پایان نامه اختلالات رفتاری در نوجوانان عادی و بی سرپرست


۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

اختلالات رفتاری

اختلات رفتاری در کودکان شامل رفتارهایی است که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم باشد و گستره آن شامل رفتارهای بیش فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای گوشه گیرانه است. ویژگی این گونه رفتارها این است که اولا تاثیر منفی برفرآیند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط دارد. ثانیا مزاحمت برای زندگی دیگران استفاده آنان از شرایط به وجود می آورد از شایع ترین اختلالات رفتاری کودکان می توان اختلال فزون کنشی/ کمبود توجه، اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، اختلال سلوک را نام برد(آیشنباخ، ۱۹۹۱). اختلالات رفتاری ، اختلال های شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای معلمان ، خانواده ، خود کودکان و نوجوانان مشکلات بسیاری را ایجاد می کنند و با میزان بالایی از معضلات اجتماعی همراهند( آیشنباخ ، ۲۰۰۱).

عزت نفس

عزت نفس عموماً مؤلفه ارزیابی کننده ای از خودپنداره و معرف گستره خود است که شامل جنبه های شناختی ، رفتا ری و نیز عاطفی است. در حا لی که ا ین سازه اغلب بر ای اشاره به مفهوم کلی ارزش شخصی استفاده می شود. روزنبرگ(۱۹۷۹) بر این اعتقاد بود که رضایت از زندگی به معنای یک سازه کلی، ارزشیابی فرد از خود را به منزله ی یک موجود انسانی شایسته و با ارزش نشان می دهد. برای نمونه، عزت نفس کلی یک مؤلفه عاطفی و با بهزیستی روانشناختی در ارتباط است و عزت نفس اختصا صی یک مؤلفه شناختی و با پیامد رفتاری رابطه دارد(روزنبرگ ۱۹۹۵، به نقل از پالمن و آلایک[۱]، ۲۰۰۰)

[۱] Pallmann & Allik

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید