پایان نامه ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

اساتید راهنما :

دکتر جواد رضائیان

دکتر ایرج مهدوی

-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….3

1-4- فرضیات مساله…………………………………………………………………………………………………………..5

1-5-پرسش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………8

2-2- سیستم انبار عبوری……………………………………………………………………………………………………8

2-3- مزایای استفاده از انبار عبوری……………………………………………………………………………………10

2-4- خصوصیات انبار عبوری……………………………………………………………………………………………12

2-5- مروری بر مدلهای ریاضی انبار عبوری………………………………………………………………………..14

2-5-1- مکانیابی انبار عبوری…………………………………………………………………………………………….14

2-5-2-جانمایی انبار عبوری…………………………………………………………………………………………….15

2-5-3- شبکه های انبار عبوری………………………………………………………………………………………..16

2-5-4- مسیریابی وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………..16

2-5-5- تخصیص مقصد مناسب به درب ها……………………………………………………………………….17

2-5-6- زمانبندی کامیون ها……………………………………………………………………………………………..18

2-5-7- ذخیره موقت……………………………………………………………………………………………………….19

2-5-8- موارد دیگر…………………………………………………………………………………………………………20

2-6- مفاهیم مکان یابی – مسیریابی و پژوهش های انجام شده……………………………………………..20

2-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….21

فصل سوم : مدل ریاضی و الگوریتم های پیشنهادی

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..23

3-2- مکانیابی- مسیریابی انبار عبوری……………………………………………………………………………………23

3-3- فرضیات مسأله……………………………………………………………………………………………………………24

3-4- مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………….25

3-4-1- مجموعه ها و اندیس ها…………………………………………………………………………………………..25

3-4-2- پارامتر های ورودی…………………………………………………………………………………………………25

3-4-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………………………….26

3-4-5- تابع هدف و محدودیتها……………………………………………………………………………………………27

3-5- اعتبار سنجی مدل………………………………………………………………………………………………………..30

3-8- پیچیدگی مسأله…………………………………………………………………………………………………………..34

3-9- مروری بر الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………….35

3-9-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….35

3-9-2- مکانیزم الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………36

3-9-3- عملگرهای الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………38

3-9-4- کد کردن………………………………………………………………………………………………………………..40

3-9-5- ایجاد جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………………….42

3-9-6- تابع برازندگی…………………………………………………………………………………………………………43

3-9-7- انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………..43

3-9-8- ترکیب……………………………………………………………………………………………………………………46

3-9-9- احتمال ترکیب………………………………………………………………………………………………………..48

3-9-10- جهش………………………………………………………………………………………………………………….49

3-9-11- استراتژی برخورد با محدودیت ها…………………………………………………………………………..49

3-9-12- شرایط توقف الگوریتم…………………………………………………………………………………………..51

3-10- هوش ازدحامی(SI)…………………………………………………………………………………………………..51

3-11- الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)……………………………………………………………………………………53

3-11-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….53

3-11-2- مراحل تکامل الگوریتم………………………………………………………………………………………….55

3-11-2- مکانیزم الگوریتم ازدحام ذرات ……………………………………………………………………………..57

3-12- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..59

فصل چهارم : روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده………………………………………………………………………………61

4-2-1-نحوه نمایش جواب­ها………………………………………………………………………………………………61

4-2-2-نحوه نمایش جواب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی……………………………………………………………64

4-2-3- عملکرد کلی الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………68

4-2-4-نحوه تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………….69

4-2-5-ارزیابی جواب­ها………………………………………………………………………………………………………69

4-2-6-مکانیزم انتخاب………………………………………………………………………………………………………..69

4-2-7-عملگرهای ژنتیک……………………………………………………………………………………………………70

4-2-7-1-عملگرهای تقاطعی……………………………………………………………………………………………….70

4-2-7-2-عملگرهای جهشی………………………………………………………………………………………………70

4-2-8-تکرار الگوریتم……………………………………………………………………………………………………….70

4-2-9-شرط توقف الگوریتم………………………………………………………………………………………………71

4- 3- تشریح ساختار الگوریتم ازدحام ذرات ارائه شده…………………………………………………………..71

4-3-1- نحوه نمایش ذرات………………………………………………………………………………………………….74

4-3-2- تولید جواب­های اولیه…………………………………………………………………………………………….74

4-3-3- محاسبه مقادیر شایستگی………………………………………………………………………………………..75

4-3-4- تکرار الگوریتم………………………………………………………………………………………………………75

4-3-5- شرط توقف الگوریتم……………………………………………………………………………………………..75

4-4- تولید مسئله نمونه……………………………………………………………………………………………………..76

4-5-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو……………………………………………………….77

4-6- مفروضات و پارامترهای الگوریتم­ها……………………………………………………………………………..79

4-7-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده……………………………………………………………………………..80

4-8-  مقایسه نتایج الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام ذرات و لینگو………………………………………81

4-8-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی

5-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..87

5-2-پیشنهادهای آتی………………………………………………………………………………………………………..88

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………90

فهرست جداول

جدول 2-1 : راهنمای استفاده از انبار عبوری…………………………………………………………………………..11

جدول 3-1 اطلاعات مکانهای کاندید انبار عبوری……………………………………………………………………31

جدول 3-2- تعداد ماشینهای موجود در هر انبار عبوری وظرفیت هر نوع وسیله نقلیه…………………31

جدول 3-3- حجم هر نوع کالا……………………………………………………………………………………………..31

جدول 3-4- ماتریس قابلیت حمل هر وسیله نقلیه بسته به نوع کالا……………………………………………31

جدول 3-5- ظرفیت هر تأمین کننده از هر نوع کالا…………………………………………………………………31

جدول 3-6- تقاضا هر مشتری از هر نوع کالا………………………………………………………………………….31

جدول 3-7- فاصله نقاط………………………………………………………………………………………………………32

جدول 3-8- هزینه حمل بین نقاط…………………………………………………………………………………………32

جدول 3-9- مقدار کالای بارگیری شده توسط وسایل نقلیه در تأمین کنندگان و انبارهای عبوری…34

جدول 3-9- مقدار کالای تخلیه شده توسط وسایل نقلیه در مشتریان و انبارهای عبوری……………..34

جدول 4-1. سطوح پارامترهای مسئله در سایز کوچک……………………………………………………………..76

جدول4-2- ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو………………………………………..78

جدول 4-3-مقادیر پارامترهای الگوریتم GA……………………………………………………………………………79

جدول 4-4-مقادیر پارامترهای الگوریتم PSO………………………………………………………………………….79

جدول4-5-نماد‌‌های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم ها………………………………………………………….81

جدول4-6- مقادیر به دست آمده از اجراهای متفاوت برای هر دو الگوریتم و لینگو…………………….82

جدول4-7-مقادیر RPD و متوسط زمان محاسبه………………………………………………………………………84

فهرست اشکال

شکل2-1- تصویر شماتیک از یک انبارعبوری………………………………………………………………………..9

شکل 2-2- کنترل مواد در نوعی از انبار عبوری……………………………………………………………………..9

شکل 2-3 : انبار عبوری تک مرحله ای………………………………………………………………………………..13

شکل 2-4 : انبار عبوری دو مرحله ای………………………………………………………………………………….13

شکل 3-1- نمایی از مسیر حرکت وسیله نقلیه………………………………………………………………………33

شکل3-2- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………..40

شکل 3-3- نمایش ترکیب یک نقطه ای ………………………………………………………………………………47

شکل 3-4- نمایش ترکیب دو نقطه ای…………………………………………………………………………………47

شکل 3-5- نمایش وارونه سازی بیت…………………………………………………………………………………..49

شکل 3-6- نمایش تغییر ترتیب قرار گیری…………………………………………………………………………..49

شکل3-7- دیاگرام بلوکی الگوریتم ازدحام ذرات ساده……………………………………………………………..57

شکل4-1- فضای جواب و کدینگ مسأله……………………………………………………………………………..62

شکل4-2- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب……………………………………………………………………….62

شکل4-3- نمونه نحوه پردازش 4 کار روی یک ماشین…………………………………………………………..63

شکل 4-4- کروموزوم مرحله اول………………………………………………………………………………………..64

شکل 4-5- کروموزوم مرحله دوم……………………………………………………………………………………….65

شکل 4-6-کروموزوم مرحله دوم در حالتی که انبار عبوری 1 برقرار نشود………………………………..65

شکل 4-7- کروموزوم مرحله سوم………………………………………………………………………………………66

شکل4-8- کروموزوم مرحله چهارم…………………………………………………………………………………….67

شکل 4-9- ساختار الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………………..68

شکل 4-10- ساختار الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات…………………………………………………………73

فهرست نمودار

نمودار4-1- همگرایی الگوریتم ژنتیک ارائه شده……………………………………………………………………80

نمودار4-2- همگرایی الگوریتم ازدحام ذرات ارائه شده………………………………………………………….80

نمودار 4-3- RPD برای تعداد مختلف نقاط…………………………………………………………………………85

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه:بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیر...
پایان نامه بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران
پایان نامه بررسی موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان
دانلود پایان نامه بررسی تعامل شخصی در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص