پایان نامه ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

ارائه یک مدل جدید جایابی و تخصیص در محیط غیرقطعی

استاد راهنما:

دکتر کامران شهانقی

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف و اهمیت موضوع 2

1-3- هدف تحقیق 3

1-4- روش تحقیق 3

1-5- معرفی فصل‌ها 4

فصل 2: مروری بر منابع 5

2-1- مقدمه 6

2-2- تعاریف، اصول و مبانی نظری 6

2-2-1- مروری بر فضای ترکیبی 6

2-2-2- معیارهای رتبه‌بندی 8

2-2-3- شبیه‌سازی ترکیبی 9

2-3- مروری بر ادبیات موضوع 9

2-3-1- مدل‌های برنامه‌ریزی ترکیبی 9

2-3-1-1- مدل کلی 10

2-3-1-2- مدل برنامه‌ریزی ارزش انتظاری 10

2-3-1-3- برنامه‌ریزی با محدودیت شانس 11

2-3-1-4- برنامه‌ریزی وابسته به شانس 12

2-3-2- مسأله جایابی -میانه 13

2-4- نتیجه‌گیری 15

فصل 3: روش تحقیق 17

3-1- مقدمه 18

3-2- علت انتخاب روش 18

3-3- تشریح کامل روش تحقیق 19

3-3-1- مقدمات 19

3-3-2- طراحی مدل جدید جایابی -میانه در محیط ترکیبی 21

3-3-3- روش حل 23

3-3-4- الگوریتم ژنتیک 26

3-3-4-1- معرفی کروموزوم‌ها 26

3-3-4-2- جمعیت اولیه 27

3-3-4-3- تست شدنی بودن 28

3-3-4-4- تابع ارزیابی 29

3-3-4-5- فرآیند انتخاب والد 29

3-3-4-6- عملیات تقاطع 29

3-3-4-7- عملیات جهش 32

3-3-4-8- فرآیند تخصیص مجدد 32

3-3-4-9- فرآیند انتخاب جمعیت 33

3-3-4-10- معیار توقف 33

فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 34

4-1- مقدمه 35

4-2- محتوا 35

4-2-1- اجرای الگوریتم بر روی داده‌های قطعی 35

4-2-2- اجرای مدل در محیط احتمالی 37

4-2-3- اجرای مدل در محیط ترکیبی 40

4-2-4- خلاصه 51

فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 52

5-1- مقدمه 53

5-2- محتوا 53

5-2-1- جمع‌بندی 53

5-2-2- نوآوری 55

5-2-3- پیشنهادها 55

مراجع 57

پیوست‌ها 60
فهرست اشکال

شکل (3-1) نمونه‌ای از کروموزوم الگوریتم ارائه شده 27

شکل (3-2) نحوه عملکرد عملیات تقاطع تک نقطه 30

شکل (3-3) نحوه عملکرد عملیات تقاطع دو نقطه 30

شکل (3-4) نحوه عملکرد عملیات تقاطع سه والد 31

شکل (3-5) نحوه عملکرد عملیات جهش دو نقطه‌ای 32

شکل (4-1) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال احتمالی لیو 39

شکل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 39

شکل (4-3) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ون و ایوامورا 41

شکل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ون و ایوامورا 42

شکل (4-5) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال لیو 44

شکل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 45

شکل (4-7) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا 47

شکل (4-8) نمودار تغییرات  و  نسبت به  در مسأله 26 استان 49

شکل (4-9) جایابی انبار در مسأله 26 استان 50
فهرست جداول

جدول (2-1) مقاله‌های موجود در زمینه جایابی در محیط‌های غیرقطعی 15

جدول (4-1) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو 36

جدول (4-2) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو با تعیین تقاضا 36

جدول (4-3) مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله لیو 37

جدول (4-4) جواب مسأله لیو به ازاء  های مختلف 38

جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ایوامورا 40

جدول (4-6) جواب ون و ایوامورا به ازاء  های مختلف 41

جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله لیو 42

جدول (4-8) جواب مسأله لیو به ازاء  های مختلف 43

جدول (4-9) مسافت بین نقاط تقاضا و نقاط کاندید استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء  های مختلف 46

جدول (4-12) تخصیص تسهیلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47

جدول (4-13) مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ها 48

جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء  های مختلف

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت
پایان نامه فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید
پایان نامه تأثیرمولفه های E-CRM برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان
پایان نامه رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود
پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی