پایان نامه ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

دکتر همایون موتمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-هدف از تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-4-ساختارپایان نامه ……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-نتایج وخروجی مورد نظر ………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1- معماری چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-معماری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-تاریخچه معماری سازمانی………………………………………………………………………………….. 8

2-4-فرایند معماری سازمانی……………………………………………………………………………………… 10

2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات……………………………………………………………… 10

2-4- 2-برنامه ریزی معماری سازمانی………………………………………………………………………….. 10

2-4-3- اجرای معماری سازمانی……………………………………………………………………………….. 10

2-5-معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………………………. 10

2-5-1- تعریف شرکت IBM……………………………………………………………………………………

2-5-2- تعریف Microsoft…………………………………………………………………………………….

2-5-3- تعریف W3C……………………………………………………………………………………………………..

2-5-4- تعریف Open Group………………………………………………………………………………………..

2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………………………………………………………………….. 12

2-6-1-تعریف سرویس……………………………………………………………………………………………. 12

2-6-2-پروتکل ها و استانداردها………………………………………………………………………………… 14

2-7-معماری سازمانی سرویس گرا……………………………………………………………………………… 18

2-8-اهداف و چالشهای معماری سرویس گرا………………………………………………………………… 18

2-9-فواید و ضرورت SOA از نگاه ذینفعان………………………………………………………………… 19

2-10-چرخه ی حیات SOA…………………………………………………………………………………….

2-11-حاکمیت چیست؟…………………………………………………………………………………………… 21

2-11-1-محدوده ی حاکمیت …………………………………………………………………………………… 22

2-11-2-مدیریت و حاکمیت ……………………………………………………………………………………. 22

2-11-3-حاکمیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 22

2-12-حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………… 23

2-12-1-چالش های معماری سرویس گرا……………………………………………………………………. 26

2-12-2-شروع حاکمیت SOA………………………………………………………………………………….

2-12-3-چرخه ی حیات سرویس………………………………………………………………………………. 32

2-13-چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا……………………………………………………….. 33

2-13-1-چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethod………………………..

2-13-2- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهIBM……………………………………..

2-13-3- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهOracle………………………………….

2-13-4- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه AG reSoftwa……………………..

2-13-5- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه Bieberstein…………………………

2-13-6- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهSAE – CBDI………………………

2-13-7- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهITIL……………………………………..

2-14-چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………. 43

2-15-منطق فازی……………………………………………………………………………………………………. 45

2-15-1-مدل فازی متغیرها……………………………………………………………………………………….. 45

2-15-2-عملیات برروی مجموعه های فازی…………………………………………………………………. 47

2-15-3-رابطه بین مجموعه های فازی…………………………………………………………………………. 49

2-15-4-اتصال دهنده ها…………………………………………………………………………………………… 50

2-15-5-استنتاج……………………………………………………………………………………………………… 51

2-16-روشهای انجام شده برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی سرویس گرا……………………….. 52

2-16-1-جوانبخت و همکاران…………………………………………………………………………………… 52

2-16-2-محمودی و همکاران……………………………………………………………………………………. 54

2-16-3-مدل رزمی و همکاران………………………………………………………………………………….. 55

2-16-4-مدل AMO CURT………………………………………………………………………………….

2-16-5-مدل ECKERT JULIAN………………………………………………………………………

2-16-6-مدل زبانی…………………………………………………………………………………………………. 57

2-16-7-مدل نامداریان و همکاران………………………………………………………………………………. 58

2-16-8-مدل امتیازدهی……………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش _ ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………… 61

3-2-جامعه اماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 61

3-3-روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-1-تعیین چارچوب……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1-1-مدل ارائه شده توسط AG Software…………………………………………………………..

3-3-1-2مدل ارائه شده توسط مارکس……………………………………………………………………. 63

3-3-1-3مدل SCHEPER……………………………………………………………………………………..

3-3-1-4-مدل بلوغ کنترل اهداف اطلاعات و فناوری……………………………………………………… 65

3-3-1-5-مدل نامداریان و همکاران…………………………………………………………………………….. 66

3-3-1-6-مدل بلوغ یکپارچگی سرویس………………………………………………………………………. 67

3-3-1-7-مدل بلوغ SOA سازمان…………………………………………………………………………….. 68

3-3-1-8-مدل بلوغ قابلیت سرویس فناوری اطلاعات…………………………………………………….. 69

3-3-1-9-مدل بلوغ معماری سرویس گرا SOAMM…………………………………………………….

3-3-2-مشخص کردن فاکتورهای لازم برای ارزیابی………………………………………………………… 74

3-3-4-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 79

3-3-4-1-پایگاه قواعد فازی……………………………………………………………………………………… 79

3-3-4-2-موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………. 80

3-3-4-3-فازی ساز………………………………………………………………………………………………… 80

3-3-4-4-غیرفازی ساز……………………………………………………………………………………………. 80

3-3-5-جمع اوری اطلاعات از خبرگان……………………………………………………………………….. 80

3-3-6-ارزیابی خروجی با نمودار راداری……………………………………………………………………… 82

3-3-7- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1- مطالعه موردی………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها با موتور استنتاج فازی………………………………………………………….. 93

4-3-ارزیابی روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 97

4-4-جمع بندی مطالعه موردی…………………………………………………………………………………… 98

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. 100

5-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….101

5-2-مزایای مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………….101

5-3-اقدامات آتی……………………………………………………………………………………………………102

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….103

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 108

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم
پایان نامه ارشد بررسی محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق
پایان نامه مدیریت تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام
دانلود پایان نامه ارشد خودکارآمدی عمومی