پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری


دانشگاه شمال

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

 

عنوان :

ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

 

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا رضوی

 

استاد مشاور:

دکتر سعید امامقلی زاده

 

1393

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                              شمارهصفحه

فصل اول ;کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………….. 3

1-2 – بیان مساله ………………………………. 4

1-3-  اهمیت وضرورت تحقیق………………………… 5

1-5 – اهدف تحقیق……………………………….. 6

1-6-سوالات تحقیق………………………………… 7

1-7-قلمرو تحقیق………………………………… 7

1-8- تعریف واژه ها……………………………… 7

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1-مقدمه …………………………………….. 10

2-2-1-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی…………. 11

2-2-2-طرح ریزی شغل……………………………… 11

2-2-3-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار………….. 11

2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل…………………………. 12

2-2-5-غنی سازی شغلی…………………………….. 12

2-2-6-ابعاد غنی سازی شغلی……………………….. 13

2-2-7-چگونگی غنی سازی شغل……………………….. 13

2-3-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی……………… 14

2-3-1-رضایت شغلی……………………………….. 14

2-3-2-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان… 15

2-3-3-انواع رضایت شغلی………………………….. 16

2-3-4-نظریه های رضایت شغلی………………………. 16

2-3-5-ابعاد رضایت شغلی………………………….. 18

2-3-6-افزایش رضایت شغلی…………………………. 19

2-3-7-تعیین رضایت شغلی………………………….. 20

2-3-8-آثار وجود رضایت شغلی………………………. 21

2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی……………. 23

2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………….. 23

2-4-2-مراحل توسعه تعهد سازمانی…………………… 25

2-4-3-اجزاء تعهد سازمانی………………………… 26

2-4-4-اهمیت تعهد سازمانی………………………… 27

2-4-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………. 28

2-4-6-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………… 29

2-4-7-تعهد سطح پایین……………………………. 30

2-4-8-تعهد متوسط……………………………….. 33

2-4-9- تعهد سطح بالا…………………………….. 34

2-4-10- شاخص های تعهد…………………………… 36

2-4-11-ابعاد تعهد سازمانی……………………….. 38

2-4-12-دیدگاه‌های تعهد سازمانی……………………. 40

2-4-13- مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی……….. 41

2-4-بخش دوم پیشینه تحقیق ……………………….. 47

الف-پیشینه داخلی……………………………….. 47

ب-پیشینه خارجی…………………………………. 51

2-5- نتیجه گیری………………………………… 52

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………. 56

3-2-روش تحقیق …………………………………. 57

3-3- جامعه آماری و نمونه………………………… 57

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………. 58

3-5- روایی پرسشنامه ……………………………. 58

3-6- پایایی پرسشنامه …………………………… 59

3-7- روش تجزیه وتحلیل…………………………… 60

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………… 62

4-2-بررسی جمعیت شناختی……………………………. 63

4-3-آمار توصیفی………………………………….. 67

4-4-آزمون نرمالیته……………………………….. 68

4-5-آمار استنباطی………………………………… 69

4-5-1بررسی فرضیه اول تحقیق………………………… 69

4-5-2 بررسی فرضیهفرعی دوم تحقیق……………………. 72

4-5-3بررسی فرضیهفرعی سوم تحقیق…………………….. 75

4-5-4بررسی فرضیهاصلی……………………………… 78

 

فصل پنجم; نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………….. 80

5-2- یافته های تحقیق……………………………… 80

5-3-محدودیت های تحقیق…………………………….. 83

5-4-پیشنهادات……………………………………. 83

5-5-توصیه برای پژوهشهای آتی……………………….. 85

منابع و پیوست ها…………………………………. 84

چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی…………………… 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                            شماره  صفحه

جدول شماره 2-1 -نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……….. 31

جدول شماره 2-2 -تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد……. 38

جدول شماره 2-3-جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی………… 53

جدول شماره 3-1 -تفکیک سوالات پرسشنامه……………….. 58

جدول شماره 3-2 – محاسبه آلفای کرونباخ………………. 60

جدول4-1-بررسی وضعیت جنسیت…………………………. 63

جدول4-2-بررسی وضعیت سن……………………………. 64

جدول4-3-بررسی وضعیت سابقه…………………………. 65

جدول4-4-بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………….. 66

جدول4-5-آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول……………… 67

جدول4-6-آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم……………… 67

جدول4-7- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم…………….. 67

جدول 4-8-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف………………….. 68

جدول 4-9-آزمون فرضیه فرعی اول  ……………………. 69

جدول 4-10-برازش مدل رگرسیونی تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 70

جدول 4-11-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 70

جدول 4-12-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 71

جدول 4-13- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 71

جدول 4-14-بررسی همبستگی فرضیه فرعی دوم……………… 72

جدول 4-15-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و رضایت شغلی.. 73

جدول 4-16-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 73

جدول 4-17-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 74

جدول 4-18- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 74

جدول 4-19-بررسی همبستگی فرضیه فرعی سوم……………… 74

جدول 4-20-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و تعهد سازمانی 76

جدول 4-21-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 76

جدول 4-22-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 77

جدول 4-23- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 77

جدول 4-24-نتایج فرضیات تحقیق………………………. 78

فهرست اشکال

 

عنوان                                                            شماره  صفحه

شکل2-1-دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی… 27

شکل2-2-مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او……………………………………………… 27

شکل2-3-اشکال تعهد سازمانی…………………………. 39

شکل2-4 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………. 45

شکل2-5-عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی 46

شکل2-6-مدل مفهومی تحقیق…………………………… 54

شکل4-1-بررسی وضعیت جنسیت………………………….. 63

شکل4-2-بررسی وضعیت سن…………………………….. 64

شکل4-3-بررسی وضعیت سابقه………………………….. 65

شکل4-4-بررسی وضعیت سطح تحصیلات……………………… 66

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید