پایان نامه ارتباط بین منابع انسانی پشتیبان و رشد سود شرکت رابطه مثبت


) پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها

فن آوری اطلاعات به عنوان محور و محرک توسعه جوامع وسازمان ها مطرح است. مطالعات در این زمینه نشان می دهد که فن آوری اطلاعات باید در دو حوزه تحقیق و اجرا در سازمان ها مورد بحث قرار گیرد. بخش تحقیقی وظیفه شبیه سازی محیطی، تجربه مجازی و فرضیه ها با هزینه کم،‌ همراه با برنامه ریزی،‌ مدل های تصمیم گیری و ایجاد خلاقیت در کارکنان را بر عهده دارد(مبارکی و همکار، ۱۳۸۲، ص۲).

۲-۱-۱۴-۱) دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات- در بحث اجرای فن آوری اطلاعات در سازمان دو دیدگاه اساسی و لازم و ملزوم هم که مدیریت سازمان و مدیریتIT باید بدان توجه نمایند،‌ وجود دارد: (مبارکی و همکار، ۱۳۸۲، ص۳)

الف)دیدگاه فنی و مهندسی- در دیدگاه فنی و مهندسی،‌بررسی مسائلی همچون نرم افزار (برنامه های کامپیوتری جهت دریافت، پردازش و تولید اطلاعات) – سخت افزار (سخت افزارهای پردازش، ذخیره و بازیابی اطلاعات) – آموزش نیروی انسانی (آموزش نیروهای درگیر ومصرف کنندگان محصولات فن آوری) – اطلاعات و داده های خام (داده ، ماده اولیه فن آوری اطلاعات است که باید قابل اعتماد،‌ دقیق و جدید باشد.) – سیستم های ارتباطی (برقراری ارتباط میان کامپیوترها) عوامل پنج گانه ای هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. در این بخش اولویت بندی اجزاء موفق از نظر زمان اجرا و انتخاب موارد،‌مهم ترین عنصر به کارگیری در ساختار IT هستند.

.ب)دیدگاه مدیریتی- در دیدگاه مدیریتی طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی از جمله DBMS,[1]

MIS, DSS, OA, EIS و … مطرح اند که امروزه در سازمان های مختلف پیاده سازی و اجرا شده اند. «ارل» پنج نگرش متفاوت را در برنامه ریزی IS/IT مطرح می کند که بر بلوغ یا زمانی فرایند دلالت دارد. نمودار(۲-۲) نشان می دهد در تحصیل «اول» بلوغ سازمانی متناسب با برنامه ریزی در IS/IT افزایش     می یابد. به عقیده او در مرحله اول (فن آوری مدار) سازمان ها برنامه ریزی مشخص در به کارگیری IS/IT ندارند.استقرار تدریجی سیستم ها و فن آوری های اطلاعاتی در سازمان با هدف شناخت مدیریتی انجام می گیرد ونقش آفرینان اصلی در برپا ساختن این سیستم ها، متخصصان فن آوری اطلاعات هستند. در مرحله دوم (روش مدار) این شناخت به دست می آید که به کارگیری IS/IT درسازمان باید از طریق تحلیل روش های انجام کار و تشخیص نیازهای کاری صورت گیرد.

برنامه ریزی راهبردیIS/IT
برنامه ریزی راهبردیIS/IT
برنامه ریزی کنترلیIS/IT
تعریف نیاز IS/IT در روشهای کاری
شناخت وبه کارگیری IS/IT
سازمان مدار
کار مدار
کنترل مدار
روش مدار
فن آوری مدار
نگرش های برنامه ریزی
بلوغسازمانی

 

نمودار ۲-۲) بلوغ سازمانی برحسب برنامه ریزی IT /IS

در مرحله سوم (کنترل مدار)، نیاز به برنامه تفصیلی IS/IT به صورت جدی مطرح می شود و سازمان ها سعی می کنند با برقراری بودجه هزینه ای و سرمایه ای، ضمن اعمال کنترل های هزینه ای، برای نیل به مزایای بالقوه سیستم ها و فن آوری اطلاعاتی تلاش کنند. این برنامه ریزی عمدتا با هدف کلیدی ایجاد چند منظوره و متوازن IS/IT در سازمان صورت می گیرد. در مرحله چهارم (کار مدار)‌برنامه های کاری در سطح وظیفه ای مورد تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود IS/IT در کجا برای برآورده ساختن نیازهای کوتاه مدت و میان مدت عامل کلیدی محسوب می شود. به عبارت دیگر، سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی به ابزارهای IS/IT متوسل می شوند. سرمایه گذاری های سیستم های اطلاعاتی بر مبنای عوامل کلیدی توفیق در یک زمینه کاری مشخص به کشف فرصت های بالقوه بالا و در بعضی موارد به سرمایه گذاری های استراتژیک منجر می شود. در مرحله پنجم (سازمان مدار) این توافق نظر حاصل می شود که IS/IT می تواند در برآورده ساختن اهداف کلی سازمان کمک کند و بنابراین سعی می شود بین استراتژی ای سازمانی، کاری و استراتژی های سیستم ها و فن آوری های اطلاعاتی در سطوح مختلف، سازگاری لازم به وجود آید. اگر سطح دولتی در نظرگرفته شود، باید بین سیاست ها و خط مشی های دولتی و استراتژی هایسازمانی سازگاری لازم وجود داشته باشد (طالقانی، ۱۳۸۴، ص ص ۳۶-۳۵).

[۱].Document Bank Management system (DBMS)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل