پایان نامه اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی


دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش آموزش کودکان استثنایی

عنوان:

     اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

استاد راهنما:

معصومه پور محمدرضای تجریشی

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….آ

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ج

فهرست نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ح

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………12

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………..14

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….16

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………17…

نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

شیوع نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

ویژگی­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

سیر و پیش­آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………..20

علائم بالینی نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………….20

تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

جنسیت و نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………….22

مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان نارساخوان………………………………………………………………………………………………23

دیدگاه­ها و سبب­شناسی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………25

طبقه­بندی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………..31

مفهوم اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

شکل­گیری سبک اسناد……………………………………………………………………………………………………………………………..34

نظریه­های اسناد………………………………………………………………………………………………………………………………………36

درماندگی آموخته شده…………………………………………………………………………………………………………………………….38

تلفیق نظریه­های اسناد با درماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………….39

خوش بینی، نظریه ها، همبسته ها و عوامل سبب­ساز…………………………………………………………………………………..40

مولفه های خوش بینی از دیدگاه سلیگمن………………………………………………………………………………………………….43

بدبینی، نظریه­ها و عوامل سبب­ساز……………………………………………………………………………………………………………47

سبک اسناد و سلامتی………………………………………………………………………………………………………………………………51

سبک اسناد در کودکان نارساخوان …………………………………………………………………………………………………………… 55

روانشناسی مثبت­نگر……………………………………………………………………………………………………………………………….57

شیوه­های تغییر سبک اسناد. و ایمن سازی روانی………………………………………………………………………………………..58

رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………60

آموزش ایمن­سازی روانی……………………………………………………………………………………………………………………….60

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………61

پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………61

پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….65

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………69

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جامعه آماری، نمونه آماری ، روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………….70

معیارهای ورود…………………………………………………………………………………………………………………………………….71

معیارهای خروج…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

ابزارهای اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..72

پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ)………………………………………………………………………………………………..73

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….74

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

محتوای برنامه مداخله ایمن سازی روانی……………………………………………………………………………………………………….76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….80

ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

فصل چهارم: توصیف داده­ها و تحلیل­های آماری…………………………………………………………………………………….. 82

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………83

شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..84

تحلیل داده­ها در چهارچوب فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………..92

تحلیل داده­ها در چهارچوب سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………….99

یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………99

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………..103

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

بحث و تفسیر یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید