پایان نامه ارائه نحوه بکارگیری تجهیزات ITS برای بهینه سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل ونقل جاده ای مطاله موردی ( بهبود سامانه درگاه ملی بار با بکارگیری سیستم های اطلاعات مکانی GPS)


دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

عنوان پایان نامه

ارائه نحوه بکارگیری تجهیزات ITS برای بهینه سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل ونقل جاده ای مطاله موردی ( بهبود سامانه درگاه ملی بار با بکارگیری سیستم های اطلاعات مکانی GPS) 

 

استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

 

 

آذر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول                                               13
مقدمه14
بیان مسئله15
اهداف طرح و جمعبندی16
فصل دوم : مبانی نظریه تحقیق18
مقدمه19
1-2- سیمای حمل و نقل کشور20
1-2-1 میزان کالای حمل شده و نوع کالا20
2-1-2- سفر کامیونهای حامل کالا21
3-1-2- شاخص های عملکردی حمل و نقل کالا در سال 8923
4-1-2- ترکیب ناوگان باری23
2-2- چالش ها و فرصتهای حمل و نقل24
1-2-2- مفهوم , علل و رفع مشکل یکسر خالی24
2-2-2- لزوم برقراری تعادل بین انبارها و شرکتهای حمل ونقل25
3-2-2- مدلهای تصمیم گیری و مدیریت بارگیرهای خالی26
4-2-2- مدل های ریاضی مدیریت ناوگان27
5-2-2- مدیریت بارگیر های خالی27
6-2-2- تجمع بارگیر های خالی28
1-3-2- انواع بارگیرها و نقش آنها در یکسر خالی29
2-3-2- مضرات خواب کامیون ها31
3-3-2- نتیجه گیری32
4-2- مدیریت ناوگان32
1-4-2- معرفی مدیریت ناوگان32
2-4-2- توانمندیهای سیستم مدیریت ناوگان33
3-4-2- هزینه های مدیریت ناوگان و تجارت34
4-4-2- سودمندی و کاهش هزینه ها با راه حل های مدیریت ناوگان و توسعه تکنیکی35
5-4-2- مکانیابی و ناوبری وسایل نقلیه36
5-2- ITS36
1-5-2- تعاریف ITS37
2-5-2- اهداف ITS38
3-5-2- دامنه و کاربرد ITS38
4-5-2- تجهیزات ITS در بهبود حمل و نقل بار39
5-5-2- نتیجه گیری40
6-2- کاربرد GPS در مدیریت ناوگان40
1-6-2- GPS در صنعت حمل و نقل41
فصل سوم : معرفی سامانه در گاه ملی بار (پیشینه طرح)42
1-3- درگاه ملی بار43
2-3-مراحل اجرایی پروژه در گاه ملی بار43
1-2-3- فازبندی طرح44
2-2-3- اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری44
3-2-3- لزوم همکاری و تعامل نهادها برای درج بار45
3-3- تاثیر ایجاد سامانه درگاه ملی بار بر  اقتصاد45
4-3- طراحی سامانه46
5-3- چالش ها و فرصتهای سامانه درگاه ملی47
7-4- استاندارد های مورد نیاز یک سیستم مدیریت ناوگان مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا49
1-7-4- نیازمندیهای یک نرم افزار مدیریت ناوگان49
8-4- طراحی سیستم مدیریت ناوگان50
1-8-4- حدود سیستم51
فصل چهارم : پروسه نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار56
ضرورت وجود سامانه درگاه ملی بار58
1-4- مهندسی نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی بار59
1-1-4- مهندسی نیاز سنجی برای سیستم تحت وب59
2-1-4- ذی نفعان سیستم های وب بیس60
2-4- سند نیاز سنجی مدل بهبود یافته سامانه درگاه ملی62
1-2-4- معرفی و کلیات طرح62
2-2-4- مستندات طرح63
3-2-4- حدود پروژه و میزان توسعه پذیری در آینده64
3-4- توصیف سیستم65
1-3-4- هدف وب سایت درگاه ملی بار68
2-3-4- معرفی وب سایت68
3-3-4- فرایند ورود به سامانه70
4-3-4- تعهد راننده71
5-3-4- کارت هوشمند72
6-3-4- فرایند رزرو و کنسل بار72
7-3-4- فرایند کنسلی بار74
8-3-4- نرم افزار های رد یابی مبتنی بر GPS74
4-4 نیازهای کارکردی سیستم82
1-4-4- نیازهای DATA BASE84
2-4-4- نیازهای خارجی سیستم84
5-4- نیازهای غیرکارکردی85
1-5-4- نیاز های عملکردی سیستم با استفاده از DATA FLOW , DFD, USE CASE DIAGRAM87
6-4- USE CASE94
فصل پنجم : بررسی و تحلیل یافته های پژوهش103
مقدمه و روش104
1-5- آزمون مکنمار106
2-5- نتایج حاصل از تحلیل آزمون122
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات124
کتابشناسی130
پیوست ها137
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 1- میزان کالای جابجا شده بر حسب نوع بار20
نمودار 2- میزان کالای جابجا شده به تفکیک بارگیر21
نمودار 3- تعداد سفرهای انجام شده به تفکیک نوع بارگیر22
تصویر 1-2- تجمع بارگیر های خالی و انتظار نوبت بار در پایانه بوشهر32
تصویر 1-4 – اطلاعات بارهای آینده69
تصویر 2-4- اطلاعیه های متنی70
تصویر 3-4- گزارش بارهای آینده78
فلوچارت 1-4- فرایند رزرو بار88
فلوچارت 2-4- فرایند کنسل نمودن بار89
فلوچارت 3-4- فرایند وارد نمودن بار90
فلوچارت 4-4- اطلاعات ناوگان91
تصویر 4-4- معماری سیستم91
تصویر 5-4- context diagram92
تصویر 6-4- DFD diagram92
تصویر 7-4- class diagram93
نمودار 1-5- تعداد شرکت کنندگان در آزمون به تفکیک نوع کاربر106
نمودارهای ارزیابی در قبل و بعد از بهبود سامانه108-121

فهرست جداول

جدول 1-1- میزان کالای جابجا شده بر حسب نوع بارگیر20
جدول 2-1- میزان کالای جابجا شده بر حسب نوع بار21
جدول 3-1- تعداد سفر های انجام شده بر حسب نوع بار گیر22
جدول 4-1- شاخص های عملکردی حمل و نقل کالا در سال 8923
جدول 5-1- تعداد وسایل نقلیه باری بر حسب نوع مالکیت23
جدول 1-2- متوسط وزن محموله , مسافت طی شده وتن کیلومتر جابجا شده29
جدول 2-2- تعداد سفر باری بر حسب نوع بار گیر30
جدول 3-2- تعداد وسایل نقلیه عمومی بر حسب انواع بار گیر30
جدول 1-5- جدول توزیع فراوانی شرکت کنندگان در آزمون106
خروجی مکنمار 1-1- ارزیابی عملکرد سامانه108
خروجی مکنمار 2-1- تاثیر سامانه در کاهش استرس های ناشی از یکسر خالی109
خروجی مکنمار 3-1- تاثیر سامانه بر افزایش درامد رانندگان و شرکتهای حمل و نقل110
خروجی مکنمار 4-1- تاثیر سامانه بر کاهش مصرف سوخت111
خروجی مکنمار 5-1- تاثیر سامانه بر بهبود تصمیم گیری112
خروجی مکنمار 6-1- تاثیر سامانه در تسریع حمل و نقل113
خروجی مکنمار 7-1- تاثیر مدل بهبود یافته در تمایل به استفاده بیشتر از سامانه114
خروجی مکنمار 1-2- تاثیر سامانه در کاهش شفرهای یکسر خالی115
خروجی مکنمار 2-2- تاثیر سامانه در بهبود تصمیم گیری116
خروجی مکنمار 3-2- تاثیر سامانه در رفع دلال گیر117
خروجی مکنمار 4-2- تاثیر سامانه در کاهش مصرف سوخت118
خروجی مکنمار 5-2- تاثیر سامانه در کاهش استهلاک جاده و ناوگان119
خروجی مکنمار 6-2- تاثیر سامانه در دستیابی سازمان به اهداف کلان120
خروجی مکنمار 7-2- تاثیر سامانه در تسریع حمل و نقل121

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید