پایان نامه اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین


فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه و بیان مساله3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق4
1-3- اهداف تحقیق6
1-4- متغیرهای تحقیق6
1-5- پرسش­های تحقیق7
1-6- فرضیه­های تحقیق7
1-7- تعریف واژه­ها8
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 9
2-1- تحمل به اثرات ضددردی مورفین10
2-2- اثرات ضددردی ورزش ارادی و اجباری13
2-3- اثرات ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین19
فصل سوم: مواد و روش­ها24
3-1- حیوانات25
3-2- القای تحمل به مورفین25
3-3- ورزش ارادی25
3-4- ورزش اجباری28
3-5-گروه­های آزمایشی30
3-6- ارزیابی درد با استفاده از Hot-plate35
3-7- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه37
3-8- ابزارجمع‌آوری داده‌ها37
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها37
فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل آماری39
4-1- آزمایش اول: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش40
4-1-1- مسافت دویدن40
4-1-2- روند تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش41
4-2- آزمایش دوم: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین42
4-2-1- مسافت دویدن43
4-2-2- بررسی اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین43
4-3 – آزمایش سوم: بررسی حساسیت به اثرات ضد دردی مورفین در طی دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار بدنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری45
4-3-1- مسافت دویدن45
4-3-2- بررسی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری46
4-4- ارزیابی پدیده تحمل به اثرات ضددردی ناشی از ورزش47
4-5- ارزیابی پدیده حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار47
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات49
5-1- بحث (یافته­های تحقیق)50
5-2- نتیجه­گیری60
5-3- پیشنهادات60
فهرست شکل­ها
شکل3-1- قفس مجهز به چرخ گردان (Running wheel) جهت انجام ورزش ارادی         27
شکل3-2- محل انجام ورزش ارادی (Running wheel)27
شکل3-3- شمارشگر تعداد دور جهت تعیین مسافت دویدن در ورزش ارادی            28
شکل3-4- دستگاه ورزش اجباری (تریدمیل)                                                          29
شکل3-5- موشها در حال انجام ورزش اجباری                                                29
شکل3-6- موشها در حال انجام ورزش اجباری                                            30
شکل3-7- دستگاه Hot-plate (صفحه داغ)جهت ارزیابی درد                          36
شکل3-8- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ                                               37

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید