پایان نامه ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت


دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها

 

 

ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت

 

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع

 

استاد راهنما

دکتر غلامعلی رئیسی اردلی

1393

       فصل اول : تعریف مسئله.. 2

1-1 مقدمه و تعریف مسئله.. 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3 تعریف مسئله.. 4

1-4 روش تحقیق و اعتبارسنجی روش.. 5

2 فصل دوم: مقدمه و مطالعه ادبیات.. 6

2-1 کیفیت چیست؟.. 6

2-2 هزینه کیفیت.. 11

2-2-1 تعریف هزینه کیفیت:.. 11

2-2-2 تاریخچه هزینه کیفیت:.. 13

2-2-3 انواع مدل های هزینه کیفیت:.. 17

2-2-4 سیستم هزینه کیفیت:.. 32

2-2-5 حجم هزینه‌های کیفیت:.. 33

2-2-6 روش ارائه مدل و استقرار هزینه کیفیت:.. 38


2-2-8 هزینه کیفیت در استانداردها:.. 45
2-2-7 اهداف و مزایای استقرار مدل هزینه کیفیت:.. 41

2-2-9 محدودیت‌ها، موانع و الزامات هزینه کیفیت:……….. 46

2-3 خلاصه فصل………. 50

3 فصل سوم : راه حل مبتنی بر QFD برای استقرار سیستم هزینه کیفیت   48

3-1 آشنایی با روش و فلسفه QFD.. 48

3-1-1 تعریف QFD.. 48

3-1-2 مزایای استفاده از  QFD.. 52

3-1-3 روش اجرای QFD.. 53

3-1-4 گسترش‌ها در زمینه QFD.. 68

3-2 ارائه راهکار………. 68

3-2-1 سیستم هزینه کیفیت.. 68

3-2-2 کاربرد روش مبتنی بر QFD برای تدوین سیستم هزینه کیفیت…….. 73

3-3 خلاصه فصل……….. 80

4 فصل چهارم : گزارش مطالعه موردی.. 82

4-1 معرفی………….. 82

4-2 روش اجرا شده برای مطالعه موردی.. 83

4-3 استفاده از روش معمول برای مطالعه موردی.. 104

5 نتایج حاصله.. 109

6 پیوست 1 جداول QFD.. 112

7 پیوست 2 مصاحبه انجام‌شده.. 122

8 پیوست 3  روش نمره دهی معمولی(ساده).. 128


9 مراجع…. 129

 

فهرست جداول

          عنوان جدول                                                                                                                            صفحه

جدول ‏2‑1: مقایسه رویکرد های متفاوت به کیفیت.. 7

جدول ‏2‑2: فرآیندها و فعالیت های ذیل بخش های مختلف کیفیت.. 9

جدول ‏2‑3 :اهداف، نتایج، فعالیت‌ها و خروجی های دسته هزینه‌های مدل PAF   21

جدول ‏2‑4 :فعالیت های ذیل هر بخش دسته مدل های PAF. 25

جدول ‏2‑5 :عناوین هزینه‌های کیفیت و بی کیفیتی.. 28

جدول ‏2‑6 :رابطه بین سطح سیگما و هزینه کیفیت[13].. 35

جدول ‏2‑7 :شاخص های گزارش هزینه کیفیت.. 38

جدول ‏3‑1 :جدول مدل کانو.. 59

جدول ‏4‑1 : وزن اهداف، محدودیت‌ها و الزامات سیستم هزینه کیفیت.. 85

جدول ‏4‑2 : نمونه محاسبه.. 91

جدول ‏4‑3 : وزن مولفه های هزینه کیفیت حاصل از جدول QFD2. 92

جدول ‏4‑4: اوزان و وجود و عدم وجود هر مولفه-روش برآورد در مدل هزینه کیفیت   103

جدول ‏4‑5: مقدار تقریبی هزینه‌های کیفیت و نسبت هزینه به درآمد.. 106

جدول ‏5‑1: مقایسه میان دو مدل حاصل از دو روش.. 111

جدول ‏6‑1: QFD1. 118

جدول ‏6‑2 : QFD2. 119

جدول ‏6‑3 : QFD3. 120

جدول ‏6‑4 : QFD3 ادامه.. 121

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

   عنوان شکل/نمودار                                                                                                                   صفحه

شکل ‏2‑1: ارتباط رده‌های مدیریتی با حوزه‌های مختلف کیفیت.. 10

شکل ‏2‑2: سیر تکاملی کیفیت.. 10

شکل ‏2‑3 : دو دیدگاه سنتی(چپ) و نوین(راست) به هزینه‌های کیفیت.. 14

شکل ‏2‑4 :دسته هزینه‌های مدل هزینه کیفیت ضعیف.. 27

شکل ‏2‑5 : نقش سیستم هزینه کیفیت در سیستم بهبود.. 33

شکل ‏2‑6 :پراکندگی هزینه‌ها قبل(چپ) و بعد(راست) از استقرار سیستم هزینه کیفیت   37

شکل ‏3‑1 :نمودار ارتباط میزان رفع انواع نیازمندی‌ها.. 57

شکل ‏3‑2 :جدول QFD.. 62

شکل ‏3‑3 : ارتباط میان جداول QFD در روش چهار ماتریسی.. 67

شکل ‏3‑4 : سیستم هزینه کیفیت.. 71

شکل ‏3‑5 : ماتریس QFD تغییر یافته برای مطالعه هزینه کیفیت.. 77

شکل ‏3‑6 : روش پیشنهادی.. 80

شکل ‏4‑1: نمونه نمودار استخوان ماهی.. 85

شکل ‏4‑2: نمودار پارتو برای انتخاب مولفه های مدل COQ در روش معمول   107

شکل ‏5‑1: روش پیشنهادی.. 110

چکیده:

در این پایان‌نامه با توجه به اهمیت و تأثیر هزینه‌های کیفیت در صنایع مختلف و حجم آنها بر این مسئله توجه شده است و با توجه به وجود مشکلاتی که بر سر راه استقرار مدل هزینه کیفیت در صنایع وجود دارد این پایان‌نامه سعی کرده تا با استفاده از رویکرد گسترش ویژگی های کیفیت به مشتری مدار سازی مدل هزینه کیفیت کمک نماید. برای این مهم ابتدا در زمینه هزینه کیفیت نکاتی از جمله تشریح سیستم هزینه کیفیت و سئوالات معین کننده مدل هزینه کیفیت بیان می‌شود. پس از بیان این مقدمات روش مد نظر ارائه شده و در انتها نیز در یک مطالعه موردی اقدام به ارزیابی روش پیشنهادی در این پایان نامه با روشی که توسط نگارنده و با استفاده از توصیه‌های موجود در منابع استخراج شده، می‌شود. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش معمولی نسبتاً بهتر عمل می‌نماید.

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید