پایان نامه ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن واسپین و خطر ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

واسپین، یک عضو از خانواده مهارکننده های سرین پروتئاز است که از بافت چربی احشایی موش های OLETF جدا شده است. در انسان، سطوح واسپین سرم با شاخص توده بدن (BMI) و زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) در ارتباط است. منشأ PCOS در دوره جنینی می باشد. بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک یا تخمدان های پلی کیستیک نسبت به گروه شاهد سطوح واسپین سرمی بالاتری دارند. مطالعه حاضر اولین پژوهش برای بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs2236242 در ژن واسپین و خطر ابتلا به PCOS  در ایران می باشد. این مطالعه مورد شاهدی بر روی 150 بیمار PCOS و 150 زن سالم انجام شد. تعیین ژنوتیپ های واسپین با استفاده از T-ARMS PCR انجام شد. یافته های ما تفاوت های معنی داری در فراوانی ژنوتیپی بین گروه های بیمار و کنترل از نظر پلی مورفیسم rs2236242 نشان داد(03/0=P، 95/0-37/0=CI، 59/0=OR). آلل A در مقایسه با آلل T خطر ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک را کاهش می دهد(03/0=P، 96/0-46/0=CI، 03/0=P). در نتیجه، اطلاعات ما برای اولین بار ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم rs2236242 در ژن واسپین و PCOS در ایران نشان می دهد. مطالعات دیگری با تعداد نمونه بیشتر و در نژاد های مختلف برای تأئید یافته های ما مورد نیاز است.

کلمات کلیدی: سندرم تخمدان پلی کیستیک، واسپین و پلی مورفیسم

فصل اول

مقدمه

1-1.مقدمه

بروز چاقی، در سطح جهانی، به سرعت در حال افزایش است، نه تنها در کشور های صنعتی بلکه در کشور های توسعه یافته نیز، این افزایش شیوع به چشم می خورد. انواع اختلالات، به عنوان مثال، افزایش چربی خون، افزایش قند و فشار خون بالا، در افراد چاق شایع می باشد(2و3). مطالعات متعدد انجام شده در دهه اخیر نشان داده است که بافت چربی انواع مختلفی از مواد فعال زیستی را که گردش کرده و بافت های هدف را تحت تاثیر قرار می دهد، ترشح می کند(4). این مواد که جمعاً آدیپوسیتوکاین نامیده می شوند، عبارتند از لپتین(5)، آدیپونکتین(6)، رزیستین(7)، فاکتور- آلفا نکروز تومور(8)، بازدارنده-1 فعال کننده پلاسمینوژن(9)، اینترلوکین-6 (10) و عوامل رشد مختلف(11). در حال حاضر پیشنهاد شده آنها نقش حیاتی در اثر متقابل بین انواع سیستم ها از جمله آدرنال، ایمنی، و سیستم های عصبی محیطی و مرکزی ایفا می کنند(12). مهار کننده سرین پروتئاز مشتق شده از بافت چربی احشایی به نام واسپین به عنوان یک ادیپوسایتوکاین با اثرات حساس کننده به انسولین در یک مدل موش مبتلا به دیابت نوع 2 شناسایی شده است. واسپین در موقعیت سیتوژنتیکی 14q32.13 روی بازوی بلند کروموزوم 14 نقشه برداری شد و به عنوان یک ادیپوسایتوکاین جدید با اثرات حساسیت به انسولین شناسایی شده است(13). بیان mRNA واسپین در بافت چربی با شیوه ی خاص ذخیره ی چربی تنظیم می شود و می تواند یک پاسخ جبرانی مرتبط با چاقی، مقاومت به انسولین و دیابت نوع2 را نشان دهد(14). بنابراین به نظر می رسد که واسپین یک نشانگر جدید از چاقی و اختلال حساسیت به انسولین است(15).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید