پایان نامه ارتباط باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان پسر

ارسال شده در سایت پایان نامه

۷-تعاریف واژه ها :

۷-۱- تعریف مفهومی باورهای فراشناختی :

باورهای فراشناختی اطلاعاتی است که افراد در مورد شناخت خود و راهبردهای یادگیری دارند که این راهبرد ها در آنها اثر می گذارد . این مفهوم یکی از جنبه های فراشناخت[۱] است . فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است ، که در برگیرنده دانش فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ، نظارت یا کنترل می کند و اغلب نظریه پردازان بین دو جنبه از فراشناخت یعنی باورهای فراشناختی و نظارت فراشناختی تمایز قایل شده اند . همچنین نظارت فراشناختی به دامنه از کارکردهای  اجرایی نظیر توجه ، کنترل ، برنامه ریزی و تشخیص خطا در عملکرد اشاره دارد ، ( ولز[۲] ، ۲۰۰۰ ؛ ترجمه : بهرامی و رضوان ، ۱۳۸۵) .

۷-۲- تعریف عملیاتی باورهای فراشناختی :

باورهای فراشناختی در این پژوهش عبارت می باشد از پنج خرده مقیاس کنترل ناپذیری ، باورهای مثبت ، وقوف شناختی ، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار که توسط پرسشنامه [۳]MCQ-30 سنجیده می شود  ، ( همان منبع ) .

۷-۳- تعریف مفهومی سازگاری فردی – اجتماعی:

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه ی راهبردهای که فرد برای اداره کردن موقیت های استرس زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد گفته می شود ، ( سادوک و ساودک[۴] ، ۲۰۰۳ ، به نقل از افتخار صعادی ۱۳۸۶ ) . سازگاری مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است ، و ناسازگاری زمانی به وجود می آید که فرد مهارتهای لازم برای تطابق با مشکلات روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد . بطور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخهای سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارتهای اجتماعی لازم را فرا گیرند ، (فیرس[۵] ، ۱۹۹۱ ؛ ترجمه : فیروز بخت ، ۱۳۷۴ ) .

۷-۴- تعریف عملیاتی سازگاری فردی – اجتماعی:

سازگاری فردی – اجتماعی در این پژوهش توسط پرسشنامه روانی کالیفرنیا[۶] CPI  سنجیده می شود . این مقیاس در سال ۱۹۵۳ توسط کلارک[۷] و همکاران و به منظور سنجش سازگاریهای مختلف زندگی تهیه شده است که دارای دو قطب سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی است . این پرسشنامه ، ۱۸۰ سوال و ۱۲ خرده مقیاس دارد که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و بقیه ، جهت اندازه گیری سازگاری اجتماعی طراحی شده است ، ( کلارک و همکاران ، ۱۹۵۳ ؛ به نقل از عمیدنیا ، نیسی و سودانی ، ۱۳۸۹ ) .

[۱]– Metacognitive

[۲]– Wells

[۳]– Meta Cognitive Questionnaire

[۴]– Sadock & Sadock

[۵]– Phares

[۶]– California Personality Inventory

[۷]– Clark

 

متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر
پایان نامه بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران در سال 1392
پایان نامه بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)
پایان نامه ارشد:اثر آموزش مهارت جرأت¬ورزی برافزایش جرأت¬ورزی رابطان افتخاری بهداشت
دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی روش تدریس مبتنی بر هوش چند گانه