پایان نامه اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل شهرستان نجف‌آباد


دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

گروه مشاوره

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

اثر بخشی آموزش غنی‌سازی ازدواج بر تعهد و تاب‌آوری زنان متأهل
شهرستان نجف‌آباد

استاد راهنما :

دکتر سیداحمد احمدی

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………….. 1

1-1- بیان مسئله………………………………. 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 5

1-3 – اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-4- فرضیه‌های پژوهش…………………………… 6

1-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………. 6

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه……………………………………….. 8

2-1- گفتار اول: تعهد زناشویی…………………… 8

2-1-1- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی………………. 8

2-1-2- ابعاد تعهد زناشویی……………………… 11

2-1-2-1- تعهد شخصی……………………………. 11

2-1-2-2- تعهد اخلاقی…………………………… 12

2-1-2-3- تعهد ساختاری…………………………. 13

2-1-3- تاثیرات نظری ساختار اجتماعی تعهد زناشویی….. 13

2-1-4- نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی……. 15

2-1-4-1- نظریه‌ها و مدل‌های خاص در ارتباط باتعهد زناشویی    15

2-1-4-1-1- مدل سرمایه‌گذاری رسبالت………………. 15

2-1-4-1-2- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ…………… 16

2-1-5- نقش کاربردی تعهد زناشویی………………… 18

2-2- گفتار دوم: تاب‌آوری……………………….. 20

2-2-1- تعریف تاب‌آوری………………………….. 20

2-2-2- الگوهای تاب‌آوری………………………… 24

2-2-2-1- الگوی بلاک و بلاک………………………. 24

2-2-2-2- الگوی مک کابین و همکاران………………. 255

2-2-2-2-1- ارزیابی انطباقی…………………….. 26

2-2-2-2-2- تجارب جبرانی……………………….. 26

2-2-2-2-3- حمایت اجتماعی………………………. 27

2-2-3- سرسختی روان شناختی……………………… 27

2-2-4- تاب‌آوری در خانواده……………………… 29

2-2-4-1- تعریف تاب‌آوری خانوادگی………………… 29

2-2-4-2- عوامل تشکیل دهنده تاب‌آوری خانواده………. 30

2-2-4-3- مراحل تاب‌آوری خانواده…………………. 30

2-3- گفتار سوم: غنی‌سازی ازدواج…………………. 33

2-3-1- رویکردها و برنامه‌های پیشگیری…………….. 33

2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط……………………. 35

2-3-2-1- تاریخچه غنی‌سازی روابط…………………. 35

2-3-2-2- پایه‌های نظری…………………………. 36

2-3-2-3- شیوه‌های مداخله……………………….. 37

2-3-2-4- استراتژیهای مداخله و فرمتهای زمانی برای برنامه‌های RE 42

2-3-2-5- روشهای درمان RE………………………. 42

2-3-2-6- روشهای مداخله………………………… 43

2-3-2-7- پاسخ‌های خاص رهبر یا درمانگر……………. 44

2-3-2-7-1- تبدیل شدن………………………….. 44

2-3-2-7-2- رفع مشکل…………………………… 44

2-3-2-7-3- شستشو دادن…………………………. 45

2-3-2-8- انتخاب برنامهRE………………………. 45

2-3-2-9- اهداف برنامهRE……………………….. 46

2-3-3- برنامه آماده‌سازی – غنی‌سازی اولسون………… 47

2-3-3-1- تاریخچه برنامه آماده‌سازی اولسون………… 47

2-3-3-2- ریشه‌های نظری برنامه آماده سازی- غنی‌سازی السون    47

2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازی-غنی‌سازی اولسون…… 48

4- پیشینه‌ی پژوهشی…………………………… 49

2-4-1- تحقیقات انجام شده پیرامون اثربخشی غنی‌سازی بر تعهد زناشویی در خارج از کشور……………………………………… 49

2-4-2- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ غنی‌سازی زوجین در خارج از کشور………………………………………… 50

2-4-3- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور    51

2-4-4- پژوهش‌‌های انجام شده در درزمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور    52

2-4-5- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور………………………………………… 53

2-4-6- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری در خارج کشور  55

2-4-7- نتایج پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور……………………………………. 56

خلاصه و جمع‌بندی ………………………………. 58

فصل سوم: روش‌پژوهش

مقدمه……………………………………….. 59

3-1- روش پژوهش……………………………….. 59

3-2- جامعه آماری……………………………… 60

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری…………………….. 60

3-4- ابزار تحقیق……………………………… 61

3-4-1- پرسش‌ نامه تعهدزناشویی (DCI)………………. 61

3-4-2- مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون…………….. 61

3-5- روش اجرای پژوهش …………………………. 62

3-6- خلاصه محتوای جلسات آموزشی …………………. 62

3-7- روش آماری ………………………………. 63

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه……………………………………….. 64

4-1- یافته‌های توصیفی …………………………. 64

4-1-1- بررسی استنباطی داده‌ها…………………… 68

4-1-2- پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات……………. 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- خلاصه طرح پژوهش…………………………… 77

5-2- بحث در یافته‌های پژوهش…………………….. 77

5-3- نتیجه‌گیری‌کلی…………………………….. 81

5-4- اعتبار پژوهش…………………………….. 82

5-5- محدودیت­های پژوهش…………………………. 82

5-6- پیشنهادات پژوهشی…………………………. 82

5-7- پیشنهادات کاربردی………………………… 83

پیوست 1……………………………………… 84

پیوست 2 …………………………………….. 94

پیوست 3……………………………………… 100

پیوست 4……………………………………… 101

منابع و مآخذ…………………………………. 103

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید