پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی


چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق ،نوعی مبانی نظری هدایت کننده برای دستیابی به علل وقوع یک پدیده اجتماعی است که می توان بخشی واقعیت رادر مورد آن پدیده کشف کردو به تبیین و تفسیر و تحلیل و تشریح پدیده مورد تحقیق پرداخت.چارچوب نظری با توجه به پرسش آغازین و منابع گردآوری شده و مصاحبه های تخصصی که با صاحب نظران قبل از انجام تحقیق صورت گرفته تعیین می شود (ساروخانی،۱۳۷۲).

یک چارچوب نظری خوب در جای خود،معنای منطقی برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۹). متغیر مستقل در این تحقیق بر اساس چارچوب مدل ارتباطات راهبردی کارکنان که توسط بارت تهیه شده است ارتباطات راهبردی کارکنان می باشد که با مشخصه های مدیریت حمایتی در سازمان،استقرار مناسب کارکنان در سازمان، پیام های هدفمند در سازمان و رسانه مؤثر در سازمان مطرح می باشند.

 

 

متغیر وابسته در این تحقیق الزامات تغییر سازمانی می باشد که عبارت است از: وجوبی برای اعمال تغییرات در یک سازمان به منظور دستیابی به راندمان بیشتر عنوان شده است(فرهنگی و دیگران،۱۳۸۳).پس از تبیین متغیرهای تحقیق مدل مفهومی تحقیق حاضر که محقق ساخته می­باشد برای ارتباطات راهبردی کارکنان از مدل بارت (۲۲۱،۲۰۰۲) استفاده شده است . در شکل زیر نشان داده شده است.

ارتباطاتراهبردی کارکنان
مدیریت حمایتی در سازمان
استقرار مناسب کارکنان در سازمان
پیام های هدفمند در سازمان
رسانه موثر در سازمان
الزامات تغییر سازمانی

 

 

 

 

 

نمودار ۱-۱ (مدل مفهومی تحقیق)

۱-۶ سوالات تحقیق

۱-۶-۱ سوال اصلی

آیا بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا  رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۶-۲ سوالات فرعی

آیا بین مدیریت حمایتی در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین استقرار مناسب کارکنان در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین پیام های هدفمند در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین رسانه موثر در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۷ فرضیه های تحقیق

  • بین مدیریت حمایتی در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین استقرار مناسب کارکنان در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین پیام های هدفمند در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بین رسانه موثر در سازمان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی شهرستان بندر آستارا رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱-۸ متغیرهای تحقیق

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند . مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم . هم چنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد( ایران نژاد ، ص ۴۷: ۱۳۸۲).

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید