پایان نامه اثر متغیرهای شخصیتی به کار رفته در مطالعات حوزه استرس شغلی


تعاریف عملیاتی :

فراتحلیل: مراحل اجرایی روش فراتحلیل عبارت است از شناسایی منابع وارزشیابی نتایج  پژوهش ها، ترکیب وتلخیص نتایج پژوهش های انتخاب شده ومقایسه آنها با یکدیگر، ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا می باشند.

اندازه اثر: منظور از اندازه اثر در این پژوهش میزان تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته که استرس شغلی می باشد است که برای اندازه گیری ان از فرمول های موجود و  از نرم افزار ویژه استفاده شده است در این تحقیق ضریب همبستگی به عنوان شاخص اثر محاسبه شده است.

تحلیل همگنی: تحلیل همگنی در این فراتحلیل با استفاده از آماره های Qو  انجام شده است.

استرس شغلی: منظور از استرس شغلی در این پژوهش، شاخص کل بدست آمده از مقیاسها و پرسشنامه های سنجش استرس شغلی در کلیه مطالعات گردآوری شده در این فراتحلیل است.

متغیر های پژوهش:در این پژوهش ، متغیر های که در تحقیقات فراتحلیل شده به کار رفتند
متغیر های پژوهش هستند مانند ،  متغیر های فردی (جنس ، سن  و و…..) ، متغیر های شخصیتی(تیپ شخصیتی، خود کارامدی ، منبع کنترل ، سخت روی و…. ( متغیر های درون سازمانی (نقش سازمانی، وظیفه ،بار کاری ، شرایط فیزیکی محیط کارو……..)  متغیر های برون سازمانی ( حمایت های اجتمایی، وضعیت اقتصادی ، اجتمایی، خانوادگی و…. )

متغیر تعدیل کننده  یا میانجی :در این پژوهش ویژگی های اصلی پژوهش ها (ابزار اندازه گیری ، روش نمونه گیری ، ، جنسیت ، نوع شغل و.نوع پژوهش) به عنوان متغیر های  تعدیل کننده بررسی شده اند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید