پایان نامه اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییBorzicactus aurantiacus


چکیده

در پژوهش حاضر اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی(رشد اندام هوایی و زمینی)، بیوشیمیایی (فعالیت آنتی اکسیدان، میزان ترکیبات فنلی، پرولین و قند) و اثرات ضدباکتری Borzicactus aurantiacus مورد بررسی قرار گرفت. کل نمونه­های برزی­کاکتوس که در بسترهای متفاوت کشت شده بودند با آب شسته، سپس خشک شدند و جهت آنالیزهای فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیاهان مورد آزمایش پس از شستشو، حذف گل و لای و قسمت‌های زائد در دمای اتاق به دور از نور مستقیم خورشید خشک گردیدند سپس از نظر پتانسیل آنتی اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی مورد بررسی قرار گرفتند. پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از DPPH(1,1-diPHeny1-2-picryl-hydrazyl)، میزان ترکیبات فنلی توسط Folin-Ciocalteu بررسی شدند. بیشترین طول ساقه مربوط به بسترکشت D و بیشترین وزن تر در بستر کشت C مشاهده شد. وزن خشک ساقه و وزن اشباع ساقه اثر معنی داری در سطح احتمال %5/0 مشاهده نشد. بیشترین تعداد ریشه در بستر کشت H، بیشترین وزن اشباع ریشه مربوط به بستر کشت E، بیشترین طول ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه در بستر کشت F مشاهده شد. بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی و بالاترین میزان ترکیبات فنلی در بستر کشت G مشاهده شد. یک ارتباط بین پتانسیل آنتی اکسیدانی با میزان ترکیبات فنلی گیاهان مورد مطالعه مشاهده شد. با توجه به پتانسیل آنتی اکسیدانی برزی کاکتوس می توان در صنعت تغذیه، داروسازی مورد استفاده قرار گیرند. بیشترین مقدار پرولین در بستر کشت C و بیشترین مقدار قند محلول در بستر کشت H بود که اختلاف معنی داری با بقیه بستر های کشت داشت. بیشترین میزان کلروفیل، بیشترین میزان کارتنوئید بیشترین میزان آنتو­سیانین در بستر­کشت E بدست آمد. عصاره هیدرو الکلی گرفته شده از اندام هوایی بیشترین اثر مهار کنندگی را بر روی  Pseudomonas aeruginosa و E.coli گذاشته است. بهترین بستر­کشت برای کاشت برزی­کاکتوس بستر کشت  Cو D توصیه می شود.

کلمات کلیدی: Borzicactus aurantiacus، بستر­کشت، پتانسیل آنتی­اکسیدانی، ترکیبات فنلی، خاصیت ضد­باکتریایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-برزی کاکتوس     2

1-2-رده بندی برزی کاکتوس     2

1-3-خصوصیات گیاهشناسی و اکولوژیکی    3

1-4- اهمیت ویژه پیوندزدن در کاکتوسها 4

1-5-موارد استفاده از گیاه کاکتوس     4

1-6-خاک و عناصر غذایی مورد نیاز  5

1-6-1-خاک    5

1-6-2-ویژگی های فیزیکی    6

1-6-3-ویژگیهای شیمیایی    8

1-6-3-1-اسیدیته محیط    8

1-6-3-2-نمکهای محلول   10

1-6-3-3-عناصر غذایی    10

1-7-اجزای تشکیل دهنده بسترکشت    11

1-7-1- زغال   11

1-7-2پیت ماس(peat mass)  11

1-7-3- پرلیت    12

1-7-4-کوکوپیت (الیاف نارگیل)  13

1-7-6-ماسه  14

1-7-7-ورمی کمپوست    15

1-7-8-رس     16

1-7-9-خاک برگ    17

1-8-بررسی فعالیت های زیستی    18

1-8-1-گونه های فعال اکسیژن(ROS)    18

1-8-1-1-تنش اکسیداتیو در گیاهان و عوامل ایجاد کننده آن   19

1-8-1-2-سیستم های آنتی اکسیدانی آنزیمی    20

عنوان                                                                                                   صفحه

1-8-1-3-سیستم های آنتی اکسیدان غیر آنزیمی در گیاهان   20

1-8-2-ترکیبات فنلی    22

1-9-برخی از جنبه های کاربردی آنتی اکسیدان های گیاهی    22

مروری بر پژوهشهای پیشین   25

2-1-مطالعات انجام شده در زمینه اثر بستر کشت بر رشد اندام زمینی واندام هوایی    26

2-2-مطالعات انجام شده در زمینه اثر بستر کشت بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی گیاهان   27

2-3-مطالعات انجام شده در زمینه کار میکروبی    31

اهداف پژوهش:  32

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید