پایان نامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش سنجش و اندازه گیری

عنوان:

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

استاد راهنما:

دکتر فریبرز درتاج

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش    12

مقدمه  13

بیان مسأله  14

اهمیت و ضرورت پژوهش    15

اهداف تحقیق  17

هدف کلی  17

اهداف جزئی  17

سوال تحقیق  18

سوال اصلی  18

سوالات فرعی  18

تعریف اصطلاحات   19

تعریف نظری   19

تعریف عملیاتی  19

فصل دوم :  پیشینه تحقیق  20

تعریف ارزشیابی  21

اهمیت و ضرورت ارزشیابی  22

ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی: 23

مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی  24

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی) 27

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی  28

ارزشیابی کیفی- توصیفی  29

تعریف ارزشیابی توصیفی  30

اهداف ارزشیابی توصیفی  31

معایب ارزشیابی توصیفی  33

ویژگی های ارزشیابی توصیفی  34

ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟ 38

نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی  41

ابزار ارزشیابی توصیفی  43

آموزش   49

تعریف آموزش   50

فواید آموزش   52

اهمیت آموزش کارکنان  53

اهداف آموزش در سازمان ها 54

انواع آموزش   55

تعریف آموزش ضمن خدمت   56

اهداف آموزش ضمن خدمت   58

ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت   60

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان  61

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران  63

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش   65

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 66

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 73

فصل سوم : روش تحقیق  76

مقدمه  77

روش تحقیق  77

جامعه آماری   77

نمونه آماری   78

روش جمع آوری اطلاعات   78

روش آماری   79

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها 79

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80

4-1 ) بخش اول : اطلاعات توصیفی  81

4-1-1) سن: 81

4-1-2) جنسیت : 83

4-1- 3) مدرک تحصیلی : 83

4-1-4 )رشته تحصیلی : 85

4-1-5) سابقه تدریس : 87

4-2) بخش دوم : تحلیل استنباطی  90

4-2-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 91

4-2-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 92

4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 93

4-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟ 94

4-2-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 95

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری   96

مقدمه  97

5-1)یافته های تحقیق  97

5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟ 97

5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 98

5-1-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 98

5-1-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 99

5-1-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 100

بحث و نتیجه گیری : 101

محدودیت های پژوهش    102

پیشنهاد  103

پیشنهادهای پژوهشی  103

پیشنهادهای کاربردی   103

منابع فارسی  104

منابع خارجی  109

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید