پایان نامه اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی


دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

 عنوان پایان نامه:

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

استاد راهنما: دکتر حسین یحیی زاده

استاد مشاور: دکتر ستار پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه آماری: نمونه آماری 54 نفر دانشجو که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.ابزار پژوهش:آزمون سازگاری دانشجویان فرحبخش، به مدت شش جلسه آموزش مهارت ­های ارتباط مؤثر وجرأتمندی در مورد گروه آزمایش اجرا شد، طول مدت هر جلسه(سه ساعت با 15 دقیقه استراحت) بود و به­صورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی، بارش فکری و ایفای نقش اجرا گردید. سپس از هر دوگروه آزمایش و گواه به گونه­ای همزمان پس آزمون به عمل­آمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آموزش­­ ها، جهت تعیین ماندگاری مداخله و پیگیری، آزمون مذکور بر روی گروه آزمایش اجراشد.

یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند و نشان داد که آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی سازگاری اجتماعی دانشجویان را افزایش داده است. همچنین، نتایج حاصل از پیگیری نشان داد که تاثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر و جرأتمندی پس از گذشت دو ماه تداوم داشته است. سطح معنی­داری در این پژوهش 001/0p= است.

 نتیجه­گیری: آموزش مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی باعث افزایش میزان سازگاری دانشجویان دانشگاه­ ها می گردد. لذا پیشنهاد می شود تا با برگزاری کارگاه­های آموزشی مهارت ­های ارتباط مؤثر و جرأتمندی در دوره­های مختلف تحصیلی در دانشگاه ها، زمینه افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان را فراهم آورد.

کلید واژه ها: ارتباط مؤثر، جرأتمندی ، سازگاری اجتماعی، دانشجو

فهرست

 

چکیده

فصل اول کلیات                                         

1-1 مقدمه فصل اول……. 2

2-1 بیان مسأله……………. 3

3-1انگیزه پژوهشگر……. 6

4-1 اهداف تحقیق…… 6

5-1 ضرورت و اهمیت پژوهش…………. 6

6-1  فایده پژوهش…………………. 9

7-1 متغیرهای تحقیق……… 9

فصل دوم ادبیات پژوهش

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2 تاریخچه­ی آموزش مهارت‏های زندگی در جهان……………………………………………………………. 12

3-2 تاریخچه­ی آموزش مهارت‏های زندگی در ایران…………………………………………………………….. 12

4-2 تعریف سازمان بهداشت جهانی از مهارت­های زندگی……………………………………………………… 13

5-2 طبقه بندی بین المللی مهارت‏های زندگی…………………………………………………………………….. 13

5-1-2 مهارت عمومی، اصلی یا مشترک……………………………………………………………………………. 14

5-2-2 مهارت های خاص یا غیرمشترک……………………………………………………………………………. 14

6-2 کاربرد مهارت‏های زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی)………………………………………………………. 16

7-2  اهداف آموزش مهارت­های زندگی…………………………………………………………………………….. 16

8-2  انواع مهارت­های زندگی…………………………………………………………………………………………. 17

9-2  نقش مهارت­های زندگی در ارتقای بهداشت روان…………………………………………………………. 19

نمودار شکل یک پنج حوزه اصلی مهارت­های زندگی……………………………………………………………. 19

10-2 مهارت ارتباط مؤثر……………………………………………………………………………………………….. 19

11-2 تعریف ارتباط …………………………………………………………………………………………………….. 20

12-2 ضرورت و اهمیت ارتباطات…………………………………………………………………………………… 20

13-2 اصول و مقررات ارتباطات بین فردی………………………………………………………………………… 21

14-2 عناصر اصلی ارتباط………………………………………………………………………………………………. 21

15-2 عوامل مؤثر در شروع ارتباط……………………………………………………………………………………. 21

16-2 موانع ارتباط………………………………………………………………………………………………………… 22

17-2 مهارت جرأتمندی………………………………………………………………………………………………… 22….

18-2 قدرت ابراز وجود………………………………………………………………………………………………… 23….

19-2 اهمیت مهارت جرأتمندانه………………………………………………………………………………………. 25….

20-2 شیوه های آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………………………. 26….

21-2 اجرای برنامه­ی آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………………… 28

نمودار شکل دوآثارمختلف آموزش مهارت­های زندگی در طی زمان………………………………………….. 28

22-2 سازگاری و ناسازگاری………………………………………………………………………………………….. 28….

23-2 تعاریف در حیطه سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 29….

24-2 تحلیل فرآیند سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………… 32….

25-2 علائم بالینی اختلالات سازگاری………………………………………………………………………………. 33….

26-2 انواع ناسازگاری…………………………………………………………………………………………………… 33

26-2-1 گروه اول ناسازگاران اجتماعی……………………………………………………………………………… 33

26-2-2 گروه دوم ناسازگاران حسی و حرکتی……………………………………………………………………. 34

26-2-3 گروه سوم ناسازگاران ذهنی و عقلی………………………………………………………………………. 34

27-2 بهداشت روان و سازگاری………………………………………………………………………………………. 34

28-2 ملاک و معیارسازگاری…………………………………………………………………………………………… 34

29-2 عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………….. 35

29-2-1 عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………. 35

29-2-2 هوش…………………………………………………………………………………………………………….. 35

29-2-3 عوامل خانوادگی………………………………………………………………………………………………. 36

29-2-4 عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 37

29-2-5 رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………. 37

29-2-6 گروه همسالان…………………………………………………………………………………………………. 37

29-2-7 عوامل مذهبی و اخلاقی……………………………………………………………………………………… 38

30-2 سازگاری با دانشگاه………………………………………………………………………………………………. 38

31-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………… 40

31-2-1 نظریه های روانشناسی………………………………………………………………………………………….. 40

31-2-1-1 نظریه­ی اریکسون………………………………………………………………………………………….. 40

31-2-1-2 نظریه­ی روانشناسی فردی آدلر…………………………………………………………………………. 41

31-2-1-3 نظریه­ی بین فردی سالیوان………………………………………………………………………………. 42

31-2-2 نظریه های جامعه شناسی……………………………………………………………………………………. 44

31-2-2-1 نظریه­ی ناهنجاری دورکیم……………………………………………………………………………….. 44

31-2-2-2 نظریه­ی ناهنجاری مرتون…………………………………………………………………………………. 45

31-2-2-3 نظریه­ی کنش اجتماعی ماکس وبر……………………………………………………………………… 46

31-2-3 نظریه های مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………… 47

31-2-3-1 نظریه­ی توانمند سازی مدافعه…………………………………………………………………………… 47….

31-2-3-2 نظریه­ی سلامت اجتماعی کییز………………………………………………………………………….. 47

نمودار شکل سه مدل پنج عاملی کییز…………………………………………………………………………………. 48

31-2-3-3 نظریه­ی مددکاری اجتماعی شناختی- رفتاری……………………………………………………….. 49

نمودار شکل چهار الگوی عمومی مورد استفاده در تئوری شناختی – رفتاری……………………………….. 49

31-2-3-3 نظریه­ی یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………… 50

31-2-4 دیدگاه ها و مکاتب…………………………………………………………………………………………… 50

31-2-4-1دیدگاه روان تحلیل­گری…………………………………………………………………………………… 50

31-2-4-2دیدگاه علوم رفتاری………………………………………………………………………………………… 51

31-2-4-3 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی………………………………………………………………………. 52

31-2-4-4 سازگاری اجتماعی در مکتب انسان گرایی…………………………………………………………… 52

32-2 پیشینه­ی پژوهش در خارج ازکشور…………………………………………………………………………… 53

33-2 پیشینه­ی پژوهش در داخل ازکشور…………………………………………………………………………… 55

34-2 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………… 57

35-2 مدل نظری …………………………………………………………………………………………………………. 58

نمودارشکل پنج مدل نظری نحوه­ی آموزش مهارت­های زندگی(ارتباط مؤثر و جرأتمندی)………………. 58

36-2 سئوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 59

37-2 فرضیه های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………… 59

38-2 فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………………… 59

فصل سوم روش تحقیق

1-3 مقدمه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………. 61

2-3 طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 3-1 طرح کلی پژوهش………………………………………………………………………………………… 62

3-3 جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………. 62

4-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 62

5-3 ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 63

6-3 روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 69

جدول 3-2 خلاصه جلسات و مداخلات روان آموزشی مهارت­های زندگی………………………………… 71

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 72

8-3 تعاریف مفهمومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق………………………………………………………………. 72

8-3-1 تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 72

8-3-2 تعریف مفهومی ارتباط مؤثر…………………………………………………………………………………… 72

8-3-3 تعریف مفهومی جرأتمندی……………………………………………………………………………………. 72

8-3-4 تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 72

8-3-5 تعریف عملیاتی آموزش جرأتمندی…………………………………………………………………………. 72

8-3-6 تعریف عملیاتی آموزش ارتباط مؤثر……………………………………………………………………….. 73

9- 3 ضوابط و قواعد اخلاقی………………………………………………………………………………………….. 73

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………. 75

2-4 یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………….. 75

1-2-4 سن آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-1 مقایسه سن افراد مورد مطالعه بر حسب گروه………………………………………………………. 75

2- 2- 4 رشته تحصیلی آزمودنیها…………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4- 2 توزیع فراوانی نسبی و مطلق  رشته تحصیلی آزمودنیها بر حسب جنسیت………………….. 75

3-2-4 میانگین نمرات آزمودنی­ها در پرسشنامه­ی سازگاری اجتماعی………………………………………… 76

جدول4-3 میانگین نمره سازگاری اجتماعی افراد مورد مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون و مرحله پیگیری……….. 76

3-4  بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس……………………………………………………………………… 77

1-3-4 بررسی توزیع نرمال نمرات…………………………………………………………………………………… 77

جدول4-4 میانگین، انحراف معیار،کجی وکشیدگی نمره سازگاری اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه….. 77

2-3-4 آزمون همسانی واریانس میانگین نمرات…………………………………………………………………… 77

جدول4-5 نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس میانگین نمرات افراد(54n=)……………….. 78

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 78

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول 4-6خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری روی نمره های پس آزمون با کنترل پیش آزمون­سازگاری اجتماعی    79

جدول4-7  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش­آزمون سازگاری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………. 79

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول4-8  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون سازگاری اجتماعی( ارتباط مؤثر)……………………………………………………………………………………… 80

فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول4-9  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون سازگاری اجتماعی(جرأتمندی)………………………………………………………………………………………… 81

فرضیه چهار………………………………………………………………………………………………………………… 81

جدول4-10  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون بر مولفه دلبستگی به رشته تحصیلی و دانشجویان مورد مطالعه…………………………………………………. 81

فرضیه پنج………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول4-11  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون بر مولفه سازگاری عاطفی در دانشجویان مورد مطالعه……………………………………………………………. 82

فرضیه شش………………………………………………………………………………………………………………… 82

جدول4-12  خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری در متن مانکوا بر روی نمره کل پس آزمون با کنترل نمره کل پیش آزمون بر مولفه هدفمندی و خودیاری در دانشجویان مورد مطالعه……………………………………………………… 83

فرضیه هفت………………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول4-13 خلاصه نتایج آزمون بر روی نمرات مرحله پس آزمون و پیگیری در دانشجویان مورد مطالعه در گروه آزمایش    84

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 85

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 مقدمه فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………… 87

2- 5 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 87

فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….. 87

فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. 88

فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 89

3- 5 نقش مددکاری اجتماعی در سازگاری اجتماعی…………………………………………………………….. 91

4- 5 جایگاه حرفه­ای مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………. 92

5- 5 خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 93

6- 5 مراحل و تکنیک های مددکاری اجتماعی…………………………………………………………………….. 94

7- 5 استراتژی های مددکاری اجتماعی……………………………………………………………………………… 95

8- 5 نقش های تخصصی مددکاری اجتماعی………………………………………………………………………. 96

9- 5 راهکارها و اقدامات از دیدگاه مددکاری اجتماعی تقویت شبکه های حمایتی……………………….. 98

10- 5 بررسی پیگیری تأثیر مداخله…………………………………………………………………………………… 99

11-5 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………….. 99

12-5 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………… 100

13-5 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 100

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………. 116

  • مقدمه:

ورود به دانشگاه تغییری مهم درزندگی هر نوجوانی است. دانشجویان به عنوان سرمایه های ملی و نیروی انسانی سازنده­ی فردا همواره مورد توجه خاص برنامه­ریزان و سیاست­گذاران جامعه بوده­اند. زندگی دانشجویی با تغییرات زیادی همراه است و به همین دلیل ضروری است که دانشجویان مهارتها و توانایی­های برای مقابله سالم و متنوع با مشکلات داشته باشند تا بتوانند از سلامت جسمی و روانی خود محافظت کنند و به رشد شخصیت و ارتقای سلامت خود ادامه دهد.کنار آمدن با فشارهای زندگی اعم از اجتماعی و تحصیلی و کسب مهارتهای رویارویی با زمینه های مذکور، همواره بخشی از واقعیت زندگی است و آنچه امروز مهارتهای زندگی نامیده می شود درتعالیم الهی به خصوص قرآن کریم بیان شده است. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ_10یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ_11″سوره حجرات” خرم دل؛(1387)

 ازآنجا که شروع زندگی تحصیلی در دانشگاه برای اغلب دانشجویان کاملاً ناآشنا است، بنابراین دوران تحصیل در دانشگاه فشار های روانی خاص خود را دارد و مهارتهای ویژه­­ای را می طلبد.

برخی از تغییرات در زندگی دانشجویان عبارتند از:

محیط دانشگاه در مقایسه با دبیرستان، فضای وسیع­تری دارد و آشنایی با همه مکانها و افراد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. محیط اجتماعی دانشگاه بسیار متفاوت از دبیرستان است در دبیرستان افراد تاحد زیادی از نظر آداب و رسوم، فرهنگ و سطح اجتماعی و اقتصادی و مواردی از این قبیل به هم شباهت دارند. درحالی که در محیط دانشگاه چنین نیست و دانشجویان از روستاها، شهرها و مناطق مختلف جغرافیایی و از اقوام مختلف و حتی گاهی از کشورهای خارجی و از نژادهای دیگر با یکدیگر زندگی کرده و تحصیل می کنند. چنین فضایی اگر چه زمینه­های مساعدی را برای برقراری ارتباطات اجتماعی و شناخت فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف ایجاد می کند، در پاره­ای از موارد سازگاری اجتماعی را سخت تر و پیچیده تر نیز می سازد. فعالیت ها و تکالیف دانشگاهی در مقایسه با دبیرستان متنوع­تر و متعددتراست. انجام پروژه­های علمی تحقیقاتی، ارتباط با مراکز مختلف تحقیقاتی وکاربردی، ارتباط با افرادی در رشته های و حرفه های مختلف و علاوه بر این مصاحبه، مشاهده، کارورزی و همچنین ایراد سخنرانی و غیره نمونه دیگری از فعالیتهای متنوع آموزشی است که در دانشگاه از دانشجو انتظار می­رود آنها را انجام دهد.حجم مطالب درسی دانشگاه در مقایسه با دبیرستان بیشتر وسنگین­تر است. ازطرف دیگرهنگامی­که افراد به قلمرو نوجوانی پای می‌گذارند بعلّت تحولات مختلف روانی، جسمی، جنسی و شرایط گذار بسیار حسّاسی را تجربه می‌کنند که اگر توجه کافی به نیازهای آنان در این برهه­ی حسّاس مبذول نشود، مشکلات تحولی بسیار زیادی نظیر افسردگی، خودکشی، بزهکاری و…امکان دارد تجربه کند. که تا حد زیادی بسیاری از این اقدامات در رابطه با عمده‌ترین مشکل نوجوانان در این دوره یعنی سازگاری است. و اما نقطه­ی حسّاس این است که دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته معمولاً در این دوره­ی حسّاس تحولّی بسر می‌برند و متأسفانه شواهدی دال برآن است که در محیط دانشگاه و محیطهای دانشجویی مثل خوابگاه‌ها رشد روزافزون این رفتارها قابل مشاهده است با توجه به این تغییرات در زندگی دانشجویان سازگاری و یا عدم سازگاری اجتماعی آنان با محیط جدید دانشگاه تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله آموزش مهارتهای زندگی قرار می­گیرد، بنابراین مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی به عنوان دو مهارت مهم از مهارتهای ده­گانه زندگی که از ضروریات زندگی اجتماعی می باشند بر سازگاری اجتماعی مؤثر    می باشند مورد بررسی قرار گیرند .

لذا این پژوهش با عنوان “اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان” با شناخت وآگاهی از تفاوتهای اجتماعی و شخصیتی در دانشجویان درصدد است میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی را بر سازگاری اجتماعی دانشجویان بررسی کند.

2-1- بیان مسأله

دانشگاه ها و محیط های دانشجویی در برگیرنده بخش اعظمی از جوانان، نخبگان و فرهیختگان جامعه می باشند. این جمعیت جوان همسو با فضای در حال­گذار موجود و سیر پیشرونده منابع اطلاعاتی، درگیرچالشها، دگرگونیها و فشارهای متعددی بوده ونیازمند توجه وحمایت ویژه می باشند. دانشگاه یک محیط جدید، همراه با کاهش حمایت والدین، ساختار تحصیلی متفاوت و تقاضا برای سازگاری با روابط اجتماعی جدید است. برخی از دانشجویان برای سازگار شدن با زندگی دانشگاهی رنج می برند. توقعات فرد از دانشگاه بر سازگاری وی تأثیر می‌گذارد.اغلب شکافی بین توقعاتی که فرد از دانشگاه انتظار دارد و آنچه دانشگاه واقعاً هست، وجود دارد، روابط بین فردی و داشتن مهارت های خاص به خصوص مهارت ارتباط مؤثر و مهارت جرأتمندی دو مهارت اصلی در سازگاری اجتماعی محسوب می شوند،که همواره مد نظرمسئولان تأمین بهداشت روان دانشجویان بوده اند دانشجویان دانشگاه ها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول شرایط بحرانی این برهه از زندگی بخصوص در سالهای اول ورود به دانشگاه مشکلات و ناراحتیهای بیشتری را تجربه می کنند. که از جمله می­توان به گسستن از زندگی قبلی در خانواده، ورود به زندگی دانشجویی، زندگی با هم اتاقی، سازگاری با محیط دانشگاه و خوابگاه و مدیریت مسائل معیشتی، تحصیلی، سیاسی، اقتصادی ،اشتغال مسائل عاطفی و چگونگی پرکردن اوقات فراغت، تعارف سیگار، قلیان و بعضاً سوءمصرف مواد مخدر، شرکت در شب نشینی های دوستانه، انحرافات جنسی و سایر مشکلات اشاره کرد. براساس گزارشات واصله دلایل مراجعه­ی دانشجویان به ادارات مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، طی سال‌های 1388 تا 1390 نشان می دهد، که شایع ترین مشکلات دانشجویان به ترتیب عبارتنداز:1- مشکلات روانشناختی2- مشکلات تحصیلی 3- مشکلات ارتباطی شامل: ناسازگاری در خوابگاه، مشکل ارتباط بین فردی در دانشگاه و خارج از دانشگاه4- مسایل مربوط به ازدواج 5- مشکلات دیگر است. وضعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در طی سالهای مذکور به همین صورت بوده است. دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش عملکرد سالانه؛(1390-1388)

بحث مهم دیگری که در سالهای اخیر مطرح است توانمند سازی افراد و اجتماعات است توانمند سازی در دهه 1990 مطرح گردید.توانمند سازی به فرایندی اجتماعی گفته می شود که به منظور آگاه سازی، آموزش مستمر برای ارتقای ظرفیت های فردی و اجتماعات محلی و نیز یاوری افراد در دسترسی به منابع و تأمین زندگی مولد می باشد. تودر؛(1996)

دانشجویان علاوه برکسب تحصیل عملاً باید سبک زندگی خود را مشخص نمایند، به نقش­های که در ذهن خود تدارک دیده­اند جامه عمل بپوشانند و برای رهایی از تنهایی و انزوا، ارتباطات مناسبی با دنیای اطراف خود برقرارکنند. سازگاری اجتماعی بخش مهمی از زندگی دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید است، برای اکثر افراد ورود به دانشگاه یک تغییر بزرگ است،کلاسهایی با مدرسین نا آشنا و بودن در یک محیط جدید درکنار سایر دانشجویان از اقوام و فرهنگی های متفاوت. سازگاری با آن را، برای برخی از افراد سخت و برخی دیگر آسان است. فقدان مهارتها و توانمندی‌های عاطفی، روانی و اجتماعی، افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیرنموده و آنها را در معرض انواع اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می‌دهد. میرویسی؛(1385)

لذا تغذیه، پشتیبانی و حمایت ذهنی، روانی و اجتماعی دانشجویان، نیازمند ایجاد، آموزش و پرورش مهارتها و توانمندیهایی برای تصمیم گیری آگاهانه، مقابله با استرس­ها و هیجانهای روزمره، افزایش خودکارآمدی آنان است، تا در کنار پیشگیری از آسیب های احتمالی، ارتقای سطح بهداشت روان فردی و اجتماعی دانشجویان در محیط های دانشگاهی تامین­گردد. پژوهش ها نشان داده­اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی عاطفی ریشه های روانی و عاطفی دارند از جمله این پژوهش­ها در زمینه سوءمصرف مواد نشان داده است سه عامل مهم با سوءمصرف مواد رابطه دارند، که عبارتند از: عزت نفس ضعیف، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارتهای ارتباطی. مک دانالد[1]و همکاران؛(1991) همچنین زیمرمن و همکاران؛(1992) بین احساس خودکارآمدی شخصی و موفقیت تحصیلی همبستگی معنا داری یافتند مطالعات زیادی که بین عزت نفس ضعیف و سوء مصرف الکل دارو، سینگ و مصطفی؛(1994)، بزهکاریدوکزو و لورج،[2]؛(1989)، بی بند وباری جنسی کدی[3]؛(1992) و افکار خودکشی چوکت[4] ؛(1993) رابطه وجود دارد. بنابراین با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی اعتیاد، خودکشی و خشونت، رفتار های بزهکارانه و اختلالات روانی لازم است به موضوع بهداشت روانی و اهمیت آن توجه بیشتری شود.نوری قاسم آبادی،محمد خانی؛(1379)

حاتمی وکاوسیان؛(1391)مهارتهای زندگی یک رویکرد مبتنی برتغییر رفتار یا شکل دهی رفتارتعریف می کندکه موجب توازن میان سه حوزه: دانش، نگرش، مهارت­ها می شود. یکی از ضروریات زندگی اجتماعی برقراری ارتباط است. بنابراین هدف اصلی برقراری ارتباط انتقال پیام است، جرأتمندی بهترین راه برای دست یافتن روابط بین فردی متقابلاً رضایت بخش است.کریس. ال.کلینکه[5]؛(1386)ارتباط جرأتمندانه گونه­ای از ارتباط است که در آن هر احساسی بجز اضطراب ابراز شده و نتیجه آن رسیدن به اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران.

تعاریف مختلفی از جرأتمندی به عمل آمده است، مثلاً:محمد خانی؛(1391)، به نقل از ولپه[6]؛(1973) معتقد است رفتار جرأتمندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب. منظور از سازگاری اجتماعی ارتباطی است که یک موجود زنده با توجه به محیط خودش آغاز      می­نماید.پورافکاری؛(1373).

 در این میان مددکاران اجتماعی نقش مهمی برعهده دارند. مالکوم پین

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید