دوم سالانه 2/5 درصد پيش بيني گرديد و عملكرد سالهاي 1374 و 1375 نشان دهنده رشد 5 درصدي مي باشد كه خوشبختانه اين امر تحقق يافته است.(6)

2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست :

توسعه صنعتي فرآيندي است كه پس از انقلاب صنعتي و خصوصا در قرن اخير سرعت قابل توجهي يافته و اغلب كشورهاي دنيا بطور اجتناب ناپذيري با آن مواجه بنده اند. در آغاز اين دوره خروج دود تيره از دودكش كارخانه ها نشان اشتغال، رونق اقتصادي و قدرت بود و موجب افتخار دولتها و مردم مي گرديد. بتدريج با افزايش روند توسعه صنعتي و بدليل محدود شدن ظرفيت پذيرش آلاينده ها توسط محيط زيست، مفهوم اين نماد تغيير كرد بطوريكه امروزه، آلوده نمودن محيط زيست علاوه بر منع قانوني، عمل خوشايند و مطلوبي نبوده و توسط عموم و افكار عمومي نيز مورد اعتراض قرار مي گيرد.(5)

صنايع نيز بناچار متناسب با اين كاهش توان خودپالايي محيط زيست و اعتراضات مردمي تغيير نمودند. چنانكه در چند دهه پيش، در طراحي و اجراي تكنولوژيها و طرحهاي صنعتي، جايگاهي براي كنترل هاي زيست محيطي در نظر گرفته نمي شد در حاليكه امروز نه تنها صنايع براساس قوانين و مقررات ملزم به رعايت استانداردهاي زيست محيطي هستند (و اين امر بتدريج باعث شده تا پيش بينيهاي زيست محيطي در طراحي تكنولوژي و اجراي طرحهاي صنعتي در نظر گرفته شود)، بلكه بر اثر وجود اهرم هايي از قبيل تخفيفهاي مالياتي و استانداردهاي بين المللي زيست محيطي، صاحبان صنايع نيز بطور داوطلبانه اقدام به كنترل آلودگي ها و انجام اصلاحات زيست محيطي مي نمايند.

 3-1- نماي عمومي فرآيند توليد در واحدهاي صنعتي:

وضعيت توسعه صنعتي در تمام كشورها در مرحله يكساني نمي باشد. كشورهاي توسعه يافته با دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و دانش فني مورد نياز، اهميت بيشتري به مسايل زيست محيطي مي دهند در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه بدلايل مختلف، هنوز آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از صنعت، كم و بيش وجود دارد. آنچه در اين ميان تمام جهان بسوي بهبود كيفيت زيست محيطي مي باشد.

مسايل و مشكلات عمده زيست محيطي را در صنعت مي توان بدو صورت مصرف مواد اوليه و ايجاد آلودگي بيان نمود.

بطور كلي تمامي صنايع داراي يك فرآيند يكسان شامل مصرف مواد اوليه و توليد محصولات نهايي مي باشند. اما از نظر زيست محيطي، مواد ذيل داراي اهميت است:

اولاً ) مواد اوليه صنايع اغلب انواع مختلفي از منابع طبيعي مي باشند كه يا ميزان ذخيره آنها ثابت است و يا قابل تجديدند كه در مورد اخير نيز در صورت بهره برداري نامناسب قابليت تجديد خود را از دست داده و به منابع تجديد ناپذير تبديل مي شوند.

ثانياً ) محصولات نهايي حاصل از فعاليت كارخانه تنها شامل توليدات برنامه ريز شده مورد نظر نمي باشد بلكه در كنار آنها غالباً محصولات فرعي ناخواسته اي نيز توليد مي گردد. اين محصولات ناخواسته فرعي، براساس نوع صنعت و فناوري توليد، متفاوت مي باشند و به گونه هاي مختلف از قبيل پسماندهاي جامد، پساب صنعتي، گازها و ذرات معلق، انرژي و صوت منتشر مي شود. ورود مقادير مختلف اين محصولات فرعي ناخواسته صنعتي به محيط زيست، باعث ايجاد انواع آلودگيهاي زيست محيطي در زمينه آب، خاك، هوا، صوتي و ديداري مي گردد.

 4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی :

جلوگيري از اين آلودگي ها به دو صورت عمده امكان پذير مي باشد:

  • اقدام جهت كنترل و تقليل اثرات سوء مواد آلاينده پس از توليد
  • كاهش انواع و ميزان محصولات فرعي ناخواسته

روش اول با طراحي و اجراي سيستم هاي كنترلي جنبي و اقدامات اصلاحي در مديريت فرآيند توليد، تحقق مي يابد و روش دوم عمدتاً با استفاده از تغيير در مديريت، طراحي فرآيند توليد و استفاده از فناوريهاي جديد امكان پذير مي باشد.

5-1- وضعيت صنايع كشور از ديدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان:

پراكنش صنايع در ايران در اثر عوامل متعددي از جمله قابليتهاي منطقه اي، زير ساختها، سياستگذاريها، امكانات آموزشي و خدماتي، موقعيت جغرافيايي، خدمات صنعتي، ويژگيهاي منابع طبيعي و زيست محيطي بطور يكنواخت و همگن صورت نگرفته است. مطالعات انجام شده در زمينه نابرابريهاي منطقه اي در ايران كه رد سال 1370 توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران انجام شد بيانگر وجود نواحي فعال صنعتي در برابر كم فعال مي باشد.

براساس اين مطالعات علاوه بر اختلاف ميان مناطق از نظر فعاليتهاي اقتصادي، در درون هر منطقه نيز اغلب نابرابريهاي چشمگيري وجود دارد كه گاه از اختلافات ميان مناطق نيز بيشتر است.

بررسيهاي انجام شده در مورد واحدهاي فعالي صنعتي در دو مقطع زماني 1367 و 1375 نشان مي دهد كه سهم استانهاي بزرگ نظير تهران، اصفهان، خراسان و آذربايجان شرقي چه از نظر تعداد كارگاههاي صنعتي و چه از نظر تعداد شاغلان در اين بخش همواره با اختلاف زيادي از ساير استانها بيشتر بوده است. در همين دوره سهم استانهايي نظير كهگيلويه و بوير احمد، ايلام، اردبيل و كردستان در اين زمينه ناچيز بوده است. به همين جهت و در راستاي رفع مشكلات اقتصادي و اشتغال مناطق و استانهاي محروم در سالهاي اخير با اعمال سياستهاي اتخاذ شده سعي گرديد تا اين عدم تعادل برطرف گردد. كاهش سهم اشتغال صنعتي استانهاي تهران (از 8/36 درصد در سال 1367 به 3 /33 درصد در سال 1375) و اصفهان به نفع افزايش اين سهم در استانهاي محروم و غيربرخوردار و همچنين افزايش سهم اشتغال صنعتي به نسبت جمعيت استانهاي مذكور حكايت از عملكرد مثبت سياستهاي اتخاذ شده دارد.(6)

پراكنش ناهمگون صنايع در سطح كشور و متمركز كردن آنها در برخي مناطق و استانها پيامدهاي منفي متعددي بدنبال دارد كه علاوه بر افزايش بيكاري و كاهش رونق اقتصادي در ساير استانها موجب تشديد مهاجرت بين استاني شده و با افزايش جمعيت مناطق صنعتي و مسايل اجتماعي، فرهنگي و مديريتي مشكلات زيست محيطي عديده اي را نيز بدنبال داشته است.

از آنجاييكه ظرفيت پذيرش محيط زيست محدود مي باشد، تمركز بي برنامه صنايع باعث تكميل ظرفيت پذيرش محيط و ايجاد آلودگي مي شود. چنين حالتي آلودگي مستقيم ناشي از صنايع مي باشد در حاليكه اثرات ثانويه اين تمركز از طريق افزايش پيش بيني نشده جمعيت، افزايش حمل و نقل و ساير خدمات در منطقه نيز بر محيط زيست اعمال مي گردد.

تعداد نيروي كار در بخش صنعت در طي دهه هاي گذشته نوسانات زيادي داشته است بطوريكه پس از افزايش سريع نيروي كار شاغل كشور در بخش صنعت از 8/13 درصد در سال 1335 به 2/18 درصد كل نيروي شاغل كشور در سال 1345، نيروي شاغل اين بخش در سال 1355، 19 درصد افزايش يافت، در حاليكه اين ميزان در سال 1365 به 2/13 درصد تنزل يافت. براساس يك آمارگيري كه در سال 1371 به انجام رسيد، تعداد افراد شاغل در صنايع، معادن و نفت بالغ بر 2 ميليوني نفر بوده كه 9/14 درصد كل نيروي كار اشتغال يافته 5/13 ميليوني كشور در سال ياد شده بوده است. با استفاده از جدول شماره 1 مي توان سهم هر استان را از ميزان كل شاغلان بخش صنعتي كشور به شرح زير محاسبه نمود(3)

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود کامل پایان نامه ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید