پایان نامه ارتباط باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان پسر


۷-تعاریف واژه ها :

۷-۱- تعریف مفهومی باورهای فراشناختی :

باورهای فراشناختی اطلاعاتی است که افراد در مورد شناخت خود و راهبردهای یادگیری دارند که این راهبرد ها در آنها اثر می گذارد . این مفهوم یکی از جنبه های فراشناخت[۱] است . فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است ، که در برگیرنده دانش فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی ، نظارت یا کنترل می کند و اغلب نظریه پردازان بین دو جنبه از فراشناخت یعنی باورهای فراشناختی و نظارت فراشناختی تمایز قایل شده اند . همچنین نظارت فراشناختی به دامنه از کارکردهای  اجرایی نظیر توجه ، کنترل ، برنامه ریزی و تشخیص خطا در عملکرد اشاره دارد ، ( ولز[۲] ، ۲۰۰۰ ؛ ترجمه : بهرامی و رضوان ، ۱۳۸۵) .

۷-۲- تعریف عملیاتی باورهای فراشناختی :

باورهای فراشناختی در این پژوهش عبارت می باشد از پنج خرده مقیاس کنترل ناپذیری ، باورهای مثبت ، وقوف شناختی ، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار که توسط پرسشنامه [۳]MCQ-30 سنجیده می شود  ، ( همان منبع ) .

۷-۳- تعریف مفهومی سازگاری فردی – اجتماعی:

سازگاری یک مفهوم عام است و به همه ی راهبردهای که فرد برای اداره کردن موقیت های استرس زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد گفته می شود ، ( سادوک و ساودک[۴] ، ۲۰۰۳ ، به نقل از افتخار صعادی ۱۳۸۶ ) . سازگاری مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است ، و ناسازگاری زمانی به وجود می آید که فرد مهارتهای لازم برای تطابق با مشکلات روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد . بطور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخهای سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارتهای اجتماعی لازم را فرا گیرند ، (فیرس[۵] ، ۱۹۹۱ ؛ ترجمه : فیروز بخت ، ۱۳۷۴ ) .

۷-۴- تعریف عملیاتی سازگاری فردی – اجتماعی:

سازگاری فردی – اجتماعی در این پژوهش توسط پرسشنامه روانی کالیفرنیا[۶] CPI  سنجیده می شود . این مقیاس در سال ۱۹۵۳ توسط کلارک[۷] و همکاران و به منظور سنجش سازگاریهای مختلف زندگی تهیه شده است که دارای دو قطب سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی است . این پرسشنامه ، ۱۸۰ سوال و ۱۲ خرده مقیاس دارد که نیمی از آنها برای سنجش سازگاری فردی و بقیه ، جهت اندازه گیری سازگاری اجتماعی طراحی شده است ، ( کلارک و همکاران ، ۱۹۵۳ ؛ به نقل از عمیدنیا ، نیسی و سودانی ، ۱۳۸۹ ) .

[۱]– Metacognitive

[۲]– Wells

[۳]– Meta Cognitive Questionnaire

[۴]– Sadock & Sadock

[۵]– Phares

[۶]– California Personality Inventory

[۷]– Clark

 

متن کامل پایان نامه