پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار


دانشگاه خوارزمی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان ­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عنوان:

اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

استاد­ راهنما:

دکتر هادی هاشمی رزینی

استاد مشاور:

دکتر محمد حاتمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………. 8

1-2-بیان مسئله………………………………… 10

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………. 15

1-4- اهدف تحقیق…………………………………. 16

1-4-1-هدف کلی…………………………………. 16

1-4-2-فرضیه های پژوهش…………………………………… 16

1-4-3- متغیرهای پژوهش…………………………………… 17

1-5-1- تعاریف نظری…………………………………. 17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری پژوهش…………………………………… 21

2-2- کیفیت زندگی…………………………………. 21

2-3-  مدلهای کیفیت زندگی…………………………………. 22

2-3-1- مدل فلس و پری…………………………………. 22

2-3-2-  مدل کلی کیفیت زندگی……………………………… 23

2-3-3- مدل توضیحی…………………………………. 24

2-4- نظریه ی کیفیت زندگی…………………………………. 26

2-5- عوامل موثر بر کیفیت زندگی…………………………………. 28

2-6- محیط زندگی وکیفیت زندگی…………………………………. 29

2-7- متغیرهای جمعیت شناختی وکیفیت زندگی…………………. 29

2-8- کیفیت زندگی و بهزیستی روانی……………………………… 30

2-9- سلامت روانی…………………………………. 32

2-10- هدف بهداشت روانی…………………………………. 33

2-11- مفهوم سلامت………………………………….. 34

2-12- الگو‌های سلامت………………………………….. 35

2-12-1- الگوی پزشکی…………………………………. 35

2-12-2- الگوی محیطی…………………………………. 36

2-12-3- الگوی کلی نگر………………………………… 36

2-13- ابعاد سلامت………………………………….. 37

2-13-1- سلامت جسمانی…………………………………. 37

2-13-2- سلامت اجتماعی…………………………………. 38

2-13-3- سلامت هیجانی…………………………………. 40

2-13-4- سلامت عقلانی…………………………………. 41

2-13-5- سلامت معنوی…………………………………. 41

2-13-6- سلامت روانشناختی…………………………………. 43

2-14- نظریه های سلامت روانی……………………………… 47

2-14-1- دیدگاه زیست‌گرایی…………………………………. 47

2-14-2- دیدگاه تحلیل روانی…………………………………. 47

2-14-3- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………. 47

2-14-4- دیدگاه انسان‌گرایی…………………………………. 48

2-15- شیوه های فرزندپروری…………………………………. 49

2-16- نظریه اریکسون…………………………………. 54

2-17- نظریه آدلر………………………………… 55

2-18- الگوی شفر………………………………… 58

2-19- الگوی وینترباتوم………………………………… 59

والدین و اجتماعی کردن فرزندان…………………………………. 60

انطباق فرزندپروری با تحول خود………………………………… 61

2-20- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری……………………. 62

2-21- شکل‌‌های موثر کنترل والدین…………………………….. 63

2-22- راهبردهای مقابله ای…………………………………. 65

2-23- مقابله از نظر لازاروس و فولکمن……………………………. 68

2-24- سبک های مقابله ای جرابک……………………………… 68

2-25- سبک های مقابله ای فیلیپس و جارویس………………… 69

2-26- سبک های مقابله ای کرونی………………………………. 69

2-27-  دیدگاه شفگه- کرنگ……………………………………. 69

2-28- دیدگاه های نظری مفهوم مقابله……………………….. 70

2-28-1- دیدگاه تکاملی و سازگاری رفتاری…………………….. 70

2-28-2- دیدگاه روان تحلیل گری…………………………………. 70

2-28-3- دیدگاه پردازش اطلاعات……………………………….. 70

2-29- حمایت اجتماعی…………………………………. 71

2-30-  تعاریف حمایت اجتماعی…………………………………. 71

2-31-  منابع حمایت اجتماعی…………………………………. 72

2-32- انواع حمایت اجتماعی……………………………….. 73

2-33- نظریه های مرتبط با موضوع حمایت اجتماعی……………74

2-33-1- نظریه تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی………………….74

22-33-2-  مدل تاثیر غیر مستقیم………………………………. 74

2-33-3-  تئوری شبکه………………………………… 74

2-33-4- تئوری انسجام………………………………… 75

2-34- مهارت های اجتماعی…………………………………. 75

2-34-1- تعریف مهارت های اجتماعی………………………… 75

2-35- مفهوم رشد اجتماعی…………………………………. 78

2-36-  اجتماعی شدن…………………………………. 79

2-37- مهارت های اجتماعی…………………………………. 79

2-38-  ضرورت یادگیری مهارت اجتماعی………………………. 79

2-39-  اجتماعی شدن در گستره نظریه های تحول روانی………80

2-39-1- نظریه روان تحلیل گری فروید…………………………….. 80

2-39-2- نظریه تحول روانی، اجتماعی  اریکسون……………….. 81

2-39-3- نظریه تحولی کلبرگ…………………………………… 82

2-39-4- نظریه شناختی اجتماعی بندورا……………………….. 82

2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………….. 83

2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………. 85

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش…………………………………… 92

3-2- جامعه آماری…………………………………. 92

3-3- حجم نمونه  نمونه و روش نمونه گیری……………………. 92

3-4- ملاک های ورودی……………………………….. 92

3-5- ملاک های خروج……………………………….. 92

3-6- ابزار های پژوهش ر روایی و پایایی آن ها …………………..93

نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا……….93

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………… 97

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………… 99

4-2-  توصیف ویژگی های نمونه آماری………………….. 99

4-3- تحلیل استنباطی داده ها…………………………… 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………… 117

5-2- محدودیت های پژوهش…………………………………… 121

5-3- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………. 121

5-4- پیشنهادهای کاربردی…………………………………. 122

چکیده:

در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین  سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را  ( 14 %  ) تعدیل و حمایت های اجتماعی نیز رابطه بین سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را ( 3 0/0 %) تعدیل نماید . همچنین راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 15 % ) تعدیل و حمایت های اجتماعی ، رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید و همچنین تحلیل داده های حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که  راهبردهای مقابله ای رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را ( 7 0 /0 % ) تعدیل و در نهایت حمایت های اجتماعی رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را   ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید . بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری یک رابطه خطی ساده نیست و راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی می توانند این رابطه را تعدیل کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید