پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)


پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت گرایش فناوری اطلاعات

عنوان:

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)

استاد راهنما:

دکتر منوچهر انصاری

شهریور ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  1. فصل اول.. 9

1-1. مقدمه.. 9

1-2. مساله اصلی تحقیق :.. 9

1-3. تشریح و بیان مساله :.. 15

1-4. ضرورت انجام تحقیق :.. 17

1-5. اهداف(کلی و جزئی) تحقیق :.. 17

1-6. سوالات یا  فرضیه های تحقیق :.. 17

1-7. قلمرو تحقیق :.. 18

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :.. 18

  1. فصل دوم.. 21

2-1. مقدمه.. 21

2-2. تاریخچه و سیرتکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… 22

2-3. معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان… 24

معماری سیستم ERP.. 30

اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP.. 32

2-4. ضرورت استقرار  ERPدر سازمان… 34

2-5. مزایای پیاده سازی ERP.. 36

استراتژی های بهره گیری از سیستم ERP.. 38

انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 39

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته.. 42

معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری ERP.. 60

2-6. عوامل آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی.. 63

– ERP و فرهنگ سازمانی.. 63

ERP و فرآیندهای سازمانی.. 63

ERP و تکنولوژی.. 64

ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 65

2-7. استفاده از ERP درایران… 70

تقسیم بندی بازار ERP ایران.. 72

2-8.مدل مفهومی تحقیق…. 75

2-9.جمع بندی فصل… 76

  1. فصل سوم.. 79

3-1. مقدمه.. 79

3-2. روش تحقیق.. 79

تحقیق کاربردی.. 79

تحقیق توصیفی.. 80

3-3. متغیرهای تحقیق.. 81

3-4. روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 82

3-5. روایی و پایایی پرسشنامه.. 84

تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه.. 84

تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 85

3-6. جامعه و نمونه آماری.. 86

جامعه آماری.. 86

قلمرو مکانی تحقیق.. 86

قلمرو زمانی تحقیق.. 86

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه.. 87

3-7. روشهای نمونه‌گیری.. 87

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

آزمون t. 88

آزمون فرید من.. 88

  1. فصل چهار.. 91

4-1. آمار توصیفی.. 92

پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ پذیرش آنها.. 92

جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 92

سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان.. 94

سن.. 95

سابقه خدمت.. 96

4-2. آمار استنباطی.. 98

آزمون فرضیه های تحقیق.. 99

آزمون نرمال.. 100

فرضیه شماره یک: عامل منابع انسانی.. 101

فرضیه شماره دو: عامل زیر ساخت تکنولوژی اطلاعاتی.. 102

فرضیه شماره سه: عامل فرهنگ سازمانی.. 104

فرضیه شماره چهار: عامل فرایند‌های کسب وکار.. 105

فرضیه شماره پنج: عامل داده.. 106

فرضیه شماره شش: عامل مدیریت ارشد.. 107

فرضیه شماره هفت: عامل مدیریت تغییر سازمانی.. 108

آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 109

4-3. تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان… 111

  1. فصل پنجم.. 117

5-1. مقدمه.. 117

5-2. نتیجه گیری.. 117

5-3. خلاصه نتایج.. 117

5-4. نتایج آزمون فرضیات.. 118

5-5. نتایج مربوط به سازمان مورد مطالعه.. 118

5-6. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 121

5-7. استراتژیی ها و پیشنهادات برای بهبود عوامل آمادگی براساس آزمون فریدمن   122

5-8. پیشنهادات.. 123

پیشنهادات در سطح کلی.. 123

پیشنهادات در سطح سازمان.. 124

5-9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 125

5-10. محدودیت های تحقیق.. 126

پرسشنامه.. 133

چکیده

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد، یکپارچه می کند. به منظور پیاده کردن موفقیت آمیز یک پروژه ERP[i] در سازمان ضرورت ارزیابی آمادگی بکارگیری سیستم توصیه شده است. در این تحقیق با هدف ارزیابی آمادگی بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی با تاکید بر عوامل حیاتی موفقیت در شرکت ایران خودرو دیزل با جامعه آماری  200 نفر انجام گرفته است. روش نمونه برداری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که با استفاده از جدول مورگان کرجسی محاسبه شد. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی – پیمایشی بوده است که جمع آوری اطلاعات ثانویه با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.  برای روایی از نظرات خبرگان، اساتید و پایایی ابزارتحقیق یعنی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمامی عوامل در وضعیت نامناسب قرار دارند. نیاز به بهبود و تقویت دارند

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید