پایان نامه ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: مقدمه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

هدف ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل دوم:کلیلت و مروری بر مطالعات پیشین:

2-1- اکسیداسیون مواد غذایی: ……………………………………………………………………………………………….. 4

2-1-1- مکانیسم اکسیداسیون : ………………………………………………………………………………………………. 5

2-1-2- تشکیل هیدروپراکسید: ………………………………………………………………………………………………. 6

2-1-3-فتواکسیداسیون: ………………………………………………………………………………………………………….8

2-1-4-عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها: …………………………………………………………………………….. 9

2-1-4-1- ترکیب ماده غذایی: ……………………………………………………………………………………………….. 9

2 -1-4-2-درجه حرارت: ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-4-3- نور : ………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-4-4- اکسیژن: …………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-1-4-5- رطوبت: ……………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-4-6- کاتالیزورها: …………………………………………………………………………………………………………10

2-2- آنتی اکسیدان: ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1- فاکتور حفاظت: ………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-2- ساختمان شیمیایی آنتی اکسیدان ها: ……………………………………………………………………………13

2-2-3- مکانیسم کلی عمل آنتی اکسیدان ها ……………………………………………………………………………15

2-2-4- طبقه بندی آنتی اکسیدان ها بر اساس عملکردشان: ……………………………………………………….15

2-2-4-1- آنتی اکسیدان اولیه: ………………………………………………………………………………………………15

2-2-4-2- آنتی  اکسیدان های ثانویه: …………………………………………………………………………………….15

2-2-4-3- سینرژیست ها: ……………………………………………………………………………………………………16

2-2-5- ویژگیهای لازم آنتی اکسیدانهای غذایی: ……………………………………………………………………..18

2-2-6- طبقه بندی آنتی اکسیدانها:……………………………………………………………………………………………….18

2-2-7-آنتی اکسیدانهای سنتزی:…………………………………………………………………………………………………..18

2-2-7-1-  بوتیلات هیدروکسی آنیزولو بوتیلات هیدروکسی تولوئن:………………………………………………18

2-2-7-2- گریندوکس ها (Grindoxs) :…………………………………………………………………………………….19

2-2-7-3- آسکوربیل پالمیتات و اسید آسکوربیک:………………………………………………………………………..19

2-2-7-4- گریندوکس 117: ……………………………………………………………………………………………………..20

2-2-8- کاربردهای متداول آنتی اکسیدانهای سنتزی:………………………………………………………………………21

2-2-9- مقادیر مجاز:…………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-10- اثرات سوء آنتی اکسیدانهای سنتزی:………………………………………………………………………………22

2-2-11-آنتی اکسیدان های طبیعی:……………………………………………………………………………………………..24

2-2-11-1- ترکیب فنولیک:……………………………………………………………………………………………………….24

2-2-11-2- رزماریRos) :……………………………………………………………………………………………………….25

2-2-11-3 توکوفرول هاToc):…………………………………………………………………………………………………..26

2-2-11-4 لسیتین (Lec):………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-11-5- آسکوربیل پالمیتات (AP:…………………………………………………………………………………………28

2-2-12- کاربرد آنتی اکسیدانهای طبیعی………………………………………………………………………………………29

2-2-13- آنتی اکسیدان های بیولوژیکی:………………………………………………………………………………………29

2-3-دارچین:……………………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-1- کلیات گیاه شناسی:……………………………………………………………………………………………………….30

2-3-2- نامگذاری:……………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-3-تاریخچه گیاه دارچین:……………………………………………………………………………………………………31

2-3-4-گونه های دارچین:…………………………………………………………………………………………………………32

2-3-5-ترکیبات شیمیائی:………………………………………………………………………………………………………….32

2-3-6- خواص داروئی و درمانی:……………………………………………………………………………………………..32 2-3-6-1- بیماری قلبی:……………………………………………………………………………………………………………34

2-3-6-2- التیام :……………………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-6-3- عفونت‌ها:………………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-6-4- تصفیه خون:…………………………………………………………………………………………………………….34

2-3-6-5- گردش خون:……………………………………………………………………………………………………………34

2-3-6-6- دیابت: ……………………………………………………………………………………………………………………35

2-4- اسانس های گیاهی: ………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-1- ترکیبات و منشا اسانس ها: ……………………………………………………………………………………………35

2-4-2- خصوصیات اسانس ها: ……………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-3- تفاوت اسانس ها  با روغن های معمولی: ……………………………………………………………………….36

2-4-4- طبقه بندی اسانس ها: …………………………………………………………………………………………………..36

2-4-4-1- اسانس های طبیعی : ………………………………………………………………………………………………..36

2-4-4-2- اسانس های شبه طبیعی : ………………………………………………………………………………………….37

2-4-4-3- اسانس های مصنوعی: ……………………………………………………………………………………………..37

2-4-5- روش های استخراج اسانس ها: ……………………………………………………………………………………..37

2-4-5-1- روش های تقطیر: …………………………………………………………………………………………………….37

2-4-5-2- روش های فشردن: ………………………………………………………………………………………………….38

2-4-5-3- روش استخراج با حلال: …………………………………………………………………………………………..38

2-4-5-4- روش استخراج با دی اکسید کربن: ……………………………………………………………………………38

2-4-6- کاربرد اسانس ها : ………………………………………………………………………………………………………39

2-4-6- کاربرد اسانس ها : ………………………………………………………………………………………………………39

2-4-6-2- کاربرد در صنعت:…………………………………………………………………………………………………….39

2-4-7- اهمیت‌ و تاریخچه استفادهاز ‌اسانس‌های‌ طبیعی‌: …………………………………………………………….39

2-4-8- خواص اسانس ها: ………………………………………………………………………………………………………40

2-4-9- نقش اسانس ها در مواد غذایی و تاثیر آنها بر سلامت انسان: ……………………………………………41

2-4-10- اسانس دارچین: ………………………………………………………………………………………………………..41

2-4-11- مروری بر مطالعات انجام شده: …………………………………………………………………………………..42

فصل سوم مواد و روش ها:

3-1- مواد: …………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-1-1- تهیه اسانس ها: ………………………………………………………………………………………………………….44

3-1-2- کلیه مواد شیمیایی به کار برده شده: ……………………………………………………………………………..44

3-2- روش کار: …………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2-1- تست قدرت شلاته کنندگی: ……………………………………………………………………………………… 46

3 -2-2- تست  قدرت احیا کنندگی: ………………………………………………………………………………………. 47

3-2-3- تست اثر ضد رادیکالی  DPPH: ………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم نتایج و بحث: ……………………………………………………………………………………………………….49

4-1- آنالیز دستگاهی اسانس دارچین: ……………………………………………………………………………………….49

4-2- مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی اسانس های دارچین: …………………………………………………………….50

3-2-1- تست قدرت شلاته کنندگی:  ………………………………………………………………………………………50

3 -2-2- تست  قدرت احیا کنندگی: ………………………………………………………………………………………..52

3-2-3- تست اثر ضد رادیکالی  : DPPH………………………………………………………………………………..53

فصل پنجم نتایج کلی:……………………………………………………………………………………………………………….

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید