پایان نامه اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(رشته مشاوره)

 موضوع:

اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی دانشجویان متأهل

(دانشگاه فردوسی مشهد)

 استاد راهنما:

دکتر مصطفی تبریزی

 استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل کرمی

 استاد داور:

دکتر عبدالله شفیع آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………….. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………. 9

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………. 11

هدف کاربردی……………………………………………………….……….. 11

تعاریف نظری و عملی متغیرها……………………………………………………….. 11

تعاریف نظری………………………………………………………………….. 11

تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………… 12

فصل دوم :  بررسی پیشینه پژوهشی

تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………………………………… 14

تاریخچه تحلیل رفتار متقابل……………………………………………………………. 14

تعریف تحلیل رفتار متقابل………………………………………….. 14

فلسفه تحلیل رفتار متقابل ……………………………………….. 15

نظریه شخصیت برن……………………………………………………. 15

تحلیل کنشی حالات نفسانی …………………………………………….. 17

کودک مطیع و کودک طبیعی ……………………………………………….. 17

کودک مطیع و سازگار با بخش های مثبت و منفی …………………………… 18

کودک طبیعی با بخش های مثبت و منفی ……………………………………… 19

والد مهربان و تغذیه کننده و والد کنترل کننده و مستبد یا سرزنشگر………………….. 19

والد کنترل کننده و مستبد با بخش های مثبت و منفی……………… 19

والد مهربان و تغذیه کننده با بخش های مثبت و منفی…………………………… 19

تشخیص حالات نفسانی………………………………………………………………………… 20

تشخیص رفتاری ………………………………………………………………….. 20

سرنخ های والد………………………………………………………………………… 20

سرنخ های بالغ …………………………………………………………………. 22

سرنخ های کودک……………………………………………………………….. 23

تشخیص رفتارهای اجتماعی……………………………………………….. 24

تشخیص برمبنای شرح حال……………………………………………….. 24

تشخیص پدیدار شناختی…………………………………………………. 24

روابط متقابل…………………………………………………………………….. 25

روابط متقابل مکمل…………………………………………………………. 27

اولین قانون ایجاد رابطه……………………………………………………… 28

رابطه متقابل متقاطع……………………………………………………………. 28

دومین قانون ایجاد رابطه……………………………………………………… 29

نوازش ها……………………………………………………………………….. 29

انواع نوازش…………………………………………………………………… 29

نوازش کلامی در مقابل غیرکلامی……………………………………………… 30

نوازش گرم و نرم(مثبت) در مقابل نوازش سرد و نیش دار(منفی)……………………… 30

نوزاش شرطی در مقابل غیرشرطی……………………………………. 30

راه های به دست آوردن نوازش…………………………………………………… 31

نوازش و تقویت رفتار…………………………………………………………………. 31

اقتصاد نوازش…………………………………………………………………………… 32

نوازش خواستن………………………………………………………….. 33

خنثی کنندگان یا پس ران های “والد”………………………………………. 36

وضعیت های زندگی 41 وضعیت اول: من خوب نیستم، شما خوب هستید…42

وضعیت دوم: من خوب نیستم، شما خوب نیستید………42

وضعیت سوم: من خوب هستم، شما خوب نیستید…….43

وضعیت چهارم: من خوب هستم، شما خوب هستید…………… 44

گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل……… 45

رضایت زناشویی………………. 47

یافته های پژوهشی مرتبط با تحقیق……………. 50

پیشنه پژوهش انجام شده در خارج………………………. 50

پیشینه پژوهش انجام شده در ایران………………………………… 53

جمع بندی…………… 56

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

روش پژوهش………………. 58

جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری……. 58

ابزار پژوهش…………………….. 59

پرسش نامه رضایتمندی زناشویی انریچ…………. 59

نمره گذاری پرسش نامه رضایتمندی انریچ………………. 60

پایای پرسش نامه رضایتمندی انریچ……………………….. 60

روایی پرسش نامه رضایتمندی انریچ……………………… 60

مقیاس سازگاری زن و شوهر 61

نمره گذاری مقیاس سازگاری زن و شوهر…………….. 61

پایایی مقیاس سازگار زن و شوهر……………………. 61

روایی مقیاس زن و شوهر     62

مبانی نظری تحلیل ارتباط محاوره‌ای………. 62

روش گردآوری داده ها……………. 63

روش اجرای پژوهش………….. 63

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………….. 64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها…………………. 66

بررسی توصیفی داده ها………………………………… 68

تحلیل انفرادی نمرات آزمودنی ها………………………………… 68

تحلیل گروهی نمرات آزمودنی ها……………………. 77

بررسی استنباطی داده ها………….. 78

یافته های اضافی …………………………… .81

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………….. 84

یافته های پژوهشی……………………………….. 84

محدودیت های تحقیق………………………… 89

پیشنهادات تحقیق…………………………….. 90

الف –پیشنهادات بر اساس یافته ها…………………….. 90

ب –پیشنهادات برای پژوهش های آینده………………………….. 90

منابع…………………………. 91

    چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی اثربخشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت مندی زناشویی زوج های دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد است جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از زوج های متأهلی که یک و یا هر دو نفرشان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 89-88 مشغول به تحصیل می باشند در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و بعد از غربالگری با آزمون MMPI تعداد 16 زوج دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شد و سپس از بین آنها 8 زوج دانشجو به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شد. و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. طرح پژوهش، طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود و آزمودنی های گروه آزمایش به مدت8 جلسه طی جلسات 90 دقیقه ای هفتگی تحت درمان مبتنی بر رویکرد تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ و مقیاس سازگاری زن و شوهر داس بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک t و با توجه به تحلیل داده ها نتایج در مورد فرضیه حاکی از عدم تغییر نمرات گروه گواه در مقیاس ها طی مدت مطالعه بود. در حالی که نظرات گروه آزمایشی بهبود معناداری در پس آزمون داشت و این بهبود تا مرحله پی گیری نیز حفظ شده بود.

کلید واژه ها: گروه درمانی- تحلیل رفتار متقابل، رضایت مندی زناشویی.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید