پایان نامه ارتباط بین انگیزش الهام بخش و میزان خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج


۳ بخش دوم : خلاقیت [۱]

۲-۳-۱ مقدمه

خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور در هر اندازه که باشد، نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط بقاء هر سازمان یا جامعه تلقی گردیده و بر آموزش و کسب مهارت های لازم در بکارگیری این استعداد ویژه بشری تاکید بسیاری شده است. کلیدی ترین مساله در جامعه ما و تمام جوامع در حال توسعه ،خلاقیت است .یعنی مساله ای که با آن درست برخورد نشده است .خلاقیت نه ژنتیکی است و نه مربوط به نژادی خاص، بلکه اکتسابی است. حتی در کشور های پیشرفته نیز اگر سیستم های خلاق آنها از کار بیافتد، از رقابت هاعقب می افتند و نابود می شوند لذا تنها راه نجات کشورهای در حال توسعه خلاقیت است وراه دیگری ندارند.

بدیهی است برای همگامی با این تحولات، ارائه ایده ها و نظریه های جدید و باز سازی علوم مختلف امری اجتناب ناپذیرمی باشد و خلاقیت ( علیرغم قدمت تاریخی آن ) به عنوان شاخه ای جدید در علوم بشری به معنای مجموعه توانایی ها و خصیصه هایی که منجر به ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی گردیده و منشاء ابتکارات و نوآوری ها می باشد مطرح است. خلاقیت از جنس تفکر بوده و یک توانایی محسوب می گردد، در نتیجه قابل پرورش یافتن و یا در صورت عدم توجه، محکوم به تحلیل رفتن است

 

 

 

 

۲-۳-۲ معنای لغوی و اصطلاحی خلاقیت   

۲-۳-۲-۱ معنای لغوی:

الف: خلاقیت: که در کتابهای لغت این گونه بیان شده: اسم، وضع یا کیفیت خلاق بودن( نشانه های خلاقیت از همان کودکی در او نمایان بود) خلاق صفت آفریننده( خلاق عالم) دارای نیرو یااستعداد وآفرینش(ذهن خلاق) مو جب پیدایش چیزی تازه (فکر خلاق، کار خلاق)( فرهنگمعاصرفارسی،حرف:خ).

ب: نوآوری[۲]: اسم، عمل یا فرایند پدید آوردن چیزهای نو، بویژه روشهای فنی یا کابرد های صنعتی تازه؛ ابتکار؛ ابداع است.( فرهنگمعاصرفارسی،حرف،ن) نوآوری: عملنوآور، ابتکار، ابداع، بدعت گذاری، هرچیز تازه (لغتنامهدهخدا:حرف : ن)

۲-۳-۲-۲ معنای اصطلاحی:

معنای اصطلاحی خلاقیت و نوآوری همان تعاریفی که صاحب نظران ارائه نمودند، هستند. که این تعاریف از دو دیدگاه سازمانی و روانشناسی ارائه ، شده اند.

الف: تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان

دانشمندان، خلاقیت را با تعابیر متعدد ومتنوعی تعریف کرده اند. به طوری که گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت است. مثل هربرت فوکسمعتقد است که: فراگرد خلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسأله ای را به طور مفید و بدیع حل کند. و همچنین به اعتقاد جرج سیدل کهمگوید: توانایربطدادنووصلکردنموضوعهاصرفنظرازاینکهدرچهحوزهتاچهزمینهایانجامگیرد،ازمبانیبهرهگیریخلاقازذهناست. اریکفرم  نیزمعتقداستکه: خلاقیت،توانایدیدن،آگاهشدنوپاسخدادناست.

آبرهاممزلو  میگوید: از یکتاجر چنین آموختم که ایجاد یک مؤسسه تجاری نیز ممکن است فعالیتی خلاق باشد. همچنین ازیک نوجوان ورزشکار آموختم که حمله کاری در هنگام بازی ممکن است مانند تولید یک محصول یا سرودن یک غزل زیبا باشد.به این ترتیب می توان گفت که به طور کلی، خلاقیت عبارت است از: به کارگیری

۱٫creativity

۱٫innovation

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید