پایان نامه ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی


وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیارات واقعی با رویکرد اختیار آسیایی

استاد راهنما:

دکتر اکبر اصفهانی پور

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه                                            2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق                             3

1-3- هدف و مسأله تحقیق                              4

1- 4- روش تحقیق                                       5

1-5-  نوآوری تحقیق                                   6

1-6- ساختار گزارش تحقیق                              7

فصل دوم

مفاهیم تحقیق و مرور ادبیات

2-1- مقدمه                                            9

2-2-  ارزیابی ارزش پروژه ها                               9

2-2-1- روش های سنتی ارزیابی ارزش پروژه                                  10

2-2-1-1- معایب روشهای سنتی                           10

2-2-2- روش های پویا ارزیابی ارزش پروژه (درخت و شبیه سازی)               11

2-2-2-1-  روش شبیه سازی مونت کارلو                                 11

2-2-2-2- روش درخت تصمیم گیری                                   12

2-2-3- روش اختیارات واقعی                            12

2-3- قرارداداختیارمعاملات                             16

2-3-1- پارامترهای مؤثر در ارزش اختیار                              18

2-3-1-1- قیمت دارایی                                 18

2-3-1-2- قیمت اعمال اختیار                           18

2-3-1-3- نرخ بهره                                    19

2-3-1-4- زمان اعتبار اختیار                                    19

2-3-1-5- نوسان پذیری                                 19

2-3-1-5- 1- محاسبه پارامتر نوسان پذیری                             20

2-3-2- انواع اختیار معاملات                           21

2-3-2-1- اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی                               21

2-3-2-2- اختیار معاملات آسیایی                                  22

2-3-3- روش های محاسبه ارزش اختیار                                  22

2-3-3-1- روش معادلات دیفرانسیل جزئی                                 23

2-3-3-2- روش شبیه سازی                               25

2-3-3-3- روش شبکه ای                                 26

1-3-3-3-2 ارزشگذاری به روش شبکه­ای

2-3-4- فرایندهای تصادفی                              28

2-3-4-1- حرکت براونی هندسی                           29

2-3-4-2- حرکت میانگین بازگشت کننده                                 30

2-3-4-2-1- فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده در اختیار واقعی                                                                            31

2-4- اختیار معاملات واقعی                              32

2-4-1- روش محاسبه اختیار معاملات واقعی                         33

2-4-2- اختیار ترک                                    34

2-4-3- اختیار گسترش                                 34

2-4-4- اختیار تعویض                                  35

2-4-5- اختیار کاهش                                   35

2-4-6- اختیارتاخیر                                   36

2-4-7- اختیار چندگانه                                36

2-4-7-1- اختیار ترکیبی                               37

2-4-7-2- اختیار انتخاب                               41

2-5- جمع بندی                                        43

فصل سوم

معرفی مدل پیشنهادی

3-1- مقدمه                                           46

گام 1 تعیین اختیار معاملات واقعی                               49

گام 2 محاسبه پارامترهای اصلی مدل                              49

گام 3. محاسبه ارزش اختیارمعاملات به روش اختیار آسیایی واقعی                50

3-3- اختیار آسیایی                                   50

3-3-1- اختیار آسیایی واقعی                           51

گام 4 آیا اختیارات را می توان در طول پروژه اعمال کرد؟                                                 54

3-4- اختیار آمریکایی- آسیایی                                  55

3-4-1-  روش درخت انبوه                               55

گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟                                   59

3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده                              59

3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده                         61

3-6- جمع بندی                                        61

فصل چهارم

معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل

4-1- مقدمه                                           63

4-2- صنعت خودروسازی                                  63

4-2-1- معرفی شرکت سامیار (سایپا کاشان)                             64

4-3- پارامترهای ورودی                                65

4-3-1- محاسبه واریانس داده ها                                 66

4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه                               68

4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک                              68

4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین                              68

4-4- محاسبه ارزش نهایی پروژه                              69

4-5- محاسبه  ارزش اختیار                             70

4-5-1- ارزش اختیارآمریکایی چندگانه                                 70

4-5-2- ارزش اختیار آمریکایی- آسیایی چندگانه                                                       71

4-5-3- ارزش اختیار آمریکایی چندگانه با میانگین بازگشت کننده                                       71

4-6-  تحلیل نتایج                                     72

4-6-1- رابطه اختیار آسیایی-آمریکایی و اختیار آمریکایی                                             72

4-6-2- رابطه اختیار چندگانه با میانگین بازگشت کننده و اختیار آمریکایی چندگانه      74

4-6-3- رابطه اختیار با میانگین بازگشت کننده و اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه           75

4-7- نتیجه گیری                                      76

4-8- جمع بندی                                         77

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی

5-1- نتیجه گیری                                      79

5-2- پیشنهادات آتی                                   79

منابع                                               81

فهرست جداول و شکل ها :

شکل 1-1: ارزش گذاری پروژه ها                                   3

شکل 1-2 : مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار                                       6

جدول 2-1 : ارزشگذاری پروژه ها به روش اختیارات واقعی                     14

شکل 2-1 : نمودار اختیار خرید                                   17

شکل 2-2 : نمودار اختیار فروش                                   17

جدول 2-2 : روش های محاسبه پارامتر نوسان پذیری                           20

جدول 2-3 : روش های محاسبه ارزش اختیار                              23

شکل 2-3 : نمودار درخت دوجمله ای غیر ترکیبی                              27

شکل 2-4: نمونه ای از نمودار حرکت براونی هندسی                                              29

شکل 2-5 : نمونه ای از حرکت میانگین بازگشت کننده                         30

جدول 2-4 : زمینه های مورد استفاده از فرایند میانگین بازگشت کننده در ادبیات موضوع                     31

شکل 2-6 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله ساخت                          39

شکل 2-7 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله طراحی                    39

شکل 2-8 : درخت دو جمله ای ارزشگذاری مرحله دریافت مجوز                                      40

شکل 2-9 : نمودار درخت دوجمله ای اختیار انتخاب                                              42

شکل 3-1 : نمودار فرایند قیمت گذاری ارزش اختیار آسیایی- آمریکایی واقعی                             48

شکل 3-2 : نمودار فرایند تصادفی براونی هندسی نمونه ای                    53

شکل 3-3 : نمودار میانگین داده های فرایند تصادفی براونی هندسی                               54

جدول 3-1 : طبقه بندی روش های ارزشگذاری اختیار                           55

شکل 3-4 : نمودار درخت دوجمله ای انبوه ارزشگذاری اختیار گسترش آسیایی                         57

جدول 4-1: مقایسه اختیار آمریکایی و آسیایی- آمریکایی                     72

جدول 4-2 : مقایسه اختیار آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده                                74

جدول 4-3 : مقایسه اختیار آسیایی- آمریکایی و اختیار با میانگین بازگشت کننده                             75

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید