پایان نامه ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی– بهینه‌سازی مورد کاوی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی

عنوان:

ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با استفاده از روش شبیه‌سازی– بهینه‌سازی مورد کاوی کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه

استاد راهنما:

دکتر رسول نورالسناء

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا ایزدبخش

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1-      مقدمه……………………………….. 2

1-2-      اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………….. 2

1-3-      سوالات تحقیق…………………………….. 3

1-4-      اهداف انجام تحقیق…………………………….. 3

1-5-      طرح تحقیق…………………………….. 4

1-6-      نوآوری تحقیق……………………………..5

1-7-      کاربرد تحقیق…………………………….. 5

1-8-      پیش‌فرض‌های تحقیق…………………………….. 6

1-9-      محدودیت‌های تحقیق…………………………….. 6

1-10-    تعاریف و اصطلاحات عمده…………………………….. 7

1-11-    ساختار تحقیق…………………………….. 8

1-12-    خلاصه فصل…………………………….. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات

2-1-      مقدمه…………………………….. 10

2-2-      شبیه سازی…………………………….. 10

2-2-1-      شبیه‌سازی فرایند ذوب…………………………….. 10

2-2-2-      شبیه‌سازی حرکت جرثقیل‌ها…………………………….. 15

2-3-      روش‌ها و مفهوم ارزیابی عملکرد…………………………….. 18

2-3-1-      مدل‌های مهم تعالی سازمان…………………………….. 19

2-3-2-      مدل دمینگ…………………………….. 20

2-3-3-      مدل تعالی عملکرد بالدریج…………………………….. 21

2-3-4-      مدل تعالی عملکرد اروپایی……………………………..22

2-3-5-      روش کارت امتیازی متوازن…………………………….. 23

2-4-      تحلیل پوششی داده‌ها ……………………………..24

2-4-1-      بازده به مقیاس…………………………….. 28

2-4-2-      خروجی‌های نامطلوب در DEA……………………………..

2-4-3-      رتبه‌بندی واحدهای کارا…………………………….. 31

2-4-4-      تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای…………………………….. 32

2-5-      مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد…………………………….. 39

2-6-      جمع‌بندی ادبیات موضوع…………………………….. 40

فصل سوم: معرفی سیستم ذوب مس                                                                          

3-1-      مقدمه…………………………….. 43

3-2-      مشخصات تجهیزات کارخانه ذوب مس…………………………….. 43

3-2-1-      پاتیل‌ها…………………………….. 43

3-2-2-      کوره‌های ذوب…………………………….. 43

3-3-      مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه کرمان…………………………….. 47

3-3-1-      شرح حرکت جرثقیل‌ها ……………………………..52

فصل چهارم: توسعه مدل شبیه سازی فرایند ذوب

4-1-      مقدمه…………………………….. 55

4-2-      گام‌های انجام مطالعه ……………………………..55

4-3-      مدل مفهومی فرایند ذوب در کارخانه ذوب مس سرچشمه …………….56

4-3-1-      مدل مفهومی فعالیت کوره‌های ریورب……………………………..56

4-3-2-      مدل مفهومی فعالیت کوره‌های کنورتر ……………………………..58

4-3-3-      مدل مفهومی فعالیت کوره‌های آند…………………………….. 59

4-3-4-      مدل مفهومی واحد ریخته‌گری…………………………….. 60

4-4-      شبیه سازی فرایند ذوب مس…………………………….. 61

4-4-1-      معرفی اجزای مدل شبیه سازی…………………………….. 61

4-4-2-      فرضیات مدل…………………………….. 62

4-4-3-      تجزیه و تحلیل داده‌های ورودی شبیه سازی……………………………..63

4-4-4-      نتایج تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده…………………………….. 65

4-4-5-      مدل‌سازی بخش‌های مختلف ذوب در نرم‌افزار…………………………….. 75

4-4-6-       تعیین طول گرم شدن سیستم…………………………….. 80

4-4-7-      طول و تعداد تکرار شبیه سازی……………………………..83

4-5-      صحت سنجی مدل شبیه سازی…………………………….. 84

4-6-      اعتبارسنجی مدل شبیه‌سازی…………………………….. 84

-7-4      تحلیل نتایج شبیه‌سازی و جمع‌بند…………………………….. 93

فصل پنجم: بررسی سناریوها و بهینه‌سازی

5-1-      مقدمه…………………………….. 103

5-2-      سناریوهای مدل شبیه‌سازی و ارزیابی آنها…………………………….. 103

5-2-1-      ایجاد سناریو با استفاده از نرم افزار OptQuest……………………………..

5-3-      پیاده‌سازی تحلیل پوششی داده‌ها ……………………………..106

5-4-      نتایج سناریوی بهینه…………………………….. 113

-5-5      نتیجه‌گیری ……………………………..  122

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها

6-1-      مقدمه…………………………….. 124

6-2-      خلاصه تحقیق…………………………….. 124

6-3-      نتیجه ­گیری…………………………….. 125

6-4-      پیشنهادها و زمینه‌های تحقیقاتی آتی…………………………….. 126

فهرست منابع……………………………… 128

پیوست 1……………………………… 133

پیوست 2……………………………… 138

پیوست 3……………………………… 140

پیوست 4……………………………… 142

چکیده:

ذوب مس یکی از مهم‌ترین صنایعی است که به علت گستردگی و پیچیدگی فرایندها و بالا بودن هزینه‌های عملیاتی، نیاز به استفاده از ابزار و تکنیک‌هایی دارد تا بتواند به مدیران ارشد در تصمیم‌گیری و بهبود عملکرد سیستم کمک کند. کارخانه ذوب مس یکی از مهم‌ترین بخش‌های این صنعت به شمار می‌رود که توجه اکثر محققان و مدیران این صنعت را به خود جلب نموده است.

در این پژوهش از ابزار شبیه سازی جهت مطالعه و تحلیل عملکرد سیستم ذوب مس استفاده شده است. از سوی دیگر جهت بهبود عملکرد سیستم و دستیابی به سناریوی بهینه متغیرهای مسئله، ساختاری جهت بهینه‌سازی سناریوهای حاصل از مدل شبیه‌سازی طراحی، و ساختار بهینه‌سازی و انتخاب سناریوی بهینه بر اساس روش تحلیل پوششی شبکه‌ای داده‌ها انجام شده است. علت مقبولیت گسترده این روش نسبت به سایر روش‌ها، امکان بررسی روابط پیچیده و نامعلوم بین چند ورودی و خروجی است.

به منظور پیاده‌سازی نرم افزاری ساختار شبیه‌سازی، از نرم افزار شبیه سازی Arena و ساختار بهینه‌سازی سناریوها از نرم افزار GAMS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از روش پیشنهادی بر روی مدل کارخانه ذوب مس سرچشمه نشان داد که میزان تولید آند خروجی از کارخانه ذوب تا حدود 11 درصد افزایش و از سوی دیگر زمان فرایند تولید و تعداد تداخل‌های جرثقیل‌ها کاهش می‌یابد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید