پایان نامه احساس عدالت و رابطه آن با گرایش­های سیاسی


دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده علوم اجتماعی

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته جامعه‌شناسی

 احساس عدالت و رابطه آن با گرایش­های سیاسی
(مطالعه ­ی شهر تهران)

 استاد راهنما

دکتر محمدحسین پناهی

 استاد مشاور

دکتر محمدابراهیم موحدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

منظور از گرایش؛ جهت­گیری افراد نسبت به موضوعات و مسائل مختلف جامعه و بطور خاص در این پژوهش جهت­گیری­های سیاسی افراد است. در واقع افراد هر جامعه بنا بر عوامل متعددی به گرایش­های سیاسی مختلفی نظیر اصلاح‌طلبی، محافظه­کاری و رادیکالیزم تمایل می­یابند. بر همین اساس، مطالعه گرایش­ها برای مجریان و دست­اندرکاران برنامه­ریزی اجتماعی اهمیت و فایده چشمگیری دارد. علاوه بر این، به منظور پیش­بینی رفتار نیز مطالعه گرایش­ها اهمیت دارد. بنابراین هدف این پژوهش مطالعه احساس عدالت و رابطه آن با گرایش­های سیاسی است تا بتوان از طریق همگرایی­های ارزشی و هنجاری به شناخت هم­سویی­های رفتاری دست یافت و در جهت ایجاد جامعه­ای عدالت­محور برای همه طبقات و گروه­های مختلف اجتماعی گام برداشت.

روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی است از روش­های کمی و کیفی. درواقع به منظور شناخت مشخصه­های مختلف گرایش­های سیاسی در ابتدا بصورت هدفمند به مصاحبه با افراد پرداختیم. پس از تعیین شاخص­های مطلوب، روش کمی مبتنی بر پیمایش مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس یافته­های حاصل از پژوهش می­توان گرایش­های سیاسی را به صورت یک طیف در نظر گرفت که در یک سوی آن گرایش سیاسی محافظه­کار و در مقابلش گرایش سیاسی رادیکال قرار دارد. در میان دو سر طیف نیز گرایش سیاسی اصلاح­طلبی وجود دارد. در حالی­که گرایش سیاسی محافظه­کار با مولفه­های دینداری و رضایتمندی سیاسی بالا مشخصه­سازی می­شود. گرایش سیاسی رادیکال با عدم مناسک­گرایی، کاهش احساس عدالت سیاسی و رضایتمندی سیاسی شناخته می­شود. در واقع عدم رضایتمندی سیاسی مرزی تفکیکی میان اصلاح­طلبی و گرایش سیاسی رادیکال است. تا زمانی­که با احساس بی­عدالتی مواجه باشیم در قلمرو اصلاح­طلبی قرار داریم. هرچه میزان نارضایتی سیاسی افزایش یابد در جهت گرایش سیاسی رادیکال گام خواهیم برداشت.

واژگان کلیدی: گرایش سیاسی (محافظه­کار، اصلاح­طلب، رادیکال)، احساس عدالت (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)، رضایتمندی (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)، طبقه اجتماعی، دینداری، تهران.
فهرست مطالب (اجمالی)

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1 طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

4-1 ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………….. 5

5-1 مرور پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….. 12

6-1 جمع­بندی فصل……………………………………………………………………………………….. 28

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2 دیدگاه­های مربوط به گرایش‌های سیاسی………………………………………………………… 31

3-2 نظریه‌های مربوط به گرایش سیاسی……………………………………………………………….. 36

4-2 دیدگاه­های مربوط به عدالت………………………………………………………………………… 49

5-2 احساس عدالت………………………………………………………………………………………… 60

6-2 چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………. 62

7-2 فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………… 67

8-2 مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 70

2-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. 71

3-3 واحد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 71

4-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………. 71

5-3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………. 71

6-3 نحوه­ی جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 72

7-3 پایایی و روایی………………………………………………………………………………………… 73

8-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….. 74

عنوان                                                                                              

صفحه9-3 جمع­بندی فصل…………………………………………………………………… 114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها  و یافته­های پژوهش

1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116

2-4 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………. 117

3-4 ویژگی­های زمینه­ای نمونه……………………………………………………………………………. 117

4-4 چگونگی توزیع متغیر وابسته (گرایش سیاسی پاسخگویان)………………………………….. 119

5-4 چگونگی توزیع عوامل مؤثر بر گرایش­ سیاسی پاسخگویان………………………………….. 119

6-4 آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… 127

7-4 تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………….. 140

فصل پنجم: نتیجه­گیری

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 143

2-5 مروری بر مباحث نظری…………………………………………………………………………….. 144

3-5 نگاهی بر نتایج حاصل از مصاحبه…………………………………………………………………. 146

4-5 نگاهی بر نتایج حاصل از پیمایش…………………………………………………………………. 152

5-5 نقد و بررسی نظریه­ها………………………………………………………………………………… 156

6-5 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….. 159

7-5 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………… 159

8-5 مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 159

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 160

پیوست 1………………………………………………………………………………………………………. 170

عنوان                                                                                                   صفحه
فهرست مطالب (تفصیلی)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 2

2-1 طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

4-1 ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………….. 5

الف: گرایش­های سیاسی…………………………………………………………………………… 6

ب: عدالت……………………………………………………………………………………………. 8

ج: تاریخ مطالعات عدالت…………………………………………………………………………. 11

5-1 مرور پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….. 12

1-5-1 پیشینه پژوهش در ایران درباره گرایش­های سیاسی………………………………… 12

2-5-1 پژوهش‌های خارجی مربوط به گرایش سیاسی……………………………………… 16

3-5-1 پیشینه پژوهش‌های عدالت در ایران…………………………………………………… 22

4-5-1 پژوهش‌های خارجی مربوط به عدالت……………………………………………….. 26

6-1 جمع­بندی فصل………………………………………………………………………………… 28

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………… 30

2-2 دیدگاه­های مربوط به گرایش‌های سیاسی………………………………………………… 31

1-2-2 تعریف مفهوم نگرش…………………………………………………………………….. 31

2-2-2 ابعاد و انواع گرایش‌های سیاسی……………………………………………………….. 34

3-2 نظریه‌های مربوط به گرایش سیاسی……………………………………………………… 36

1-3-2 نظریه­های تضادگرا………………………………………………………………………… 36

2-3-2 نظریه­های کارکردگرا……………………………………………………………………… 41

3-3-2 نظریه­های مکتب کنش متقابل نمادین…………………………………………………. 44

4-3-2 نظریه روانشناختی و جنبش­های اجتماعی……………………………………………. 46

5-3-2 جمع­بندی نظریه­های مرتبط با گرایش­های سیاسی…………………………………. 48

4-2 دیدگاه­های مربوط به عدالت…………………………………………………. 49عنوان                                                                                                   صفحه

1-4-2 سنت مارکسیسم…………………………………………………………………………… 53

2-4-2 سنت فایده­گرایان………………………………………………………………………….. 54

3-4-2 سنت مساوات­طلبان………………………………………………………………………. 55

4-4-2 دیدگاه جان راولز…………………………………………………………………………. 56

5-2 احساس عدالت………………………………………………………………………………………… 60

6-2 چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………. 62

7-2 فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………… 67

1-7-2 فرضیه­های­اصلی…………………………………………………………………………… 67

2-7-2 فرضیه­های فرعی­………………………………………………………………………….. 67

8-2 مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 68

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………… 70

2-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………… 71

3-3 واحد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 71

4-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………. 71

5-3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………. 71

6-3 نحوه­ی جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 72

7-3 پایایی و روایی………………………………………………………………………………………… 73

8-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….. 74

1-8-3 متغیر وابسته؛ گرایش سیاسی……………………………………………………………. 74

1-1-8-3 محافظه­کاری………………………………………………………………………… 74

2-1-8-3 اصلاح­طلبی…………………………………………………………………………. 84

3-1-8-3 رادیکالیسم………………………………………………………………………….. 88

2-8-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل اصلی: احساس عدالت (بی عدالتی)…………. 94

1-2-8-3 احساس عدالت اقتصادی………………………………………………………… 96

عنوان                                                                                            

صفحه2-2-8-3 احساس عدالت سیاسی……………………………………………… 98

3-2-8-3 احساس عدالت اجتماعی………………………………………………………… 101

3-8-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر میانجی (احساس رضایتمندی/ نارضایتی)…… 104

4-8-3 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای کنترل…………………………………………… 106

1-4-8-3 طبقه اجتماعی………………………………………………………………………. 106

2-4-8-3 جنسیت……………………………………………………………………………… 109

3-4-8-3 سن…………………………………………………………………………………… 110

4-4-8-3 دینداری……………………………………………………………………………… 110

5-4-8-3 میزان استفاده از رسانه­های جمعی……………………………………………… 113

9-3 جمع­بندی فصل……………………………………………………………………………………….. 114

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها  و یافته­های پژوهش

1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116

2-4 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………. 117

3-4 ویژگی­های زمینه­ای نمونه……………………………………………………………………………. 117

1-3-4 سن پاسخگویان……………………………………………………………………………. 117

2-3-4 جنس پاسخگویان…………………………………………………………………………. 118

3-3-4 سطح سواد پاسخگویان…………………………………………………………………… 118

4-4 چگونگی توزیع متغیر وابسته (گرایش سیاسی پاسخگویان)………………………………….. 119

5-4 چگونگی توزیع عوامل مؤثر بر گرایش­ سیاسی پاسخگویان………………………………….. 119

1-5-4 احساس عدالت (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) در میان پاسخگویان………….. 119

2-5-4 شاخص احساس عدالت در میان پاسخگویان……………………………………….. 120

3-5-4 رضایتمندی (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) در میان پاسخگویان……………….. 121

4-5-4 شاخص رضایتمندی در میان پاسخگویان…………………………………………….. 121

5-5-4 میزان استفاده از رسانه­های جمعی……………………………………………………… 122

1-5-5-4 رسانه­های داخلی………………………………………………………………….. 122

2-5-5-4 رسانه­های خارجی…………………………………………………………………. 123

6-5-4 میزان استفاده از شبکه­های ماهواره……………………………………………………… 123

7-5-4 دینداری پاسخگویان………………………………………………………………………. 124

عنوان                                                                                                   صفحه

8-5-4 میزان انجام مناسک­ دینی………………………………………………………………… 124

9-5-4 طبقه اجتماعی پاسخگویان………………………………………………………………. 125

6-4 آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… 127

1-6-4 فرضیه­­های اصلی………………………………………………………………………….. 127

2-6-4 فرضیه­های فرعی………………………………………………………………………….. 138

7-4 تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………………….. 140

فصل پنجم: نتیجه­گیری

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 143

2-5 مروری بر مباحث نظری…………………………………………………………………………….. 144

3-5 نگاهی بر نتایج حاصل از مصاحبه…………………………………………………………………. 146

4-5 نگاهی بر نتایج حاصل از پیمایش…………………………………………………………………. 152

1-4-5 یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………. 152

2-4-5 یافته­های علّی………………………………………………………………………………. 153

5-5 نقد و بررسی نظریه­ها………………………………………………………………………………… 156

6-5 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….. 159

7-5 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………… 159

8-5 مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………………….. 159

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 160

پیوست 1………………………………………………………………………………………………………. 170

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید