پایان نامه ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (کردستان)

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت ورزشی

 

عنوان:

ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی  ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی

 

استاد راهنما:

دکتر رسول نظری

استاد مشاور:

دکتر مظفر یکتایار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1……… مقدمه. 2

1-2……… بیان مسأله. 3

3-1……… اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

4-1……… جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

1-5……… مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-6……… اهداف تحقیق.. 9

1-7……… فرضیه‏های تحقیق.. 10

-18……… تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات… 11

1-8-1             تعریف مفهومی.. 11

1-8-2             تعریف عملیاتی.. 12

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1……… مقدمه. 15

2-2……… ارتباط.. 15

2-2-1             ویژگی های شخصیتی افراد در ارتباطات… 17

2-2-2             فرآیند ارتباط.. 19

2-2-3             عناصر فرایند ارتباطات… 20

4-2-2             تقسیم بندی انواع ارتباط.. 20

2-2-5             الگوهای ارتباطات رسمی.. 22

2-2-6             فرایند ارتباط اثربخش…. 23

2-2-7             مدل فرآیند ادراکی ارتباط.. 24

2-2-8             اثرات شبکه های ارتباطی.. 25

9-2-2             موانع ارتباطات… 26

10-2-2          راه هایی برای رسیدن به یک ارتباط مؤثر. 30

11-2-2          مهارت های ارتباطی.. 30

2-2-12           مهارت‌های ارتباطی و رهبری.. 34

2-3……… تعهد. 35

1-3-2             انواع تعهد. 35

2-3-2             تعهد سازمانی.. 36

3-3-2             عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 42

2-4……… رضایت شغلی.. 44

2-4-1             عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 46

عنوان                                                                                          صفحه

2-4-2             نظریه های رضایت شغلی.. 48

2-4-3             نظریه های محتوایی مرتبط با رضایت شغلی.. 49

2-4-4             نظریه های فرایندی.. 55

2-5……… پیشینه تحقیقات انجام شده 60

1-5-2             تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 60

2-5-2             تحقیقات خارجی.. 67

2-6……… جمع بندی.. 71

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1……… مقدمه. 74

3-2……… روش تحقیق.. 74

3-3……… جامعه تحقیق.. 74

3-4……… نمونه تحقیق.. 75

3-5……… متغیرهای مورد بررسی.. 75

6-3……… ابزار جمع آوری داده ها 75

3-7……… روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 78

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)

4-1……… مقدمه. 80

4-2……… یافته های توصیفی.. 80

4-2-1             سن.. 80

4-2-2             جنسیت… 81

4-2-3             وضعیت تأهل.. 81

4-2-4             مدرک تحصیلی.. 82

4-2-5             رشته تحصیلی.. 82

4-2-6             رشته ورزشی.. 83

7-2-4             سابقه کار و سابقه مدیریت… 83

4-3……… یافته های استنباطی.. 84

4-3-1             آزمون کولموگراف اسمیرنوف… 84

4-3-2             آزمون فرضیه صفر اول. 85

4-3-3             آزمون فرضیه صفر دوم. 86

4-3-4             آزمون فرضیه صفر سوم. 90

4-3-5             آزمون فرضیه صفر چهارم. 91

4-3-6             آزمون فرضیه صفر پنجم. 92

4-3-7             آزمون فرضیه صفر ششم. 93

عنوان                                                                                          صفحه

4-3-8             آزمون فرضیه صفر هفتم. 93

4-3-9             آزمون فرضیه صفر هشتم. 94

4-3-10           آزمون فرضیه صفر نهم. 95

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1……… مقدمه. 99

5-2……… خلاصه پژوهش…. 99

5-3……… بحث و نتیجه گیری.. 101

5-4……… پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 107

5-5……… پیشنهاد برای سایر محققان. 109

منابع……… ……… 114

پیوست……. ……. 120

 

 فهرست جدول ها:

عنوان جدول………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 3-1) گویه های مربوط به پرسشنامه مهارتهای ارتباطی.. 70

جدول 3-2) گویه های مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی.. 71

جدول 3-3) گویه های مربوط به پرسشنامه تعهد سازمانی.. 72

جدول 4-1) فراونی و درصد مربوط به سن کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان. 74

جدول 4-2) فراونی و درصد مربوط به جنسیت کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  74

جدول 4-3) فراونی و درصد مربوط به وضعیت تأهل کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  75

جدول 4-4) فراونی و درصد مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-5) فراونی و درصد مربوط به رشته تحصیلی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  76

جدول 4-6) فراونی و درصد مربوط به رشته ورزشی کارشناسان و مدیران ورزش استان اصفهان  77

جدول 4-7) داده های توصیفی مربوط به سابقه کار و سابقه مدیریتی.. 77

جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف… 78

جدول 4-9) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرض اول. 78

جدول 4-10) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی………….80

جدول 4-11) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی   81

جدول 4-12) آزمون همگنی واریانس ها 81

جدول 4-13) نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه گروه های تحصیلی.. 82

جدول 4-14) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه مهارت­های ارتباطی بر اساس رشته تحصیل  83

جدول 4-15) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی سطح مهارت های ارتباطی.. 83

جدول 4-16) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی سطح رضایت شغلی .. 84

جدول 4-17) نتایج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی سطح تعهد سازمانی .. 84

جدول 4-18)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-19)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با رضایت شغلی.. 85

جدول 4-20)  همبستگی بین مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی.. 86

 

فهرست شکل­ها:

عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق (ارتباط بین مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) 8

شکل 2-1) مدل فرایند ارتباط.. 24

شکل 2-2)   فرایند انگیزش از طریق ارضاء نیازها 47

شکل 4-1) اعداد معنی داری مدل مفهومی تحقیق.. 87

شکل 4-1) ضریب علی مدل مفهومی تحقیق.. 88

 

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزشی انجام شد. به این منظور از روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 200 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان، کارشناسان ورزش و روسای هیأت­های ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. نمونه­ای با حجم 127 نفر با استفاده از جدول مورگان-کرجسای و از روش نمونه­گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل؛ پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون جی (1990)، پرسشنامه شاخص توصیف شغل JDI  و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها مورد تایید اساتید بوده و پایایی پرسشنامه­ها و خرده مقیاس­های آنها در آزمون ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوب بوده است. از آزمون t مستقل، آزمون  ANOVA و مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سابقه کار (190/0=r، 032/0=p) و سابقه مدیریت (192/0=r، 031/0=p) با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنی­دار ولی در سطح ضعیف وجود دارد. ارتباط بین رضایت شغلی و مهارت های ارتباطی با سن، سابقه کار و سابقه مدیریت معنی­دار نمی­باشد. بین دو گروه زنان و مردان از لحاظ مهارت­های ارتباطی و رضایت شغلی تفاوت معنی­دار وجود دارد و دو گروه از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی­داری نداشتند. در میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی گروه های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت با این وجود بین گروه تحصیلی رشته تربیت­بدنی و علوم­ورزشی و رشته­های غیرتربیت­بدنی از لحاظ مهارت­های ارتباطی تفاوت معنی­داری وجود داشت. بین مهارت­های ارتباطی با رضایت شغلی (448/0=r، 001/0=p) و تعهد سازمانی (371/0=r، 001/0=p) و نیز بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (469/0=r، 001/0=p) کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مفهومی رابطه بین مهارت­های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی از برازش پذیری مناسبی برخوردار است. به عبارت دیگر داده‌های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است و نشان می­دهند که مهارت­های ارتباطی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می­گذارد و رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیر گذار است.

 

 

1-1مقدمه

توسعه بخش­های اقتصادی و اجتماعی کشورها و به عبارت دیگر توسعه ملی، جز با کمک منابع انسانی کارآمد میسر نیست. امروزه صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند و مهم­ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی آن می­دانند. سازمان­های ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و با توجه به شرایط ویژه سازمان­های ورزشی، نیروی انسانی این سازمان­ها نقش عمده­ای در توسعه ورزش کشور دارند. بنابراین توجه به روحیه و انگیزه­های انسانی کارکنان از اولویت بالایی برخوردار است. در عصر پر تلاطم کنونی که سازمان­ها بسوی تخصصی شدن پیش می­روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می­دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات، به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی­ترین و ضروری­ترین عامل نیازمند هستند. هرسی و بلانچارد[1] (1375) موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم مؤثر بر کارآمدی نیروی انسانی می­دانند. از میان متغیرهای مختلف، رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و عامل افزایش کارائی فرد در سازمان است. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که به جذب و بقای کارکنان می­انجامد و می­تواند به بهره­وری و تعهد سازمانی منجر شود. یکی دیگر از متغیرهای سازمانی که به بهره­وری و عملکرد مطلوب مربوط می­شود تعهد سازمانی است. تعهد­ سازمانی تعاملی پویا بین یک شخص و محیط او را شامل می­شود. تعهد سازمانی را می توان به طور ساده، اعتقاد به ارزش­ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد. افراد با تعهد سازمانی بالا به مراتب کمتر احتمال دارد غیبت کنند و از کارهای خود سرپیچی کنند. از سویی توانایی برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت­های اساسی زندگی اجتماعی می­باشد. اهمیت ارتباط در زندگی انسان به حدی است که برخی از صاحب نظران، اساس تمامی رشد انسانی، آسیب­های فردی و پیشرفت بشری را در فرآیند ارتباط دانسته­اند. ارتباط جزء جدایی ناپذیر عملکردهای مدیریتی به شمار می­رود و مطالعه و بررسی مهارت­های ارتباطی همانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای افزایش دانش در مورد فعالیت­های سازمانی از اهمیت برخوردار است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید