پایان نامه ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و سطح سلامت روانی

تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده تحقیق

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب و …) دانشجویان پسر کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 86-85 پرداخته است .

جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی مهر 82 تا مهر 85 . تعداد کل دانشجویان از لحاظ اموزشی 96 نفر منهای 11 دانشجوی انتقالی و مرخص از تحصیل در ترم مهر ماه 85 بود . یعنی جامعه آماری 85 نفر و طبق جدول که حبسی و مورگان 70 نمونه ( آزمودنی ) شامل سه رشته تحصیلی مشاوره و راهنمایی ، علوم تربیتی و روانشناسی در سطح تحصیلی کارشناسی .

از تعداد 70 نمونه آزمودنی 41 آزمودنی غیر ورزشکار – 29 و آزمودنی ورزشکار بودند . از 29 نفر آزمودنی ورزشکار 16 نفر – ورزشکار رشته هیا ورزشی انفرادی و 13 نفر ورزشکار رشته های گروهی

 ابزار گرد اوری داده ها :

1- پرسشنامه اطلاعات فردی     2- تست سلامت عمومی گلدبرگ GHQ

 روشهای آماری :

آمار توصیفی (فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف استاندارد ، رسم نمودار و جدول )

 روشهای آماری :

آمار استنباطی ( آزمون t مستقل برای میانگین گروههای متفاوت)

محاسبات با نرم افزارهای رایانه ای و روشهای آماری توصیفی و استنباطی

نتایج بدست امده نشان می دهد که ورزشکاران نسبت به ازمودنیهای غیر ورشکار از سلامتی بالاتری برخوردار بودند . تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی ما بین ورزشکاران انفرادی و گروهی مشاهده شد . زیر مجموعه های سلامت روانی ( جسمانی ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، کارکرد اجتماعی ، علائم افسردگی ) آزمودنیهای ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنیهای ورزشکار به لحاظ کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی وضعیت بسیار مطلوبی را نسبت به آزمودنیهای غیر ورزشکار داشتند .

 1-1- مقدمه

در عصر حاضر اختلاف رفتار یو روانی از جمله مشکلات جدی و شایع در جهان است . این پدیده در کشورهای در حال توسعه به ویژه در ایران دامنه وسیعتری دارد و دائما رو به افزایش است . فصل نامه پژوهشهای روانشناختی ، 1371

بر این اساس با وجود پیشرفتهای علمی در یک صد (100) سال گذشته که باعث شده است تا بسیاری از بیماریهای عفونی و مسری از زندگی مردم رخت بر بندد، اما بنظر می رسد که اختلالات روانی با انواع و شدتهای متفاوت جایگزین ان بیماریها شده است .

نتیجه برخی از مطالعات ، صنعتی شدن کشورها و تغییرات اجتماعی از قبیل شهر نشینی ، فروپاشی خانواده ها و تغییر در شیوه زندگی مردم و مشکلات اقتصادی را از جمله برخی از علل این مشکلات می داند . جامعه دانشجویان کشور نیز که اغلب درگیر فراگیری علم و دانش هستند به لحاظ استرس های خاص حین سنین بیشتر در معرض این فشارها و مشکلات قرار دارند .

به اعتقاد پرز (1969) انسان یک ارگانیزم است و یک ارگانیزم از محیط خودش مستقل نیتس و به محیطی احتیاج دارد که با آن به تعامل و مبادله بپردازد . انسان تمایل دارد که در جهت چیزهای کل و یا هیئتهای جنب حرکت کند تا از تنشهای خود بکاهد و کلیت خود را به ظهور برساند . بنابراین تمایل اساسی هر ارگانیزمی و از جمله آنان انسان تلاش برای کسب تعادل است .

تعادلی که هرگز به طور ثابت و دایمی حاصل نمی شود . هدف تلاش برای کسب تعادل و موازنه کاهش ششهاست که این برای ارگانیزم لذت بخش است . همین تلاش در فرایند حفظ تعادل است که نظم خود به خودی ارگانیزم را به وجود می اورد با توجه به حساسیت این دوران یعنی دوران دانشجوی که همراه با دوری از خانواده ، فشارهای روحی و روانی و مقتضیات خاص این سنین توجه به تاثیر نامطلوبی که این اضطراب ها و استرس ها در فرایند کلی زندگی دانشجویان دارد لازم است که به سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) آنها توجه شود .

راهکارهای بسیاری جهت مبارزه با فشارهای روانی ارتقاء سطح سلامت روانی و ارتقاء سلامت عمومی جامعه و قشرهای مختلف مردم مانند شناخت موقعیت ، تفریحات سالم و سرگرمیها ( ورزش و شرکت در مراسم ها ) خواب کافی ، همکاری و نوع دوستی ، مشارکت دادن دیگران در کار کسب تجارت و لذت بردن از شغل ارائه شده است 2 ( ابطحی ، 1380) اما به نظر می رسد از میان آنها عامل ورزش و فعالیتهای بدنی به عنوان یک راهکار مناسب و موثر موبج ارتقاء سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) انان گردد. با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت های بدن یاین پژوهش قصد دارد سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و …. ) دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران را به عنوان یک متغیر مهم مورد بررسی قرار دهد .

 2-1- بیان مسئله و سئوالات تحقیق

بنابر امد و سازمان بهداشت جهانی 1993 در دنیا حدود 500 میلیون نفر از اختلالات روانی رنج می برند که از این عده حدود 52 میلیون نفر به اکسینرو فرین و نزدیک به 150 میلیون نفر به انواع اختلالات عصبی دیگر مبتلا می باشند که غالب این موارد در کشورهای در حال توسعه می باشد . ( یعقوبی ، 1374)

یافته های یک بررسی که در فرهنگستان خانواده آمریکا انجام گرفته است ، نشان داد که 80 درصد کارکنان مشاغل اجرایی 66 درصد آموزگاران و منشی ها ، 44 درصد کارکنان تولید پوشاک و 25 درصد کشاورزان تحت فشار و روانی بودند بدیهی است بیماریهای روانی مختص به یک قشر و طبقه خاصی نیست و تمام طبقات جامعه را شامل می شود . از طرفی سلامت روانی و عمومی دانشجویان به واسطه نقش اثر گذار انان بر باورهای فکری و فرهنگی و پیشرفت همه جانبه جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است .

به هر حال اغلب محققین ، ورزش را به عنوان راهکاری مناسب جهت ارتقاء سلامت روانی مورد تایی قرا رداده اند پژوهشگران زیادی ارتباط سلامت روان یو خلق و خو را با امادگی قلبی عروقی و شرکت در فعالیتهای بدنی را بررسی کرده اند و دریافته اند که شرکت در فعالیت بدنی با ارتقای سطح سلامت روانی و خلق و خو ارتباط دارد .

همچنین نورول و بلز ( 1993) پلنت و رودین (1990) از نتایج تحقیقات خود به نتایج مشابهی از موارد بالا رسیدند . اگر چه برخی از تحقیقات نیز شواهدی قوی مبنی بر تاثیر ورزش بر سلامت روانی را نشان نداده اند ( سناکس و همکارانش ، 1990 کینگ و همکارانش 1989) تعداد کم مطالعات کلینکی و نتایج متناقض بعضی از این مطالعات تایید این مسئله که ورزش تاثیر قوی و مثبتی بر سلامت روانی دارد را مشکل کرده است . شکی نیست که این زمینه احتیاج به مطالعات بیشتری دارد .

با توجه به ضرورت توجه به نتایج متناقض تحقیقات و همچنین اثرات نامطلوبی که بیماریهای روانی در حوزه های فرهنگی عاطفی ، سیاسی ، اقتصادی ، فردی و اجتمعی ، خانوادگی و انسانی می تواند در جامعه ایجاد نماید پژوهش در پی آن است تا به سئوالات زیر پاسخ گوید و نقش ورزش و فعالیتهای بدنی را در خصوص کاهش این اختلالات مطالعه و روشن نماید .

  • آیا بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) ارتباط وجود دارد ؟
  • آیا ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی از لحاظ سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) با هم تفاوت دارند ؟
  • آیا بین سابقه ورزشی و سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) ارتباطی وجود دارد ؟
  • آیا افراد ورزشکار سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) بهتری دارند ؟

 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ( فایده های تحقیق)

بر اساس یافته های علوم انسانی به ویژه روانشناسی ، کنترل فشارهای روانی افراد در همه سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بدیهی است این اهمیت با حساسیت سازمانها نیز از شدت بیشتری برخوردار است . در میان سازمانهای اجتماعی ، دانشجویان نیز از اهمیت ویژه و موقعیت حساسی برخوردارند . عمده ترین قشر جامعه که وظیفه کسب دانش امروز را دارند و از استعداد بالقوه ای جهت اداره اینده کشور برخوردارند همین قشر دانشجویان است که بعهدها با توجه به عضو اوین و تصدی مشاغل گوناگون چون معلم استاد دانشگاه افراد مهم جهت ساخت پا به های اقتصادی سیاسی و فهرنگی جامعه پایه های مهم بقای جامعه خواهند شد .

موضوع سلامت روان دانشجویان و تاثیر ان بر سایر زوایای زندگی انان موضوعی است که اکثریت متخصصان تعلیم و تربیت و محققان به ان با عظیمی دارند دانشجویان افرادی هستند که با توجه به موقعیت ویژه انان بیشتر در معرض فشارهای عصی قرار دارند و این تاثیر بهره وری انان را نیز تحت شعاع قرار می دهد .

دانشگاه و جامعه دانشجویان به عنوان عضو فعال ( متخصص جامعه یکی از ارکان و نهادهای توسعه پایدار فرهنگ و اجتماعی هر جامعه محسوب می شوند . بررس سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان که از مهم ترین و موثرترین اعضاء جامعه دانشگاهی کشور به حساب می ایند نیاز به راهکارهای جهت ارتقاء سطح سلامت روانی هستند و باید به پیشگیری از افت سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) آنان پرداخته شود . به بیان دیگر این پژوهش علاوه بر این که حیطه دانش مربوط به این موضوع را توسعه می بخشد . می تواند توجه مسئولین محترم وزارت علوم و مسئولین محترم دانشگاهها را به این هدف معطوف سازد که : علاوه بر اثرات جسمانی ورزش اثرات روانی ان نیز در نظر گرفته شود . و این پژوهش قدمی است .

 4-1- موضوع تحقیق

بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی _ جسمانی ، اضطراب و اختلال ، کارکرد اجتماعی ، افسردگی ) در بین دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 86-85

 5-1- اهداف تحقیق

الف ) هدف کلی :

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای مبدنی و ورزشی با سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 86-85

 ب – اهداف اختصاصی :

موضوع تحقیق حاضر به طور اختصاصی جنبه های زیر را مورد بررسی قرار می دهد :

1- بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی با سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2- توصیف سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر ( مرد ) ورزشکار

3- توصیف سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر غیر ورزشکار

4- مقایسه سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

5- ارتباط سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) پسر ( مرد ) ورزشکار با سابقه ورزشی

6- توصیف اجمالی سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) پسر (مرد) ورزشکار رشته های انفرادی

7- توصیف اجمالی سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) پسر ورزشکار رشته های گروهی

8- مقایسه سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر ورزشکار رشته های انفرادی و گروهی

9- توصیف اجمالی هر یک از زیر مجموعه های سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) در پسران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار

10- مقایسه بین زیر مجموعه های سالمت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

 6-1- فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

1- بین میزان انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) ارتباط معنی دار وجود دارد .

2- بین سطح سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) و سابقه ورزشی ارتباط معنی دار وجود دارد

3- سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار با هم تفاوت معنی دار دارد .

4- سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) دانشجویان پسر ورزشکار ، رشته های ورزشی گروهی و انفرادی با هم تفاوت معنی دار دارد .

5- زیر مجموعه های سلامت روانی ( فیزیکی ، اجتماعی و … ) پسران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار با هم تفاوت معنی دار دارد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید