پایان نامه ارتباط بین سازوکارهای کنترلی و نسبت جاری شرکت ها


۱-۱٫          انگیزه نگهداری وجه نقد

کینز[۱] سه انگیزه نیاز به انجام معاملات ، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می دانست. تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها ، انگیزه انجام معاملات (وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تاکید قرارداده اند.انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی ها (بجزء وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس می توان گفت شرکت هایی که با کمبود منابع داخلی روبرو هستند، می توانند بافروش دارایی ها ، با ایجاد بدهی های جدید یا انتشار سهام جدید و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. بنابراین، انتظار می رود شرکت هایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند ، مبالغ بیشتری از دارایی های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر ، انگیزه احتیاطی بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی ، استفاده از فرصتهای تجاری و اجتناب از ورشکستگی است . بنابراین شرکت ها موجودی نقد را برای مواجهه با وقایع پیش بینی نشده نگهداری می نمایند و در صورتی که هزینه سایر موارد تامین مالی بسیار زیاد باشد ، برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود از موجودیهای نقدی نگهداری شده استفاده می نماید(آقایی،۱۳۸۸،۵۵).

هزینه مربوط به نگهداری وجه نقد شامل سه مورد زیر است :میلر( ۱۹۸۶)[۲] آچاری و همکاران (۲۰۰۸)[۳]

  • کسب بازده پایین بدلیل عدم استفاده از نقدینگی مازاد
  • زیان های مالیاتی ممکن
  • پتانسیل بیشتر جهت سرمایه گذاری کمتر از میزان بهینه بدلیل هزینه های نمایندگی

با توجه به گفته های بالا میتوان هزینه ها و منافعی را برای نگهداری وجه نقد در نظر گرفت لذا میتوان برای هر شرکت سطحی از وجه نقد را در نظر گرفت که در این سطح مزایای نهایی نگهداری وجه نقد اضافی برابر است با هزینه نهایی آن . این سطح در اصطلاح سطح وجه نقد بهینه نامیده میشود .(آچاری ۲۰۰۴)[۴]

ما در این تحقیق بدنبال بررسی علل این موضوع هستیم که چرا بعضی از شرکتها وجه نقد کمتر و دیگر شرکت ها وجه نقد بیشتری را با توجه به ساختار مدیریتی خود نگهداری میکنند .همانطور که گفته شد سطح وجه نقد هر شرکت به عوامل خاص بستگی دارد ، در تاثیر دلایل نگهداری وجه نقد ،تعدادی از تحقیقات نشان دادند شرکتهایی که محدودیت مالی بیشتری دارند گرایش به نگهداری وجه نقد بیشتری دارند و همچنین شرکتهای بزرگتر جهت انجام امور مالی روزمره خود وجه نقد بیشتری نگهداری مینمایند.

اولا تعیین کننده های وجه نقد و دارایی های نقدی شرکت چه چیزهایی هستند؟

دوما اینکه ایا مولفه های حاکمیت شرکتی که بعنوان عوامل کنترلی شرکت ها شناخته میشوند چه تاثیری بر انتخاب میزان این وجوه دارند؟

[۱].Keynes

[۲]] miller ,M.H, 1986

[۳]Acharya,R,R,S,A,et al,2008

[۴] Acharya,R,R,almeida,H,campelle,M,2004

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل