پایان نامه ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌کلامی‌ و‌ غیرکلامی‌مورد‌انتظاردردانش‌آموزان


دانشگاه قم

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان :

ادراک دانش‌آموزان از تخطی معلمان در‌رفتارهای صمیمی‌کلامی‌و‌غیرکلامی‌مورد‌انتظاردردانش‌آموزان سال‌سوم‌‌دبیرستان‌های‌شهرستان‌لنگرود

درسال تحصیلی 94-1393

استاد راهنما :

دکتر سهراب عبدی زرین

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………5
  • ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….9
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………..12

1-4-1- اهداف کلی …………………………………………………………………………………..12

1-4-2- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………12

  • فرضیه ها……………………………………………………………………………………….12

1-5-1- فرضیه های اصلی………………………………………………………………………..12

  • تعریف نظری وعملیاتی متغیرها………………………………………………………13

1-6-1-تعریف نظری ………………………………………………………………………………..13

1-6-1-1- رفتارهای صمیمی کلامی وغیرکلامی ………………………………………….13

1-6-1-2- رفتار نامناسب معلم …………………………………………………………………13

1-6-1-3- ادراک دانش آموزان …………………………………………………………………13

1-7-1- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………13

1-7-1-1- رفتارهای صمیمی کلامی وغیرکلامی…………………………………………..14

1-7-1-2 رفتار نامناسب معلم …………………………………………………………………..14

1-7-1-3 – ادراک دانش آموزان …………………………………………………………….14

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………16

2-2-ادراک دانش آموزان ……………………………………………………………………….16

2-2-1 – ادراک واهمیت آن ……………………………………………………………….18

2-2-2 – ادراک مثبت از معلمان وارتباط کلامی تعاملی ………………………….21

2-2-3- تفاوت های فرهنگی در ادراک وارتباط تعاملی کلامی ……………….24

2-2-4- پژوهش های مربوط به ادراک دانش آموزان……………………………….24

2-3- انتظارات دانش آموزان………………………………………………………………….30

2-3-1- پژوهش های مربوط به انتظار دانش اموزان …………………………………31

2-4- نظریه در مورد صمیمیت کلامی وغیر کلامی ………………………………….35

2-4-1- تفاوت های فرهنگی در صمیمیت جویی غیر کلامی…………………….42

2-4-2- جو مدرسه وتاثیر آن برادراک ………………………………………………….44

2-4-3- روابط دانش آموز – معلم ………………………………………………………..48

2-4-4 -پژوهش های مربوط به رفتارهای صمیمی کلامی………………………..54

2-5- نظریه در مورد رفتار نامناسب معلمان ………………………………………….57

2-5-1- انواع ارتباطات در هر فرهنگ…………………………………………………..64

2-5- 2- اعتبارمعلم ……………………………………………………………………………65

2-5-3 – پژوهش هایی در مورد رفتار نامناسب معلمان ………………………….66

2-6 – خلاصه فصل……………………………………………………………………………….72

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………….74

3-2- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………….74

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………76

3-4- نمونه وروش آمار گیری ……………………………………………………………….76

3-5- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………..76

3-5-1 -پرسشنامه معیار انتظار از معلم ………………………………………………76

3-5-2 -پرسشنامه بازنگری سناریو……………………………………………………77

3-5-3-پرسشنامه معیاراعتبار………………………………………………………….78

3-6- روایی واعتبار پرسشنامه ها………………………………………………………79

3-7-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………..79

3-8- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………79

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….82

4-2- تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش………………………………………82

4-2-1 -فرضیه اول …………………………………………………………………………82

4-2-2-فرضیه دوم…………………………………………………………………………85

4-2-3-فرضیه سوم……………………………………………………………………….89

4-2-4-فرضیه چهارم…………………………………………………………………….97

4-2-5-فرضیه پنجم……………………………………………………………………..102

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………110

5-2- تبیین یافته ها……………………………………………………………………..110

5-2- 1-ادراک وانتظارات دانش آموزان…………………………………………..115

5-2-2- رفتار معلمان …………………………………………………………………..117

5-3-محدویت های پژوهش………………………………………………………….120

5-4 – پیشنهادات…………………………………………………………………………121

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………..121

5-4-2-پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………121

منابع فارسی …………………………………………………………………………………..122

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………..128

پیوست ها……………………………………………………………………………………….

 

چکیده :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید