پایان نامه ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله¬های حاوی جریان بر اساس تئوری¬های تنش کوپل و تغییرات کرنش


دانشگاه صنعتی شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله ­های حاوی جریان بر اساس تئوری­های تنش کوپل و تغییرات کرنش

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ستوده

 

فهرست مطالب:

چکیده ‌ز

فصل1. 1

مقدمهای بر نانوتکنولوژی و مروری بر پژوهش­های گذشته. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. تاریخچه­ی نانوتکنولوژی.. 2

1-1. اهمیت نانوتکنولوژی.. 3

1-2. کاربردهای نانوتکنولوژی.. 4

1-2-1. صنایع هوانوردی و اتوماسیون: 5

1-2-2. الکترونیک وارتباطات : 5

1-2-3. مواد شیمیایی و مواد: 5

1-2-4. درمان، بهداشت و علوم زیستی: 5

1-2-5. ساخت وتولید : 5

1-2-6. فناوریهای انرژی: 6

1-2-7. کاوش درفضا : 6

1-2-8. محیط زیست : 6

1-2-9. امنیت ملی : 6

1-1. روش ساخت میکرولوله­ها 6

1-2. پیشینه­ی تحقیق.. 8

فصل2. 12

تحلیل ارتعاشات آزاد غیرخطی و رفتار پس  از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان.. 12

2-1. مقدمه. 13

2-2. تئوری تنش کوپل.. 13

2-3. تئوری گرادیان کرنش…. 14

2-4. روابط سینماتیک…. 16

2-5. استخراج معادلات حاکم به روش انرژی.. 19

2-6. روش حل تحلیل هموتوپی.. 27

2-7. اعمال روش تحلیل هموتوپی.. 28

2-8. روش حل ماکزیمم – مینیمم.. 32

2-9. تحلیل رفتار پس از کمانش…. 34

فصل3. 40

اعتبارسازی و نتایج.. 40

3-1. مقدمه. 41

3-2. اعتبار سنجی.. 41

3-3. ارتعاش غیرخطی میکرولوله­های حاوی جریان.. 43

3-4. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های حاوی جریان.. 52

4-1. مقدمه. 57

4-2. ارتعاشات آزاد میکرولوله­ی هدفمند حاوی جریان.. 58

4-3. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند. 65

4-4. نتایج.. 66

4-4-1. ارتعاشات غیرخطی میکرولوله­های هدفمند حاوی جریان.. 67

4-4-2. رفتار پس از کمانش میکرولوله­های هدفمند. 71

فصل5. 73

نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 73

5-1. نتیجه­گیری.. 74

5-2. پیشنهادات… 75

مراجع. 76

مراجع: 77

Abstract 82
فهرست شکل‌ها

شکل1-1. مراحل ساخت میکرولوله­ها 7

شکل1-2. رسوب فلز در روش الکترو-شیمیایی.. 8

شکل2-1. شماتیکی از میکرولوله حاوی جریان بر روی دو تکیه­گاه ساده 16

شکل3-1. فرکانس طبیعی خطی میکرولوله­ی حاوی جریان بر حسب سرعت جریان.. 42

شکل3-2. فرکانس طبیعی بی­بعد شده میکرولوله­ی حاوی جریان بر حسب سرعت بیبعد جریان سیال بر اساس تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک در ­حالت    برای الف:  ب: ج:   و  د: … 46

شکل3-3. نمودار تغییرات سرعت بحرانی بر حسب تغییرات قطر خارجی میکرولوله بر اساس تئوریهای غیرخطی گرادیان کرنش، تنش کوپل و مکانیک کلاسیک…. 47

شکل3-4. نسبت فرکانس غیرخطی به فرکانس خطی بر حسب ماکزیمم دامنه­ی ارتعاشی میکرولولهی حاوی جریان برای  و … 48

شکل3-5. فرکانس طبیعی بیبعد میکرولوله حاوی جریان بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال در اختلاف دماهای مختلف برای  و   . 49

شکل3-6. نمودار تغییرات سرعت بحرانی بر حسب تغییرات قطر خارجی میکرولوله با در نظر گرفتن اثر اختلاف دما برای . 50

شکل3-7. تاثیر اختلاف دما بر نسبت فرکانس غیرخطی به فرکانس خطی بر حسب ماکزیمم دامنه­ی ارتعاشی میکرولوله­ی حاوی جریان برای . 50

شکل3-8. رفتار ارتعاشی میکرولوله­ی حاوی جریان در دو حالت غیرخطی و خطی برای  و الف: ،  ب: . 52

شکل3-9. دامنه­ی پس از کمانش بی بعد شده بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال بر اساس تئوری­های گرادیان کرنش، تنش کوپل و کلاسیک در حالت    برای  الف: ب:  ج:   و د:    54

شکل3-10. تأثیر دما بر دامنه­ی پس از کمانش بی­بعد بر حسب سرعت بی­بعد جریان سیال بر اساس تئوری گرادیان کرنش در حالت   و . 55

شکل4-1. شماتیکی از میکرولوله­ی هدفمند حامل جریان.. 59

شکل4-2. فرکانس طببیعی غیرخطی میکرولوله بر حسب سرعت جریان سیال برای مقادیر مختلف اندیس قانون توانی در حالت  و با قطرهای خارجی  الف:  ب: و  ج: … 68

شکل4-3. تأثیر اندیس قانون توانی بر سرعت بحرانی میکرولوله­ی هدفمند حاوی جریان در قطرهای مختلف میکرولوله  69

شکل4-4. فرکانس طبیعی میکرولوله­ی هدفمند تابعی از سرعت جریان بر اساس تئوری­های مختلف با ،  و با قطرهای خارجی الف:   ب: … 70

شکل4-5. دامنه­ی پس از کمانش میکرولوله بر حسب سرعت جریان سیال برای مقادیر مختلف اندیس قانون توانی و با قطرهای خارجی الف:  ب: و   ج: … 72
فهرست جدول‌ها

جدول1-1. تاریخ رویدادهای مهم نانوفناوری.. 3

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید