پایان نامه ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A»

عنوان:

ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیارپور

استاد مشاور:

دکتر حسین یزدانی

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی «ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی» صورت گرفته است. فرهنگ عامه مجموعه ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است همین تجربیات و سنت های مرسوم یک جامعه است که به آن جامعه شخصیت و هویت می بخشد.

صیدی تهران شاعری غزل سراست وی در اشعار خود بسیاری از عناصر فرهنگ عامه را دستمایه خلق مضامین متنوع قرار داده و از آنجا که فرهنگ عامه هر ملتی روشنگر آداب، عادات، احوال و اخلاق و افق فکری مردم آن جامعه است با بررسی این عناصر در اشعار وی زمینه سهولت و درک معانی اشعار صیدی تهرانی برای مخاطبان فراهم شده است و نیز مخاطب را با فرهنگ عامه آن عصر و وضع روحی و اجتماعی مردم آن زمان آشنا ساخته است. از نتایج مهم این پژوهش آن است که دیوان صیدی تهرانی سرشار از عناصر فرهنگ عامه است و همچنین خواهیم دانست که بسیاری از اعتقادات، آداب و رسوم و تفکرات امروزی بشر از باورهای پیشینیان نشأت گرفته است.

در این پایان نامه ضمن معرفی اجمالی فرهنگ عامه، موارد عامیانه ی استخراج شده از  دیوان مطابق دستورالعمل های ارائه شده توسط صاحب نظران به تصویب و طبقه بندی شده اند. آن گاه در ذیل هر عنوان اصلی، موارد فرعی و چگونگی باور مردم عصر صیدی که بسیاری از آن می تواند با باورهای مردم روزگار ما مشترک باشد؛ ذکر و تحلیل شده است.

 

کلمات کلیدی: مردم و توده، فرهنگ و دانش، باورهای خرافی، دیوان صیدی تهرانی

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: تعریف و تشریح موضوع

1-1- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)………………………………………………………………………. 4

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- سوابق مربوط (پیشینه تحقیق)………………………………………………………………………………. 4

1-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- کاربردهای پژوهشی………………………………………………………………………………………… 6

1-9- جنبه های نوآوری جدید بدون تحقیق……………………………………………………………………. 6

1-10- روش کار……………………………………………………………………………………………………. 6

1-10-1- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 6

1-11- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)…………………………………………… 6

1-12- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون فیش، جدول، ………………… 7

1-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 7

1-14- کلید واژگان تحقیق و معادل لاتین آن ها……………………………………………………………… 7

فصل دوم: تعاریف و کلیات

2-1- زندگی و شعر صیدی تهرانی………………………………………………………………………………. 9

2-2- تعاریف فرهنگ عامیانه…………………………………………………………………………………….. 9

2-3- فرهنگ عامه در جهان………………………………………………………………………………………. 11

2-4- فرهنگ عامه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-5- اهمیت فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………. 13

2-6- عناصر فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………. 15

2-7- ویژگی های فرهنگ و ادبیات عامه………………………………………………………………………. 17

فصل سوم: عناصر و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

3-1- باور های عامیانه……………………………………………………………………………………………… 21

3-1-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 22

3-1-2- باده افشانی (جرعه بر خاک افشاندن)………………………………………………………………… 22

3-1-3- پادشاه سایه خداوند روی زمین………………………………………………………………………… 23

3-1-4- تشکیل دُر در صدف…………………………………………………………………………………….. 23

3-1-5- تشکیل گوهر در سنگ ………………………………………………………………………………… 24

3-1-6- جن یا فرشته ای به شاعران الهام می کند……………………………………………………………. 24

3-1-7- چشم زخم………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-7-1-  اسپند دود کردن…………………………………………………………………………………….. 25

3-1-8- خون و باورهای مربوط به آن …………………………………………………………………………. 26

3-1-8-1- خون خوردن …………………………………………………………………………………………. 26

3-1-8-2- انتقام خون…………………………………………………………………………………………….. 27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید