پایان نامه ارزشها، محوریت کار و تعهد سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی


۵ فرضیه های پژوهش

۱- بین ارزشها و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.

۲- بین محوریت کار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.

۳- بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.

۴- ارزشها، محوریت کار و تعهد سازمانی می توانند در قالب یک الگوی ساختاری رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کنند.

 

۱-۶ کاربردهای پژوهش

ما بر این باور هستیم که مطالعه­ی ما از لحاظ چندین بخش نظری و عملی برای این رشته حائز اهمیت می­باشد. وقتی اثرات ارزش ها را همراه با تعهد سازمانی و محوریت کار بررسی می کنیم یک فرصت برای توسعه­ی منابع انسانی کارکنان فراهم می آید که باعث افزایش رفتارهای اختیاری شده است، باعث می شود که سازمان کارکنان را به عمل بر اساس ارزش هایشان تشویق کنند همچنین این تحقیق نتایج مهمی را هم برای افراد و هم برای سازمان دارند از جمله: افزایش عملکرد شغلی فرد، افزایش بهره وری، باعث هزینه های کمتر و رضایت بیشتر مشتری در سطح سازمان می شود.

۱-۷ تعاریف مفهومی متغیرها

۱-۷-۱ رفتار شهروندی سازمانی[۱]

ارگان[۲](۲۰۰۶) رفتار شهروندی سازمانی را بعنوان رفتارهای فردی و اختیاری می­داند که بصورت مستقیم و آشکار بوسیله­ی سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده­اند و در مجموع کارایی سازمان را افزایش می­دهند(توکلی و همکاران، ۱۳۸۸).

آداب اجتماعی[۳]: آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد (شریف فر، ۱۳۸۹).

نوع دوستی[۴]: نوع دوستی عبارت است از کمک کردن فرد به همکارانش در انجام وظایفشان (شریف فر، ۱۳۸۹).

جوانمردی[۵]: جوانمردی عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون اینکه گلایه و شکایتی صورت گیرد ( شریف فر، ۱۳۸۹).

وجدان کاری[۶]: وجدان کاری به عنوان رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله­ی سازمان در محیط کار بروز می یابد (شریف فر، ۱۳۸۹).

نزاکت[۷]: نزاکت اندیشیدن دراین باره است که چطور اقدامات فرد بر دیگران تاثیر می گذارد (شریف فر، ۱۳۸۹: ص۵۷).

۱-۷-۲ ارزش ها[۸]

ارزش ها اهداف مطلوب و فرا موقعیتی هستند که اهمیت آنها تغییر می یابد و به عنوان اصول راهنما در زندگی افراد عمل می کنند. فرا موقعیتی بودن ارزش ها نشان دهنده­ی تاثیر نافذ و گسترده­ی ارزش ها در سایر موقعیت های زندگی است که بالطبع محیط کاری را نیز در بر می گیرد (شوارتز[۹]، ۱۹۹۶؛ به نقل از، کاظمی وعریضی، ۱۳۹۰: ص۳). ارزش یک اعتقاد پایدار و حالت خاصی از هدایت یا حالت نهایی از وجود تمایزات و ترجیحات شخصی یا اجتماعی برای روش مقابل یا گفت و گویی از هدایت روش نهایی است (روکیچ [۱۰]،۱۹۷۳؛ به نقل از اکانو و کراباتی، ۲۰۱۳).

قدرت [۱۱]: عبارت است از موقعیت اجتماعی و وجهه­ی کنترل یا تسلط بر دیگران یا سرمایه.

موفقیت[۱۲]: عبارت است از موفقیت فردی در اثبات شایستگی با توجه به معیارهای اجتماعی.

لذت گرایی[۱۳]: عبارت است از لذت و کامروایی حسی خویشتن.

برانگیختگی (انگیزش)[۱۴]:عبارت است از هیجان و تازگی و چالش در زندگی.

خوداتکایی(خود رهبری)[۱۵]: عبارت است از اندیشه مستقل و انتخاب عمل، خلاقیت، آزادی، مستقل، کنجکاو، انتخاب شخصی هدف های خود.

جهان گرایی[۱۶]: عبارت است از فهم، سیاستگذاری، بردباری و حمایت از رفاه همه­ی افراد و طبیعت.

خیرخواهی[۱۷]: عبارت است از حفظ و افزایش رفاه مردمی که فرد با آنها بطور مکرر تماس شخصی دارد.

سنت[۱۸]: عبارت است از احترام، تعهد و پذیرش سنن و عقایدی که فرهنگ سنتی یا مذهب به فرد ارائه می دهد.

همرنگی (همنوائی) [۱۹]: عبارت است از بازداری اعمال، تمایلات و تکانش هایی که احتمال می رود باعث رنجش یا آزار دیگران شود.

امنیت[۲۰]: عبارت است از ایمن بودن، هماهنگی و ثبات جامعه، روابط و خود (شوارتز، ۱۹۹۶:ص ۳).

۱ Organizational citizenship behavior

۲ Organ

۳ Civic Virtues

۴ Altruism

۵ Sportsmanship

۶ Conscientious

۱ Courtesy

۲ Values

۳ Schwartz

۴Rokeach

۵ Power

۶ Achievment

۷ Hedonism

۸ Stimulation

۹ Self- direction

۱۰ Universalism

۱۱Benovelence

۱ Tradition

۲ Conformity

۳ Security

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید