پایان نامه ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.””

رشته مهندسی صنایع – گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با در نظر گرفتن ریسک تحت شرایط عدم قطعیت و حل مدل به کمک روش های تاپسیس و ویکور

(مطالعه موردی: شرکت یونیلیور).

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی فدایی

فهرست مطالب                                                                                       صفحه

فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………… 1

 • مقدمه…………………………………………………………… 2
 • بیان مساله…………………………………………………………… 2
 • ضرورت خاص انجام تحقیق…………………………………………… 4
 • جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………………………………. 5
 • سوالات تحقیق………………………………………………………………. 6
 • اهداف تحقیق………………………………………………….. 6
 • جامعه و نمونه آماری………………………………………………… 6
 • روش جمع­آوری دادها……………………………………………. 7
 • روش تعیین شده در تحقیق………………………………… 7
 • مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………. 8

1-10-1- زنجیره تامین…………………………………………….. 8

1-10-2- انتخاب تامین کننده…………………………………….. 9

1-10-3- روش های تصمیم گیری تاپسیس و ویکور………………………….. 10

 • قلمرو تحقیق…………………………………………………………….. 8

1-11-1-قلمرو موضوعی…………………………………………………. 8

1-11-2- قلمرو زمانی…………………………………………. 8

1-11-3- قلمرو مکانی…………………………………………………….. 8

 • جمع بندی…………………………………………………… 8

فصل دوم- ادبیات پژوهش…………………………………………… .9

 • مقدمه……………………………………………………….. 10
 • ارزیابی و انتخاب تامین کننده…………………………………. 10
 • تاریخچه مختصری از سیستم فازی……………………………… 17
 • کاربرد منطق فازی در انتخاب تامین کننده……………………………. 19
 • مسائل تصمیم گیری و انواع آن……………………………………….. 20
 • روش تاپسیس………………………………………………………… 22
 • روش ویکور…………………………………………………………. 22
 • مرور مقالات انتخاب تامین کننده…………………………………. 23

2-8-1- مرور مقالات انتخاب تامین کننده تک هدفه…………………………… 23

2-8-2- مرور مقالات انتخاب تامین کننده چند هدفه…………………………. 24

2-8-3- مرور مقالات انتخاب تامین کننده در حالت فازی……………………… 26

فصل سوم-روش اجرای پژوهش…………………………………… 30

3-1- مقدمه…………………………………………………………………. 31

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………….. 31

3-3- جامعه پژوهش و ویژگی­های آن………………………….. 32

3-4- روش جمع­آوری دادها………………………………………….. 32

3-5- برخی مفاهیم مرتبط با مدل مورد بررسی…………………….. 32

3-5-1- مسائل برنامه ریزی چند هدفه…………………………………….. 33

3-5-2- منطق فازی……………………………………………………………………. 33

3-5-3- برنامه ریزی فازی……………………………………… 37

3-6- مفروضات مدل…………………………………………………………….. 38

3-7- مدل پیشنهادی………………………………………………….. 38

3-7-1- اندیس ها، پارامترها و متغیرها………………………..……… 41

3-7-3- محدودیت ها…………………………………………………. 44

3-7-3-1- محدودیت های تخفیف…………………………………. 45

3-7-3-2- محدودیت های تقاضا………………………………….. 45

3-7-3-3- محدودیت حداقل خرید قطعه از هر تامین کننده…………………………. 45

3-7-3-4- محدودیت ظرفیت تامین کنندگان………………………………….. 46

3-7-3-5- محدودیت موجودی……………………………………………. 46

3-8- برخی مفاهیم مرتبط با روش حل مساله……………………………. 47

3-8-1- روش L-P متریک برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه……………………….. 47

3-8-2- روش منطق فازی……………………………………… 48

3-8-3- روش تاپسیس برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص……………… 51

3-8-4- روش ویکور برای رتبه بندی آلترناتیوها با در نظر گرفتن چند شاخص………………….. 52

3-8-5- روش تصمیم گیری سازشی بر اساس روش های تاپسیس و ویکور……………. 55

3-9- روش پیشنهادی برای حل مساله مورد بررسی………………… 58

3-10- روش تاپسیس برای حل مساله مورد بررسی………… 61

3-11- روش ویکور برای حل مساله مورد بررسی………………………. 63

3-12- مطالعه موردی………………………………… 64

3-13- جمع بندی…………………………………. 69

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل نتایج……………………………. 70

4-1- اطلاعات مربوط به شرکت یونیلیور……………………………. 71

4-2- نتایج حاصل از انتخاب تامین کنندگان………………………………….. 90

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی………………………….. 95

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 96

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 97

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………. 97

5-4- پیشنهادهای کاربردی…………………………………… 98

5-5- پیشنهادات آتی……………………………………………………… 98

   منابع……………………………………………………………………………….

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید